Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER HANDELSINGENIEUR


MISSIE

"De opleiding Handelsingenieur @ UHasselt vormt verantwoordelijke en ondernemende management professionals die analytisch sterk zijn en kwantitatieve modellen en data-analyse gebruiken om beslissingen in de verschillende functionele domeinen zoals financiën, logistiek, marketing en R&D te ondersteunen. Daarnaast beschikt de Handelsingenieur over een wetenschappelijke technologische kennis om industriële processen en producten te begrijpen en aan te sluiten in interdisciplinair overleg met experten. De studenten verwerven kennis en inzichten maar ook academische en professionele vaardigheden met bijzondere aandacht voor praktijkervaring, een kritische ingesteldheid en belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een krachtige leeromgeving en onderzoeksgebaseerd onderwijs."

Toelichting

Binnen de opleiding Handelsingenieur wordt een krachtige leeromgeving aangeboden aan de studenten. De docenten zetten zich in om het leerproces van studenten optimaal te ondersteunen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een laagdrempelig en interactief contact met de docenten en tijdens de verschillende werkvormen die ze hanteren zoals hoorcolleges, werkzittingen, responsiecolleges, feedbackmomenten en projecten. Deze laagdrempeligheid is een belangrijk kenmerk van de opleiding en zit verweven in haar DNA en deze van de UHasselt. Doorheen de bachelorjaren vermindert de sturing vanuit het onderwijsteam geleidelijk en verwerven studenten meer controle en verantwoordelijkheid over hun leerproces. Op die manier leren de studenten in toenemende mate zelfsturend handelen.

 

VISIE

"De opleiding wenst zich in een geactualiseerd bachelor curriculum en een vernieuwd mastercurriculum nog sterker te profileren met unieke inhoud en bedrijfservaring en in te zetten op troeven uit de regio. De visie van een civic university wordt verder uitgebouwd in het curriculum waarbij zowel getracht wordt studenten verder te versterken als de gemeenschap te versterken. Belangrijke maatschappelijke uitdagingen als snel evoluerende technologische ontwikkelingen en digitalisering en duurzaamheid zullen nog meer geïntegreerd worden in het vernieuwde curriculum. Interdisciplinariteit blijft belangrijk en wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking met andere faculteiten."

Toelichting

De opleiding zet haar in om tot een uniek positioneringsverhaal te komen in zowel de bachelor- als de masteropleiding. Het onderwijsconcept wordt door alle stakeholders erg positief onthaald en zorgt voor een unieke positionering in de bachelor die werkt. Het bachelorcurriculum is echter aan een actualisatie toe waarbij de nadruk in de ingenieurscomponent van de opleiding meer zou komen te liggen op technologie en minder op exacte wetenschappen. In de master is het belangrijk om zich ook uniek te positioneren. Een aangepast onderwijsconcept is nodig maar er dienen ook inhoudelijke keuzes gemaakt te worden die leiden tot unieke afstudeerrichtingen die aansluiten bij het onderzoek van de faculteit maar ook bij de bedrijfscontexten uit de regio. De bedrijfscomponent die aanwezig is in de masteropleiding is een sterkte van de opleiding maar kan zeker nog verder geoptimaliseerd worden. De uitwerking van nieuwe thematische leerlijnen zal gebeuren naast de evaluatie en bijsturing van de huidige thematische leerlijnen. Tenslotte zal in de opleiding ook de visie van de civic university duidelijker en explicieter aan bod komen.

Opmerking: de volledige VISIO-O cyclus (eigen regie voor kwaliteitsborging) wordt hier toegelicht.

ONDERWIJSKWALITEIT

Het rapport onderwijskwaliteit geeft een analyse van de onderwijskwaliteit van de opleiding. Stafmedewerkers van de dienst Kwaliteitszorg maakten op basis van het opleidingsportfolio en data uit kwaliteitszorginstrumenten een analyse over de onderwijskwaliteit. In dialoog werd deze analyse verder afgestemd met de opleiding.

Na het finaliseren van de analyse formuleerden de dienst Kwaliteitszorg, de dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie en de directeur Onderwijs i.s.m. de opleiding suggesties en opportuniteiten, afgestemd op de onderwijsvisie en doelstellingen van de universiteit.

Het rapport onderwijskwaliteit werd voorgesteld op het Onderwijsmanagementteam van 24 september 2019, waarna het werd gefinaliseerd. Het finale rapport werd bezorgd aan het OMT, de vicerector Onderwijs en de decaan, en is toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Het rapport maakt integraal deel uit van het strategieplan, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het rapport onderwijskwaliteit stemt overeen met kwaliteitskenmerken uit de kwaliteitscode van NVAO en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

VISIECOMMISSIE

De visiecommissie is gericht op de visie of het visionaire aspect van de opleiding. De visiecommissie focust op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteitsgehalte van de opleiding. De commissie velt geen oordeel over de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding.

De leden van de visiecommissie treden als kritische vrienden vanuit verschillende invalshoeken in dialoog met het OMT en diverse stakeholders van de opleiding. In haar bijeenkomst van 5 juni 2019 analyseerde de visiecommissie op basis van aangeleverde stukken en een locatiebezoek de ingeslagen richting en de toekomstvisie van de bachelor- en masteropleiding handelsingenieur. De commissie voerde gesprekken met achtereenvolgens:

 • het OMT, dat het huidige curriculum en een blauwdruk van curriculumhervorming toelichtte en het gesprek aanging over de visie op de hervorming en de aansluiting bij de beroepsuitoefening;
 • de alumni en het werkveld die bevraagd werden over de mate waarin de opleiding aansluit bij de eisen van het beroepenveld;
 • studenten die hun ervaringen in de opleiding bespraken.

