Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER IN DE MOBILITEITSWETENSCHAPPEN


MISSIE

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in elke samenleving.

De unieke Bachelor/ Masteropleiding Mobiliteitswetenschappen/Transportation Sciences leidt studenten op tot academische mobiliteitswetenschappers die de huidige en toekomstige, regionale en internationale mobiliteitsuitdagingen op een kritische en multidisciplinaire manier benaderen en oplossingen ontwikkelen met aandacht voor duurzaamheid en rekening houdend met de verschillende stakeholders.


VISIE

De bachelor/masteropleiding Mobiliteitswetenschappen/Transportation Sciences komt tegemoet aan lokale, regionale en globale mobiliteitsuitdagingen door middel van:

 • kwaliteitsvolle, kritische en geëngageerde mobiliteitswetenschappers af te leveren die opportuniteiten op vlak van mobiliteit waarnemen en ermee aan de slag gaan;
 • samen te werken met organisaties, bedrijven, overheden, andere kenniscentra en maatschappelijke actoren om aldus een breed draagvlak te creëren;
 • het domein van mobiliteit op een multidisciplinaire manier te benaderen;
 • de mobiliteitsproblematiek vanuit een internationaal perspectief te benaderen.

Deze missie en visie kan volledig ingebed worden in de missie, visie en waardetekst van de UHasselt.

  

 Opmerking: de volledige VISIO-O cyclus (eigen regie voor kwaliteitsborging) wordt hier toegelicht.

ONDERWIJSKWALITEIT

Het rapport onderwijskwaliteit geeft een analyse van de onderwijskwaliteit van de opleiding. De dienst Onderwijs reikt hierbij mogelijke opportuniteiten aan ter versterken van het onderwijs, afgestemd op de onderwijsvisie van de instelling.

Het rapport onderwijskwaliteit werd voorgesteld aan het Onderwijsmanagementteam (OMT) op 28 juni 2017, waarna het werd gefinaliseerd. Het finale rapport werd bezorgd aan het OMT, de vicerector Onderwijs en de decaan, en is toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Het rapport maakt integraal deel uit van het strategieplan, dat werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het rapport onderwijskwaliteit stemt overeen met kwaliteitskenmerken uit de kwaliteitscode van NVAO en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

 

VISIECOMMISSIE 

De visiecommissie is gericht op de visie of het visionaire aspect van de opleiding. De visiecommissie focust op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteitsgehalte van de opleiding. De commissie velt geen oordeel over de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding.

De leden van de visiecommissie treden als kritische vrienden vanuit verschillende invalshoeken in dialoog met het OMT en diverse stakeholders van de opleiding. In haar bijeenkomst van 30 augustus 2017 analyseerde de visiecommissie op basis van aangeleverde stukken en een locatiebezoek de ingeslagen richting en de toekomstvisie van de opleidingen. De commissie voerde gesprekken met achtereenvolgens:

 • het OMT, dat de curriculumhervorming van de bachelor en het curriculum van de master toelichtte en het gesprek aanging over de visie op toekomstige ontwikkelingen;
 • alumni en werkveld die bevraagd werden over de mate waarin de opleiding aansluit bij de eisen van het beroepenveld;
 • studenten die hun ervaringen in de opleiding bespraken.

Hieruit heeft de commissie een breed beeld kunnen vormen van de opleiding, haar kwaliteiten en haar uitdagingen.


Leden visiecommissie

 • Voorzitter, inhoudelijk expert: Prof. dr. Rob van der Heijden: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Managementwetenschappen
 • Vertegenwoordiger beroepenveld/inhoudelijk expert: Sabin s’Heeren:  voormalig directeur generaal NMBS, directeur De Lijn Limburg, Strategisch adviseur Sint-Truiden , Rob van Hout :Teamleider Smart Mobility, Sweco (adviesbureau mobiliteit) , Vincent Meerschaert : general manager, Traject
 • Alumnus: Yannick Volont: mobiliteitsambtenaar Stad Tongeren
 • Student: Rutger Klein: Student Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde

 

STERKTES

 • De visiecommissie drukt haar bijzondere appreciatie uit voor de ontwikkeling die de bachelor-/masteropleiding Mobiliteitswetenschappen doorlopen en onderstreept uitdrukkelijk dat de opleidingen met de gerealiseerde en voorgenomen wijzigingen inspelen op opleidingsnoden voor de volgende decennia.
 • De opleiding zet sterk in op internationalisering. Er is diversiteit in mogelijke vormen van uitgaande mobiliteit, een Nederlands en Engelstalig mastertraject en een flexibel studietraject by Distance Learning. De opleiding waakt erover dat er binnen het curriculum voldoende ruimte is voor de studenten om een buitenlandse ervaring op te doen (mobility window).
 • De studenten geven aan globaal tevreden te zijn over de studeerbaarheid. Het OMT blijft dit bewaken gezien de wijzigingen aan het curriculum.
 • Het OMT blijft waakzaam over de instroom naar de masteropleiding (m.n. ook naar internationale studenten).
 • De commissie is gunstig over de evolutie in de relatie tussen IMOB (Instituut voor Mobiliteit) en de opleiding.

