Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR IN DE GENEESKUNDE


MISSIE

 

De bacheloropleiding geneeskunde aan UHasselt is…
geen louter theoretische vooropleiding op een meer klinische gerichte master, maar richt zich vanaf dag 1 op de
authentieke beroepspraktijk. Met een geïntegreerd programma brengen we artsen-in-spe van bij het begin dicht
bij de patiënt. In een stimulerende en activerende leeromgeving stomen we hen klaar voor een voortdurend
veranderende en sterk interdisciplinaire beroepsrealiteit. 

HET CURRICULUM IS:


1. AUTHENTIEK: PRAKTIJK- EN PATIËNTGERICHT
We vertrekken altijd vanuit de praktijk. Vanuit de patiënt en zijn klachten - in al hun veelzijdigheid en
complexiteit.


AANDACHT VOOR VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN
Waar komt een arts in zijn beroepspraktijk het meest mee in aanraking? Daar geven we ook in ons curriculum het
meeste aandacht aan. We focussen bewust meer op veel voorkomende klachten en benaderen die in de diepte.
Door de theorie rond pathofysiologie – zelfs in de bacheloropleiding – volledig én meteen vanuit de praktijk te
benaderen, volgen studenten vanaf dag één een volwaardige artsenopleiding. Na drie jaar zijn zij in staat om voor
de meest voorkomende ziektebeelden een patiënt te onderzoeken, een diagnose te stellen en een
behandelingsplan voor te stellen.
CONTACT MET PATIËNT VANAF DAG 1
In de geneeskunde gaat het uiteindelijk altijd om de patiënt. Daarom brengen we die patiënten – vanaf de eerste
dag - ook dicht bij onze studenten: via real life casussen, persoonlijke patiëntgetuigenissen en stages in diverse
zorgomgevingen.
Door de patiënt in de opleiding een gezicht te geven, leren studenten bovendien verder kijken dan de louter
medische problemen waar de patiënt mee kampt. Welke impact hebben die klachten op zijn gezinsleven, zijn
sociaal leven en zijn arbeidsrealiteit? Met welke andere zorgprofessionals en -instanties komt hij nog in
aanmerking? En welke rol kunnen zij als arts in dit proces spelen?

2. GEÏNTEGREERD EN INTERDISCIPLINAIR
Een arts is een medisch expert, een communicator, een manager, een schakel in een interdisciplinair netwerk én
nog zoveel meer. Al die verschillende artsen-rollen en interacties komen in ons curriculum – net als in de
beroepspraktijk - geïntegreerd en interdisciplinair aan bod.


SCHOTTEN TUSSEN MEDISCHE DISCIPLINES SLOPEN
Geneeskunde is inherent multidisciplinair. Om een diagnose te kunnen stellen of een behandeling voor te stellen,
moet een arts continu kennis uit verschillende medische disciplines combineren.
Daarom haalden we ook in onze geneeskunde-opleiding de schotten tussen de medische disciplines weg.
Studenten studeren niet langer ‘anatomie’ en ‘genetica’, maar verwerken hun medisch-wetenschappelijke kennis
en inzichten in geïntegreerde, multidisciplinaire lesblokken.
EEN 360°-BLIK OP GENEESKUNDE
Geneeskunde is geen eiland. De arts werkt voortdurend samen met artsen uit verschillende medische disciplines
en met andere (niet-)medische spelers in het zorglandschap.
Hoe kijkt een huisarts naar een patiënt met Alzheimer? Hoe kijken de neuroloog, de maatschappelijk werkster en
de psycholoog naar diezelfde patiënt? Door de casussen vanuit die verschillende perspectieven te benaderen en de
verschillende spelers, inclusief de patiënt en zijn omgeving aan het woord te laten, leren studenten vanuit een
360°-blik naar medische problemen kijken, en krijgen ze meer inzicht in de specifieke rol van de verschillende
spelers.