Hieruit heeft de commissie een breed beeld kunnen vormen van de opleiding, haar kwaliteiten en haar uitdagingen.

Leden visiecommissie:

 • Inhoudelijk expert: Brent Bleys, Universiteit Gent
 • Vertegenwoordiger beroepenveld: Marleen Nijsten, Luminus, Jeroen Trumpener, KPMG
 • Peer: Trijntje Cornelissens, Universiteit Antwerpen
 • Alumnus en beroepenveld: Philippe Verjans

BIJZONDERE KENMERKEN

 • Er is vanuit het eerste gemeenschappelijke bachelorjaar HI-BI een goede afstemming tussen opleidingsonderdelen (statistiek, onderzoek), wat zorgt voor een grote continuïteit en bewuste toeleiding naar de volgende studiejaren. Deze afstemming is vanuit de curriculumhervorming doorgetrokken naar de volgende studiejaren.
 • De opleidingen hebben de grondlijnen van het onderwijsconcept - van begeleide zelfstudie naar autonoom leren - goed verankerd.
 • Het multidisciplinaire zit sterk verankerd in het curriculum.
 • De alumniwerking is goed uitgebouwd.
 • Internationale studieuitwisselingen - Erasmus en summer schools - zijn sterk uitgebouwd in de opleidingen.
 • Zowel de studenten als het werkveld schatten de waarde van de bedrijfsprojecten hoog in.
 • Het pedagogisch project werkt voor de bachelor als een uniek positioneringselement binnen het Vlaamse onderwijslandschap.
 • Het werkveld kan snel aan de slag met handelsingenieurs die hun master behalen aan de UHasselt. De link met het werkveld is in de master stevig uitgebouwd, de werkcolleges verdienen uitgebreide appreciatie. Studenten worden getraind om snel te kunnen schakelen in diverse bedrijfscontexten.

AANBEVELINGEN

 • De opleidingen doen er goed aan een werkvormenprogramma uit te tekenen, dat zorgt voor een logische samenhang met het profiel, onderwijsconcept en evaluatieprogramma.
 • De kwaliteitscultuur in de opleidingen kan versterkt worden door studenten meer bewust te maken van het belang van activiteiten op het vlak van kwaliteitszorg.
 • Geadviseerd is om de aandacht voor digitalisering verder uit te bouwen. Affiniteit met blockchain, artificial intelligence komt aan bod, maar kan sterker. Digitalisering en het transitiedenken kan onder de thematische leerlijnen bekeken worden.
 • Tevens is aangeraden om de mogelijkheden voor een ruimer aanbod aan Engelstalige opleidingsonderdelen verder te exploreren, binnen het kader van de taalregelingen die de Vlaamse overheid voorschrijft.
 • Het retentiebeleid is een belangrijk aandachtspunt voor de tweejarige master.
 • Waar het pedagogisch project een unique selling point is voor de bachelor, is het aangewezen een eigen opleidingsprofiel uit te tekenen voor de master. Profileren op unieke inhoud en de bedrijfsprojecten is aangewezen voor de master. De afstudeerrichtingen ‘Operationeel management en logistiek’ en ‘Technologie in business’ hebben profileringskracht en laten toe in te zetten op de troeven in de regio. De afstudeerrichting ‘Marketing Intelligence’ kan uniek gepositioneerd worden door de nadruk te versterken op data science en technologie.
 • Stem masterproeven, bedrijfsprojecten en stages onderling verder af, ten gunste van de profilering van de master.

Op 24 oktober 2019 vond de strategiedag voor de opleiding bachelor en master handelsingenieur in de beleidsinformatica plaats. Aan deze dag namen de vicerector onderwijs, de decaan van de faculteit, de OMT-voorzitters en -ondervoorzitters, de leden van het OMT en stafmedewerkers onderwijs/dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie/dienst Kwaliteitszorg deel.

Het strategieplan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 12 juni 2020.

Doelstellingen strategieplan

Het profiel van de opleiding handelsingenieur expliciteren

De opleiding Handelsingenieur wil zich sterker profileren in de markt. Daartoe zal eerst het profiel van de opleiding scherper gesteld en geactualiseerd worden om daarna helder te communiceren.

 • Het actualiseren van het algemene profiel
 • Het communiceren van het geactualiseerde profiel naar verschillende stakeholders

Het updaten en uitbreiden van de thematische leerlijnen

De opleiding Handelsingenieur werkt met inhoudelijke en thematische leerlijnen. In deze strategische doelstelling ligt de focus op de thematische leerlijnen.

 • Het in kaart brengen en bijsturen van de leerlijn onderzoeksmethoden
 • Het invoeren van nieuwe thematische leerlijnen

Het hertekenen van de masteropleiding

De opleiding Handelsingenieur zal het eigen mastercurriculum grondig doorlichten om de masteropleiding duidelijker te profileren. Deze profilering zal sterk inzetten op een unieke inhoud en afstudeerrichtingen, de link met de regio en het onderzoek en het belang van een bedrijfscomponent.

 • Het curriculum van de masteropleiding hertekenen
 • Het verhogen van de instroom in de master

Het versterken van de relaties met stakeholders

De opleiding Handelsingenieur is zich bewust van de belangrijke rol van stakeholders. De twee belangrijkste stakeholders voor de opleiding zijn het werkveld en de studenten(en alumni).

 • Afstemming met het werkveld
 • Het ondernemen van studentgerichte acties

Het actualiseren van de didactische aanpak

De opleiding Handelsingenieur erkent het belang van een krachtige leeromgeving met een duidelijke focus op onderwijskwaliteit en didactische aanpak. In de komende jaren zal de focus hier liggen op de implementatie van een evaluatie- en een werkvormenbeleid

 • Het implementeren van het evaluatiebeleid
 • Het uitwerken en implementeren van een werkvormenbeleid