Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER INFORMATICA


MISSIE

De opleiding informatica wil haar studenten opleiden tot breed gevormde bachelors en masters met focus op een grondige kennis van en inzicht in informatica, door het bestuderen van onderliggende concepten en technologische ontwikkelingen. De studenten verwerven academische en professionele vaardigheden, met bijzondere aandacht voor software-ontwikkeling, analytisch denken en probleemoplossend vermogen en uiteraard ook de employability skills. Op deze manier wordt een basis voor innovatief denken gelegd waarmee de studenten wetenschappelijke en technologische uitdagingen ten dienste van de samenleving kunnen aangaan.

VISIE

Door de focus te leggen op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen het vakgebied informatica in functie van de actuele en toekomstige noden van de samenleving, wil de opleiding haar studenten vormen tot uiterst competente informatici via een onderwijsmodel van “begeleide zelfstudie naar autonoom leren” en via een leeromgeving waar multidisciplinaire samenwerking en praktijkgericht onderwijs centraal staan. De opleiding wil de studenten voorbereiden op de snel veranderende digitale wereld, zodat zij zich steeds verder kunnen ontwikkelen naar een niveau van excellentie, waarbij creativiteit en innovatie belangrijke pijlers zijn. Hierbij zal de opleiding haar programma, waarin wetenschappelijke grondslagen van de informatica worden gecombineerd met de technologie van vandaag en morgen, op geregelde basis vernieuwen, in overleg met alumni en het werkveld.

ONDERWIJSKWALITEIT

Het rapport onderwijskwaliteit geeft een analyse van de onderwijskwaliteit van de opleiding. Stafmedewerkers van de dienst Kwaliteitszorg maakten op basis van het opleidingsportfolio en data uit kwaliteitszorginstrumenten een analyse over de onderwijskwaliteit. In dialoog werd deze analyse verder afgestemd met de opleiding. Na het finaliseren van de analyse formuleerden de dienst Kwaliteitszorg en de directeur Onderwijs i.s.m. de opleiding suggesties en opportuniteiten, afgestemd op de onderwijsvisie en doelstellingen van de universiteit. Het rapport onderwijskwaliteit werd voorgesteld op het Onderwijsmanagementteam van 22 januari 2018, waarna het werd gefinaliseerd. Het finale rapport werd bezorgd aan het OMT, de vicerector Onderwijs en de decaan, en is toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Het rapport maakt integraal deel uit van het strategieplan, dat werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Het rapport onderwijskwaliteit stemt overeen met de kwaliteitskenmerken uit het kwaliteitszorgstelsel en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

VISIECOMMISSIE

De visiecommissie is gericht op de visie of het visionaire aspect van de opleiding. De visiecommissie focust op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteits-gehalte van de opleiding. De commissie vormt geen oordeel over de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding.

De leden van de visiecommissie treden als kritische vrienden vanuit verschillende invalshoeken in dialoog met het OMT en diverse stakeholders van de opleiding. In haar bijeenkomst van 16 april 2018 analyseerde de visiecommissie op basis van aangeleverde stukken en een locatiebezoek de ingeslagen richting en de toekomstvisie van de bachelor- en masteropleiding in de informatica De commissie voerde gesprekken met achtereenvolgens:

 • het OMT uitgebreid met de opleidingsverantwoordelijken,
 • studenten die hun ervaringen in de opleiding bespraken,
 • afgestudeerden van de opleiding,
 • het werkveld die bevraagd werden over de mate waarin de opleiding aansluit bij de eisen van het beroepenveld.

Hieruit heeft de commissie een breed beeld kunnen vormen van de opleiding, haar kwaliteiten en haar uitdagingen.


Leden visiecommissie

Voorzitter en inhoudelijk expert:

 • Prof. dr. Chris Blondia, gewoon hoogleraar UAntwerpen

Peer:

 • Prof. dr. Veerle Fack, UGent

Vertegenwoordiger beroepenveld/inhoudelijk expert:

 • De heer Tim Pijpops, Prato
 • Prof. dr. Steven Houben, Lancaster University(GB)

Alumnus en/of student:

