Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTER OF MANAGEMENT


*** English below ***


MISSIE

"De opleiding Master of Management stelt zich tot doel studenten toekomstbestendig te maken door ze goed voor te bereiden op hun rol in een dynamische wereld met grote uitdagingen en kansen. We doen dit door ze d.m.v. van ‘interactief’, ‘hands-on’, laagdrempelig en kleinschalig onderwijs tot open-minded (internationaal en intercultureel), interdisciplinair, praktisch en verantwoordelijke professionals op te leiden, die door hun employability skills aantrekkelijk zijn voor werkgevers."

VISIE

"In een snel veranderende wereld, waar nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen zowel grote uitdagingen als mogelijkheden creëren, is er behoefte aan managers die voorbereid zijn op verandering en innovatie, en een proactieve rol opnemen. Managers die zich voortdurend kunnen aanpassen en blijven leren, en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen."

Toelichting

De maatschappelijke verantwoordelijkheid verwijst naar het belang van (economisch, sociaal en ecologisch) duurzame manieren van managen.

 

***** 

MISSION

"The Master of Management programme aims to make students future-proof by preparing them thoroughly for their role in a dynamic world with great challenges and opportunities. We use an approach of interactive, hands-on, accessible and small-scale education to train them to become internationally and interculturally open-minded, interdisciplinary, practical and responsible professionals whose employability skills make them attractive to employers."

VISION

"In a fast-changing world in which new technologies and societal developments create both major challenges and opportunities, there is a need for managers who are prepared for change and innovation and who take on a proactive role. Such managers must be able to keep on adapting and learning, and to assume their social responsibility."

Note

Social responsibility refers to the importance of economically, socially and ecologically sustainable ways of managing.

Opmerking: de volledige VISIO-O cyclus (eigen regie voor kwaliteitsborging) wordt hier toegelicht.

Note: the complete VISIO-O cycle (internal quality assurance body) is explained here.

*** English below ***

ONDERWIJSKWALITEIT

Het rapport onderwijskwaliteit geeft een analyse van de onderwijskwaliteit van de opleiding. Stafmedewerkers van de dienst Kwaliteitszorg maakten op basis van het opleidingsportfolio en data uit kwaliteitszorginstrumenten een analyse over de onderwijskwaliteit. In dialoog werd deze analyse verder afgestemd met de opleiding.

Na het finaliseren van de analyse formuleerden de dienst Kwaliteitszorg, de dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie en de directeur Onderwijs i.s.m. de opleiding suggesties en opportuniteiten, afgestemd op de onderwijsvisie en doelstellingen van de universiteit.

Het rapport onderwijskwaliteit werd voorgesteld op het Onderwijsmanagementteam van 19 juni 2019, waarna het werd gefinaliseerd. Het finale rapport werd bezorgd aan het OMT, de vicerector Onderwijs en de decaan, en is toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Het rapport maakt integraal deel uit van het strategieplan, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het rapport onderwijskwaliteit stemt overeen met kwaliteitskenmerken uit de kwaliteitscode van NVAO en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

VISIECOMMISSIE

De visiecommissie is gericht op de visie of het visionaire aspect van de opleiding. De visiecommissie focust op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteitsgehalte van de opleiding. De commissie velt geen oordeel over de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding.

De leden van de visiecommissie treden als kritische vrienden vanuit verschillende invalshoeken in dialoog met het OMT en diverse stakeholders van de opleiding. In haar bijeenkomst van 6 juni 2019 analyseerde de visiecommissie op basis van aangeleverde stukken en een locatiebezoek de ingeslagen richting en de toekomstvisie van de masteropleiding Master of Management. De commissie voerde gesprekken met achtereenvolgens:

 • het OMT, dat het huidige curriculum en een blauwdruk van curriculumhervorming toelichtte en het gesprek aanging over de visie op de hervorming en de aansluiting bij de beroepsuitoefening;
 • de alumni en het werkveld die bevraagd werden over de mate waarin de opleiding aansluit bij de eisen van het beroepenveld;
 • studenten die hun ervaringen in de opleiding bespraken.

Hieruit heeft de commissie een breed beeld kunnen vormen van de opleiding, haar kwaliteiten en haar uitdagingen.

 

Leden visiecommissie

 • Voorzitter en peer: Paul Matthyssens, Antwerp Management School
 • Inhoudelijk expert: Yves Van Vaerenbergh, KU Leuven
 • Vertegenwoordiger beroepenveld: Jan Hulsbosch, Cegeka
 • Alumnus: Christophe Briers, Cegeka

 

***** 

EDUCATIONAL QUALITY

the programme’s educational quality. Staff members at the Quality Assurance Office conducted an analysis of the quality of education on the basis of the programme portfolio and data from quality assurance tools. This analysis was refined through dialogue with the programme management.