MEER DAN EEN MEDISCH EXPERT
Vandaag is de arts véél meer dan een medisch expert. Gestage groei in alle 7 CANMEDS-rollen werd diep in het
curriculum verankerd. Omdat die verschillende rollen in de praktijk niet op zichzelf staan, komen ze ook in ons
curriculum geïntegreerd aan bod.
Leerlijnen als ethiek, communicatie en medische psychologie doorkruisen het hele curriculum en haken op het
juiste moment inhoudelijk in op het medisch-wetenschappelijke programma. En in de Integratiedagen, de afsluiter
van elk lesblok, benaderen we verschillende patiëntgerichte casussen vanuit alle verschillende perspectieven die
tijdens de lesblokken aan bod kwamen.

3. STUDENTGERICHT: MOTIVEREND, ACTIVEREND ÉN PERSOONLIJK
Aan UHasselt mag de geneeskundestudent veel verwachten. Een motiverend, stevig programma; een
gepassioneerd docententeam én een activerende leeromgeving waar de student én zijn persoonlijke groeikansen
centraal staan.


ACTIVEREND
Geen hoorcolleges, maar interactiecolleges. En nog meer werkzittingen, praktische oefeningen, zelfstudie en
opzoekwerk. Aan UHasselt dagen we onze geneeskundestudenten uit om zelf te denken, zelf te doen én hun eigen
leerproces zelf in handen te nemen.
In een wereld waarin kennis continu in beweging is, moet een arts niet alleen een stevige kennisbasis hebben. Hij
moet ook weten wáár hij nieuwe kennis kan vergaren en hoe hij nieuwe informatie kan evalueren op haar
betrouwbaarheid.
PERSOONLIJK
We kiezen bewust voor zoveel mogelijk onderwijs in kleine groepen (max. 25 studenten). Voor werkvormen
waarbij de prof optreedt als een coach. En voor een aanpak waarin de student persoonlijk begeleid wordt in en
betrokken wordt bij zijn groeiproces.
Feedback creëert zelfinzicht én groeikansen. Dat vinden we dan ook extreem belangrijk. In het portfolio brengen
we niet alleen de opmerkingen van verschillende docenten, stagebegeleiders en de student samen in één levend
document. We reiken de studenten met het portfolio ook tools aan om met die inzichten aan de slag te gaan, en
geven hem kansen en methodes om zijn zwaktes bij te spijkeren en van zijn sterktes troeven te maken.
We bieden onze studenten ook kansen om te excelleren op verschillende domeinen. Zo stimuleren we
internationale uitwisselingen en tekenden we o.a. een ambitieus student-onderzoekerstraject uit, waarin studenten
al tijdens hun studies op hoog niveau aan academisch onderzoek kunnen participeren.

Opmerking: de volledige VISIO-O cyclus (eigen regie voor kwaliteitsborging) wordt hier toegelicht. 

ONDERWIJSKWALITEIT


Het rapport onderwijskwaliteit geeft een analyse van de onderwijskwaliteit van de opleiding. De dienst Onderwijs reikt hierbij mogelijke opportuniteiten aan ter versterken van het onderwijs, afgestemd op de onderwijsvisie van de instelling.

Voor de opleiding bachelor in de geneeskunde is in oktober 2014 een visitatierapport gepubliceerd. Omwille van de recente visitatie, gecoördineerd door VLUHR, werd besloten om een beperkt rapport onderwijskwaliteit op te stellen.

Het rapport onderwijskwaliteit werd voorgesteld op het Onderwijsmanagementteam van september 2017, waarna het werd gefinaliseerd. Het finale rapport werd bezorgd aan het OMT, de vicerector Onderwijs en de decaan, en is toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Het rapport maakt integraal deel uit van het strategieplan, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het rapport onderwijskwaliteit stemt overeen met kwaliteitskenmerken uit de kwaliteitscode van NVAO en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

 

VISIECOMMISSIE

De visiecommissie is gericht op de visie of het visionaire aspect van de opleiding. De visiecommissie focust op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteits-gehalte van de opleiding. De commissie velt geen oordeel over de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding.

De leden van de visiecommissie treden als kritische vrienden vanuit verschillende invalshoeken in dialoog met het OMT en diverse stakeholders van de opleiding. In haar bijeenkomst van 13 januari 2017 analyseerde de visiecommissie op basis van aangeleverde stukken en een locatiebezoek de ingeslagen richting en de toekomstvisie van de bacheloropleiding in de geneeskunde De commissie voerde gesprekken met achtereenvolgens:

 • het OMT, dat de curriculumhervorming en de visie heeft toegelicht;
 • het ZAP en werkveld, die hun visie op de hervorming en hun eigen vakgebieden hebben toegelicht en de aansluiting bij de beroepsuitoefening bespraken;
 • studenten en alumni, die hun ervaringen in de opleiding bespraken.