 • Mevrouw Michelle Gybels, alumnus, Ugentec

STERKTES

 • De opleiding heeft een sterke programmeerlijn, zet in op projectgestuurd werken en het aanleren van problem solving vaardigheden.
 • Sterke uitbouw van academisch onderzoek waarvan de onderzoek speerpunten verweven zijn in het onderwijs. Dit uit zich in een doordachte leerlijnopbouw van academische skills en mondt uit in 6 profielen van de masteropleiding waar zowel studenten, alumni en het werkveld lovend over zijn.
 • De nieuwe profielen in de master zijn sterk gekoppeld aan het onderzoek dat aangeleverd wordt uit de onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica (DBTI) en het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM).
 • De opleiding stimuleert de ontwikkeling van praktische vaardigheden (incl. ES) waarbij er voldoende contact is met werkveld/praktijk en aan de behoeften van alle stakeholders wordt voldaan.
 • De curriculumhervorming resulteert in een doordachte leerlijnopbouw met synthese van verschillende vakdisciplines waarbij aanverwante wetenschappen geïntegreerd worden aangeboden. Een sterkte van de opleiding zijn de overkoepelende vakken zoals ‘project softwareontwikkeling en professionele vaardigheden’, ‘seminarie informatica’…
 • De studenten komen in aanraking met actueel onderzoek en actuele technologieën/toepassingen via de gastcolleges, projecten, ba-ma proef alsook het actueel onderzoek waarop de 6 profielen zijn gebaseerd.
 • Het didactisch concept is helder. In de werkvormen is er een opbouw voorzien van begeleide zelfstudie naar autonoom leren. De studenten, alumni, werkveld en de visiecommissie waarderen het onderwijsconcept met activerend onderwijs (via de dagindeling) omdat dit enorm studentgericht is met een intensieve begeleiding.
 • Studenten getuigen van een brede en snelle inzetbaarheid van afgestudeerden, tewerkgesteld in diverse sectoren en regio’s.

AANBEVELINGEN

Het OMT Informatica heeft bij de opstelling van zijn strategieplan onderstaande en overige aanbevelingen uit het rapport onderwijskwaliteit en het rapport visiecommissie meegenomen om op die manier de krachtlijnen van de BaMa opleiding informatica beter in de verf te zetten:

 • Actualiseer en verduidelijk het didactisch concept van de opleiding en communiceer dit helder naar de stakeholders.
 • Verhoog de interactie en samenwerking met werkveld en alumni m.b.t. de opleiding, mede met het oog op het creëren van meer stakeholder awareness bij de studenten in het uitvoeren van projecten.
 • Werk aan een duidelijk evaluatieprogramma als een volgende stap in de versterking van de opleidingskwaliteit.
 • Documenteer het overleg met stakeholders systematischer.
 • Blijf inzetten op de interne doorstroom naar, en externe rekrutering voor, de masteropleiding.
 • Werk de visie op internationalisering verder uit, bv. door de studenten nog meer te faciliteren in het opdoen van internationale ervaringen via het mobility window en door uitbreiding van het internationale netwerk.
 • Profileer de opleiding nog duidelijker rond de onderzoeksspeerpunten en hun belang in maatschappelijke toepassingen en voor de noden van het werkveld.
 • Zet meer in op multi- en interdisciplinariteit in de opleiding.
 • Blijf de opleiding inhoudelijk actualiseren in overleg met studenten, alumni en werkveld, zonder evenwel de duurzaamheid van de curriculuminhoud en de balans met de inhoudelijke basiskennis uit het oog te verliezen.

Op 19 oktober 2018 vond de strategiedag voor de opleidingen bachelor en master in de informatica plaats. Aan deze dag namen de vicerector onderwijs, de decaan van de faculteit, de OMT-voorzitter, de leden van het OMT en stafmedewerkers onderwijs/dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie/dienst Kwaliteitszorg deel.

Het strategieplan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 16/05/2019.

Voor de opleiding informatica vertalen we de missie en visie in de vier onderstaande strategische doelstellingen (SD), die de kern vormen van het strategieplan voor bachelor-master opleiding informatica voor de komende jaren.

Versterken en uitdragen van het profiel van de opleiding

In het secundair onderwijs (SO) wordt informatica sterk benaderd vanuit een gebruikersperspectief. Er is bijgevolg nood aan een duidelijke inhoudelijke profilering van de academische opleiding informatica naar toekomstige studenten. Tegelijk moet hierbij worden ingespeeld op de stijgende interesse voor STEM en programmeren in het leerplichtonderwijs en de groeiende belangstelling voor de rol van informatica in de maatschappij (privacy, security, big data, AI, ...), in samenwerking met alle stakeholders.

Verhogen van de doorstroom in de opleiding

Om nog meer universitaire informatici op de arbeidsmarkt te krijgen, zal het verbeteren van de doorstroom doorheen de opleiding worden nagestreefd, zowel tijdens de bachelorfase als de masterfase, waarbij ook de doorstroom van de bacheloropleiding naar de masteropleiding een aandachtspunt is.

Versterken en actualiseren van het curriculum

Het OMT wil de leerlijnen in de opleiding optimaliseren (inhoudelijke leerlijnen) en uitwerken (competentiegerichte leerlijnen), zodat de opbouw naar de eindcompetenties van de opleiding nog duidelijker wordt voor alle stakeholders. De bewaking van de ontwikkeling van deze competenties bij de student zal worden geschraagd op het verder te ontwikkelen evaluatiekader voor de opleiding.

Versterken van de internationale dimensie in de opleiding

Samen met de andere opleidingen in de faculteit Wetenschappen wil de BaMa opleiding informatica in de komende zes jaar werken aan het verhogen van de participatie van studenten aan internationale studie- en stage activiteiten. Hierbij wordt zowel ingezet op het sensibiliseren van studenten als op het versterken van het buitenlandse aanbod.