After the analysis had been finalised, the Quality Assurance Office, the Educational Development, Diversity and Innovation Office and the Director of Education worked with the programme management to formulate suggestions and identify opportunities consistent with the university’s educational vision and objectives.

The educational quality report was presented to the education management team (EMT) on 19 June 2019, after which it was finalised. The final report was sent to the EMT, the vice rector for education and the dean, and has been added to the programme portfolio. The report forms an integral part of the strategic plan, which is submitted to the Board of Governors.

The education quality report reflects quality characteristics derived from the NVAO’s quality code and the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

VISION COMMITTEE

The vision committee focuses on the programme’s educational vision or visionary aspect. The committee focuses on the programme’s academic level and the up-to-dateness of its content. The committee makes no judgement about the quality of the programme’s educational aspects.

The members of the vision committee engage in friendly but critical dialogue, based on a variety of perspectives, with the EMT and various programme stakeholders. At its meeting of 6 June 2019, the vision committee analysed the approach taken and the vision for the future of the Master of Management programme on the basis of the documents provided and a site visit. The committee held discussions with:

 • the EMT, which explained the current curriculum and a blueprint for curriculum reform and discussed the vision of reform and alignment with professional practice;
 • alumni and representatives of the professional field, who were asked about the extent to which the programme meets the requirements of the professional field;
 • students, who discussed their experiences in the programme.

In this way, the committee was able to form a broad picture of the programme, its qualities and its challenges.


Vision committee members

Chair and peer: Paul Matthyssens, Antwerp Management School

Substantive expert: Yves Van Vaerenbergh, KU Leuven

Representative of the professional field: Jan Hulsbosch, Cegeka

Alumnus: Christophe Briers, Cegeka

*** English below ***

BIJZONDERE KENMERKEN

 • De master of management is een gespecialiseerde masteropleiding die studenten met verschillende vooropleidingen en vanuit verschillende culturele achtergronden aantrekt en op een positieve wijze op deze heterogeniteit inzet.
 • Er wordt sterk ingezet op de professionalisering van o.a. predocs en praktijkassistenten door het opzetten van een opleidingstraject en andere professionaliseringsactiviteiten.
 • De opleiding gebruikt veel interactieve en activerende organisatievormen en werkvormen. Op deze manier komen studenten, door de heterogeniteit van de studentenpopulatie, in contact met veel internationale input, bijvoorbeeld specifieke cases uit verschillende regio’s en landen.
 • Het aanbod van drie specialisaties binnen de opleiding zijn sterke representaties van de noden van het werkveld.
 • De gedrevenheid en het engagement van de betrokken docenten en stafmedewerkers om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen.
 • Het nabij onderwijs met een lage drempel tussen studenten en docenten, dat zich uit in een intensieve begeleiding en een sterke differentiatie (door individuele trajecten).

AANBEVELINGEN

 • De opleiding onderneemt initiatieven om contacten met het werkveld systematisch in te brengen in de opleiding.
 • De opleiding onderneemt initiatieven om de betrokkenheid van studenten bij kwaliteitszorginstrumenten als evaluatievergaderingen en onderwijsevaluaties te verhogen.
 • De opleiding zet in op visievorming met betrekking tot een didactisch concept, coherentie binnen het opleidingsprogramma en op de explicitering van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek.
 • De commissie raadt de opleiding aan om verder in te zetten op de vertaling van de visie en missie van de opleiding naar een strategie en op de profilering van de verschillende specialisaties, incl. een verantwoording van de opbouw van het opleidingsprogramma.
 • De commissie adviseert de opleiding om een expliciete internationaliseringsstrategie uit te bouwen door in te zetten op instroommanagement (i.f.v. netwerking en uitwisseling).
 • De commissie raadt aan om systematisch gebruik te maken van de heterogeniteit van de studentenpopulatie (op vlak van vooropleiding en specialisatie) en dit meer expliciet te maken.

 

*****

NOTABLE FEATURES

 • The Master of Management is a specialised master’s programme that attracts students with a range of prior education and from various cultural backgrounds and takes positive advantage of this diversity.
 • There is a strong focus on the professionalisation of predocs, teaching assistants and others, with the organisation of a training pathway and other professionalisation activities.
 • The programme uses numerous interactive and activating organisational and teaching methods. In this way, as a result of the diversity of the student population, students are exposed to plenty of international input, such as specific cases from different regions and countries.
 • The three specialisations available within the programme represent the needs of the professional field very effectively.
 • The drive and commitment of the lecturers and staff involved, which ensure the quality of the programme.
 • Education at close quarters, with a low threshold between students and lecturers, expressed in intensive guidance and pronounced individualisation (through individual pathways).