Hieruit heeft de commissie een breed beeld kunnen vormen van de opleiding, haar kwaliteiten en haar uitdagingen.

 Leden visiecommissie

 • Inhoudelijk expert: Prof. dr. Mark Noppen: Gedelegeerd bestuurder UZ Brussel
 • Vertegenwoordiger beroepenveld: Prof. dr. Dirk Ramaekers: Medisch directeur Jessa Ziekenhuis
 • Peer: Prof. dr. Guy Hubens: Hoogleraar UAntwerpen
 • Alumnus en/of student: Prof. dr. Ward Schrooten: Alumnus, Consultant epidemiologist Pan American Health Organisation

 

BIJZONDERE KENMERKEN

 • De opleiding heeft expliciete aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student, formative learning en de maatschappelijke context van het toekomstig medisch handelen.
 • Recurrent overleg met huisartsenkringen, K&G en de geaffilieerde ziekenhuizen.
 • Modulaire organisatie in kern- en stroomblokken. Mix van werkvormen en regelmatige feedback stimuleren het
  regelmatig studeren van de studenten.
 • Studenten worden systematisch geïnformeerd over het evaluatiegebeuren door de blokcoördinatoren.
 • De wijze waarop studeerbaarheid wordt aangepakt bij de opleiding is een good practice.

AANBEVELINGEN

 • Expliciteren van het benoemingsbeleid.
 • Opbouw van de leerlijnen vanuit begrip voor pathofysiologie en farmacologie en vanuit een patiëntgerichte benadering.
 • Uitbouw HR-lijn die zelfkennis koppelt aan inzicht van het beroep.
 • Profilering van de opleiding met het oog op het voorbereiden van de arts in het opnemen van diverse maatschappelijke rollen: de arts, de arts-wetenschapper, de arts-beleidswerker.
 • Verder expliciteren van een beleid gericht op het aantrekken van inhoudelijke sterkhouders.
 • Diversiteit als terugkerend thema doorheen de leerlijnen.
 • Expliciteren van initiatieven voor talentontplooiing ten behoeve van profilering van de opleiding.
 • Komen tot een uitgeschreven evaluatieprogramma.

 

STRATEGIEDAG - EN PLAN

Op 11 december 2017 vond de strategiedag voor de opleiding bachelor in de geneeskunde plaats. Aan deze dag
namen de vicerector onderwijs, de decaan van de faculteit, de OMT-voorzitters en -ondervoorzitters, de leden van
het OMT en stafmedewerkers onderwijs/dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie/dienst
Kwaliteitszorg deel.


De onderwijskundige analyse en de visiecommissie geven input voor het strategieplan. Het strategieplan werd
goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 18 december 2018.

Doelstellingen strategieplan 

Een innovatief en competentiegericht curriculum ontwikkelen volgens een kwartielstructuur

Gezien de laatste curriculumhervorming van de opleiding geneeskunde dateert van 2010, was er binnen de opleiding nog geen acute nood om in 2018 reeds te starten met een nieuw curriculum. Dit vernieuwingsproces werd echter vervroegd door de centrale beslissing waarbij elke opleiding vanaf het academiejaar 2018-2019 moet starten in een nieuwe basisstructuur, nl. een kwartielstructuur. De ontwikkelingen die de samenleving en dus ook het zorglandschap de komende jaren zullen doormaken (bijv. een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder, meer chronische ziekten, meer psychosociale problemen, meer zorg in de thuissituatie, veelvuldig gebruik van digitale hulpmiddelen door zowel patiënten als artsen, …), zorgden ervoor dat de opleiding van de nood een deugd maakte en het volledige curriculum onder handen wordt genomen. De nieuwe opleiding geneeskunde is meer praktijkgericht en onderzoeksgebaseerd waarbij het klinisch redeneren op niveau van de bachelor in de geneeskunde centraal staat, maar ook alle andere CanMEDS-competenties een existente plaats krijgen.