AANBEVELINGEN

 • Wat de profilering betreft, heeft de commissie het beeld dat het onderscheid tussen de afstudeerrichtingen Verkeersveiligheid en Mobiliteitsmanagement niet sterk gezien wordt en dat het verschil in afstudeerprofielen niet duidelijk is. Uit de buitenwereld blijkt dat verkeersveiligheid steeds meer een integraal onderdeel wordt van mobiliteitsmanagement. De commissie ziet deze afstudeerrichtingen niet meer als onderscheidende dimensies.
 • Ook ligt er voor de opleiding een belangrijke uitdaging in het zich positioneren op de arbeidsmarkt. De commissie ziet ruimte om meer studenten in de bachelor aan te trekken en wijst op het belang om in de communicatie in te zetten op de sterktes van de opleiding (optimale begeleiding, het kunnen verbinden van verschillende disciplines, inzicht in holistische relaties binnen systemen …).
 • De opleiding schrijft het didactisch concept verder uit en geeft hierbij aan op welke manier het onderwijs vorm krijgt. Een brede gedragenheid van het didactisch concept, ook bij gastdocenten, zal de uitwerking van een werkvormenbeleid en evaluatiebeleid vergemakkelijken.

STRATEGIEDAG EN -PLAN

Op 16 en 23 januari 2018 vond de strategiedag voor de opleiding bachelor en master in de mobiliteitswetenschappen plaats. Aan deze dag namen de vicerector onderwijs, de decaan van de faculteit, de OMT-voorzitters en -ondervoorzitters, de leden van het OMT en stafmedewerkers onderwijs/dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie/dienst Kwaliteitszorg deel.

De onderwijskundige analyse en de visiecommissie geven input voor het strategieplan. Het strategieplan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 11 oktober 2018.

Doelstellingen

We inspireren studenten via een unieke, multidisciplinaire, maatschappelijk relevante opleiding

Een vlotte, veilige en ecologisch verantwoorde mobiliteit is een belangrijke motor voor economische, sociale en maatschappelijke ontwikkeling. De unieke opleiding Mobiliteitswetenschappen leidt studenten op tot toekomstige mobiliteitsdeskundigen die vanuit een multidisciplinaire benadering proactief oplossingen kunnen aanreiken voor maatschappelijke mobiliteitsnoden op lokaal en internationaal vlak.

 • de opleiding werkt in de master aan een duidelijke profilering; er komt een strategisch en een operationeel profiel
 • de opleiding zet verder in op internationalisering, in zowel de bachelor als de master
 • de opleiding expliciteert het didactisch concept

We bieden een wetenschappelijk onderbouwd, kwaliteitsvol curriculum aan met aandacht voor toekomstige noden van de arbeidsmarkt

De opleiding baseert zich voor de uitbouw van het curriculum op de meest actuele en wetenschappelijke inzichten op het vlak van mobiliteit en houdt tegelijk een scherpe focus op de toekomstige noden van de arbeidsmarkt.

 • de opleiding integreert actuele trends van mobiliteit in het curriculum
 • de opleiding heeft meer aandacht voor beleidsinstrumenten en besluitvormingsprocessen in het curriculum

We spelen in op de stijgende vraag naar kwaliteitsvolle mobiliteitsdeskundigen

Wegens de stijgende behoefte aan duurzame mobiliteits-oplossingen neemt de vraag naar mobiliteitsdeskundigen op de arbeidsmarkt steeds toe. De opleiding onderneemt initiatieven om tegemoet te komen aan deze stijgende vraag door meer studenten te inspireren voor dit boeiende vakgebied en voortdurend de kwaliteit en aansluiting op de arbeidsmarkt te bewaken.

 • de opleiding neemt initiatieven om een realistische groei te realiseren
 • de opleiding monitort de uitstroom en bewaakt de aansluiting van de opleiding met de arbeidsmarkt

We bouwen een doeltreffend personeelskader uit dat invulling geeft aan het multidisciplinaire karakter van de hedendaagse mobiliteitsuitdagingen

Teneinde een kwaliteitsvolle multidisciplinaire opleiding Mobiliteitswetenschappen aan te kunnen bieden, is er een doeltreffend personeelskader nodig, zowel in omvang als in complementaire expertise en ervaring. De opleiding zal inspanningen leveren om hiervoor een personeelsplan uit te werken en te implementeren.

 • de opleiding werkt een haalbaar en gedragen personeelsplan uit
 • de opleiding moedigt haar personeelsleden aan tot professionaliseringsactiviteiten, op maat van specifieke noden