RECOMMENDATIONS

 • The programme management should take initiatives to systematically introduce contact with the professional field into the programme.
 • The programme management should take initiatives to increase students’ involvement with quality assurance tools such as evaluation meetings and educational evaluations.
 • The programme management should focus on forming a vision for a didactic concept and coherence within the study programme and on making the interrelation between education and research more explicit.
 • The committee advises the programme management to further focus on translating the programme’s vision and mission into a strategy and on profiling the various specialisations, including an explanation of the study programme’s structure.
 • The committee advises the programme management to develop an explicit internationalisation strategy by focusing on intake management (by means of networking and exchange).
 • The committee recommends systematic use of the diversity of the student population (in terms of prior education and specialisation) and to make this more explicit.

*** English below ***

Op 26 september 2019 vond de strategiedag voor de opleiding Master of Management plaats. Aan deze dag namen de vicerector onderwijs, de decaan van de faculteit, de OMT-voorzitters en -ondervoorzitters, de leden van het OMT en stafmedewerkers onderwijs/dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie/dienst Kwaliteitszorg deel.

Het strategieplan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 12 juni 2020.

Doelstellingen strategieplan

Een heldere positionering van de opleiding

De opleiding is op organische wijze ontstaan en gegroeid. Nu is een goed moment om, in een reflectie op waar we staan en willen staan, de strategie en positionering van de opleiding te evalueren en scherp te stellen.

 • Uittekenen van een profilering van de opleiding.
 • Uitwerken van de specifieke didactisch kenmerken van de opleiding.
 • Herformuleren van de eindcompetenties.

Een authentieke positionering van de afstudeerrichtingen 

De afstudeerrichtingen zijn op organische wijze ontstaan en gegroeid. Nu is een goed moment om, in een reflectie op waar we staan en willen staan, de positionering van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding en ten opzichte van concurrerende opleidingen te evalueren en scherp te stellen.

 • Uittekenen van een profilering van elk van de afstudeerrichtingen in lijn met de positionering van de opleiding en in onderlinge afstemming.
 • Het curriculum en opleidingsonderdelen aanpassen in lijn met de profilering.

Een goed afgebakende doelgroep met hierop afgestemde communicatie en selectie 

Naar gelang de positionering van de opleiding en de specialisaties helderder en uitgesprokener worden, zal ook de doelgroep beter afgebakend kunnen worden. Dit is van belang voor de keuze van media en boodschappen voor interne en externe communicatie en efficiëntere werving.

 • Profiel van de student opstellen in functie van uitkomsten profiel van de opleiding.
 • Opstellen van een internationale sales- en marketingstrategie.
 • Uitbouwen van een internationaal netwerk van partneruniversiteiten voor uitwisseling van docenten en studenten.
 • Het selectieproces en de selectiecriteria professionaliseren.

De stakeholders meer betrekken bij de opleiding 

De opleiding is in omvang toegenomen en ontwikkelt een duidelijke eigen identiteit. Het identificeren en betrekken van bij de opleiding passende stakeholders (bijvoorbeeld een selectie van internationaal actieve partnerbedrijven) is daarom van toenemend belang voor goede feedback.

 • Het werkveld als stakeholder erkennen en inzetten.
 • De studenten meer betrekken bij de opleiding.
 • Uitwerken van een alumnibeleid.
 • De docenten meer betrekken bij de opleiding.

 

*****

On 26 September 2019, the strategy day for the Master of Management programme took place. The vice rector for education, the dean of the faculty, the EMT’s chairs and vice chairs and members and staff members for education and from the Educational Development, Diversity and Innovation Office and the Quality Assurance Office took part in this day.

The strategic plan was approved by the Board of Governors on 12 June 2020.

Strategic plan objectives

Clear positioning for the programme

The programme has originated and grown organically. Now is a good time to evaluate and hone the programme’s strategy and positioning by reflecting on where we are now and where we want to be.

 • Define the profiling of the programme.
 • Work out the programme’s specific didactic characteristics.
 • Reformulate the learning outcomes.

Authentic positioning of specialisations

The specialisations have originated and grown organically. Now is a good time to evaluate and hone the positioning of the specialisations within the programme and in relation to competing programmes by reflecting on where we are now and where we want to be.

 • Define the profiling of each of the specialisations in line with the positioning of the programme and in relation to the other specialisations.
 • Adjust the curriculum and programme components in line with the profiling.

A well-defined target group, with communication and selection adapted accordingly

As the positioning of the programme and the specialisations becomes clearer and more explicit, the target group will also become better defined. This is relevant to the choice of media and messages for internal and external communication and more efficient recruitment.

 • Define the student profile on the basis of the outcomes of the programme profile.
 • Prepare an international sales and marketing strategy.
 • Develop an international network of partner universities for the exchange of lecturers and students.
 • Professionalise the selection process and selection criteria.

Greater stakeholder involvement in the programme

The programme has increased in size and is developing a clear identity of its own. The identification and involvement of suitable stakeholders for the programme (for example a selection of internationally active partner companies) are therefore increasingly important for good feedback.

 • Recognise and engage the professional field as a stakeholder.
 • Involve the students more in the programme.
 • Devise an alumni policy.
 • Involve the lecturers more in the programme.