Doelstellingen

 • Uitwerken en aftoetsen van een basisstructuur voor het nieuwe curriculum
 • Gradueel ontwerpen en implementeren van het nieuwe curriculum
 • Ruimte en aandacht voor de uitbouw van een persoonlijk leertraject met plaats voor uitmuntendheid (bijv.
  bachelorproeven, gastlezingen, inleefstages, extracurriculaire activiteiten,… )

De patiënt en zijn ziekte vormen het hart van de opleiding (patiëntgerichtheid)

De vele veranderingen in de maatschappij en het zorglandschap vragen om veel verschillende vaardigheden van
een arts, maar vooral ook om een nieuw soort omgevingsbewustzijn. Aandacht voor de patiënt en zijn context is
belangrijker dan ooit, en elke arts moet breed kunnen denken, ook al wordt men specialist. Lijnen tussen
disciplines vervagen en meer en meer zorg vindt buiten het ziekenhuis plaats. Daardoor moeten artsen veel meer
dan nu het gehele zorglandschap kennen en multi- en interdisciplinair kunnen samenwerken.

Doelstellingen

 • Uitbouwen van een patiëntambassade om patiënten een stem te geven binnen de opleiding
 • Aandacht voor diversiteit binnen het curriculum
 • Uitwerken en implementeren van een leerlijn eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitwerken en introduceren van diverse vormen van casussen en stages om de leerstof beter te kaderen
  voor de studenten

De opleiding zet in op innoverende evaluatie

Goede toetsing is een essentieel onderdeel van goed onderwijs. Studenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kennis, inzicht en vaardigheden valide en betrouwbaar worden getoetst. Zij moeten kunnen leren van een toets. Van alle onderdelen van de onderwijsketen blijft toetsing echter de zwakste schakel. Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan de samenhang van toetsing en de desbetreffende professionalisering van docenten. De opleiding zet overigens in op de vaardigheden die steeds belangrijker worden in het veranderende zorglandschap, nl. communiceren, samenwerken, levenslange leergierigheid, omgaan met de hoeveelheid aan wetenschappelijke ontwikkelingen, … kortom, de evaluatie van de andere CanMEDs-rollen met bijzondere aandacht voor meer continue, formatieve, just-in-time evaluatie.

Doelstellingen 

 • Uittekenen en implementeren van een evaluatiebeleid
 • Implementeren van het online toetssysteem Docimo in alle kwartielen
 • Uitwerken en gradueel implementeren van een digitaal groei- en leerplatform om de ontwikkeling van
  competenties bij studenten op te kunnen volgen (stage, gesprekken, skills, CANMEDS)
 • Uitwerken van een betrouwbaar evaluatiesysteem voor de bachelorproeven

De opleiding zet in op kwaliteitszorg

De opleiding geneeskunde is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van haar onderwijs en focust haar
aandacht op de kwaliteit van onderwijs, toetsing en professionalisering van de (deeltijdse) docenten.

Doelstellingen

 • Uitbouwen van een doeltreffend personeelsbeleid dat aansluit bij de noden en doelen van de opleiding
 • Uitwerken van een professionaliseringstraject voor (deeltijdse) docenten in functie van de kwaliteitsborging en betrokkenheid van artsen bij het nieuwe curriculum
 • Uittekenen van een kwaliteitsbeleid voor de opvolging van het nieuwe curriculum

Profilering en communicatie

De opleiding geneeskunde wil zich in Vlaanderen profileren op basis van een onderscheidend, breed georiënteerd en vernieuwend curriculum met doorstroommogelijkheden naar alle masteropleidingen geneeskunde in Vlaanderen. De focus ligt op authenticiteit (praktijk- en patiëntgeoriënteerd); geïntegreerd en interdisciplinair; en studentgericht (motiverend, activerend en persoonlijk). Om deze nieuwe aanpak onder de aandacht te brengen van 18-jarigen, het werkveld en andere doelgroepen wordt er ingezet op een duidelijke en aantrekkelijke communicatie.

Doelstellingen

 • Opzetten van een aantrekkelijke externe communicatie (algemeen en werkveld)
 • Uitwerken van een duidelijke communicatie voor (toekomstige) studenten
 • Garanderen van de doorstroom naar alle masteropleidingen geneeskunde in Vlaanderen