Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE


MISSIE

“Een opleiding in de maatschappij en over de grenzen heen”

De wereldgezondheidsorganisatie (WH0) definieert gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Wanneer dit welzijn in het gedrang komt en het normaal functioneren door ziekte, ingreep of ongeval, belemmerd of verhinderd wordt, kan fysieke revalidatie of kinesitherapie noodzakelijk zijn.

Kinesitherapeuten en revalidatiewetenschappers zijn betrokken bij het optimaliseren van de menselijke levenskwaliteit waarbij zowel fysieke, cognitieve, psychologische, emotionele als sociale facetten aan bod komen en waarbij steeds rekening gehouden wordt met omgevingsfactoren.

Het doel van revalidatie is de functionele onafhankelijkheid te verbeteren en de participatie te verhogen, dit met nadruk op patiënteducatie en zelfmanagement.

De opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit Hasselt biedt een academische vorming tot expert in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Via competentiegericht onderwijs, met een focus op activerend leren, wordt de student opgeleid tot een sterk communicatieve, proactieve, empathische en professionele kinesitherapeut die multi- en interdisciplinaire samenwerking binnen een snel evoluerende zorgcontext beheerst.

Door vertaling van academische kennis naar beleidsmatig denken en klinische praktijkvoering wordt de student opgeleid tot expert in het, wetenschappelijk onderbouwd, kinesitherapeutisch handelen waarbij de patiënt centraal staat. De huidige regelgeving, het beleid en de organisatie van de gezondheidszorg worden steeds meegenomen in de geïntegreerde en domeinoverschrijdende leermodules waarbij tevens aandacht is voor maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen. Door de nauwe banden met werkveld en beleidsorganen levert deze opleiding afgestudeerde kinesitherapeuten die future-proof zijn. 


VISIE

De opleiding wenst via een vernieuwd curriculum in te spelen op een aantal recente maatschappelijke tendensen:

 • De vergrijzing van de bevolking
 • De uitgesproken multiculturaliteit en globalisering
 • De snel evoluerende technologische ontwikkeling en digitalisering binnen de gezondheidszorg
 • Het toenemende belang van preventie
 • De sterke groei van het aantal chronisch zieken.

Via een verhoogde inzet op euregionale en internationale samenwerking, wenst de opleiding kinesitherapeuten en revalidatiewetenschappers te vormen die proactief kunnen inspelen op deze maatschappelijke trends en daardoor breed inzetbaar zijn.

Technologie ondersteunde revalidatie evenals e-health zal ruimschoots aan bod komen in het vernieuwd curriculum hetgeen tevens kansen biedt voor (internationale) kennisinnovatie en -uitwisseling.

De toekomst van de gezondheidszorg ligt bovendien in de inter- en multidisciplinariteit. Door het unieke onder- wijsconcept en een nauwe samenwerking met andere (para)medische en niet-medische disciplines, zowel intra- als interfacultair, zal de opleiding de vorming van een inter- en multidisciplinaire teamplayer garanderen. Binnen dit vormingsproces is de kleinschaligheid van UHasselt een belangrijke troef.

Opmerking: de volledige VISIO-O cyclus (eigen regie voor kwaliteitsborging) wordt hier toegelicht.

ONDERWIJSKWALITEIT

Het rapport onderwijskwaliteit geeft een analyse van de onderwijskwaliteit van de opleiding. Stafmedewerkers van de dienst Kwaliteitszorg maakten op basis van het opleidingsportfolio en data uit kwaliteitszorginstrumenten een analyse over de onderwijskwaliteit. In dialoog werd deze analyse verder afgestemd met de opleiding.

Na het finaliseren van de analyse formuleerden de dienst Kwaliteitszorg, de dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie en de directeur Onderwijs i.s.m. de opleiding suggesties en opportuniteiten, afgestemd op de onderwijsvisie en doelstellingen van de universiteit.

Het rapport onderwijskwaliteit werd voorgesteld op het Onderwijsmanagementteam van 2 maart 2017, waarna het werd gefinaliseerd. Het finale rapport werd bezorgd aan het OMT, de vice-rector Onderwijs en de decaan, en is toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Het rapport maakt integraal deel uit van het strategieplan, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het rapport onderwijskwaliteit stemt overeen met kwaliteitskenmerken uit de kwaliteitscode van NVAO en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

 

VISIECOMMISSIE

De visiecommissie is gericht op de visie of het visionaire aspect van de opleiding. De visiecommissie focust op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteits-gehalte van de opleiding. De commissie velt geen oordeel over de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding.

De leden van de visiecommissie treden als kritische vrienden vanuit verschillende invalshoeken in dialoog met het OMT en diverse stakeholders van de opleiding. In haar bijeenkomst van 24 maart 2017 analyseerde de visiecommissie op basis van aangeleverde stukken en een locatiebezoek de ingeslagen richting en de toekomstvisie van de bachelor- en masteropleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. De commissie voerde gesprekken met achtereenvolgens:

 • het OMT, dat het huidige curriculum en een blauwdruk van curriculumhervorming toelichtte en het gesprek aanging over de visie op de hervorming en de aansluiting bij de beroepsuitoefening
 • de alumni en het werkveld die bevraagd werden over de mate waarin de opleiding aansluit bij de eisen van het beroepenveld
 • studenten die hun ervaringen in de opleiding bespraken.

Hieruit heeft de commissie een breed beeld kunnen vormen van de opleiding, haar kwaliteiten en haar uitdagingen.


Leden visiecommissie

Voorzitter:

 • Prof. dr. Gert Kwakkel, hoogleraar VU University Medical Center

Vertegenwoordiger beroepenveld:

 • Dhr Stefaan Peeters, voorzitter Vlaamse Vleugel Axxon, representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten
 • Dhr Willy Smeets, algemeen directeur Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie, University of Physiotherapy

Peer-lid:

 • Prof dr. Philip Roosen, hoofddocent, vakgroepvoorzitter Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, UGent
 • Prof. dr. Peter Van Roy, gewoon hoogleraar, vakgroep Experimentele Anatomie, VUB

Alumnus en/of student:

 • Mevrouw Kaat Walbers, kinesitherapeut, alumnus

BIJZONDERE KENMERKEN

 • De opleidingen kenden een succesvolle integratie in de instelling.
 • Er is een zichtbare samenhang tussen de competenties van de bachelor en de master. De aandacht voor leerlijnen komt duidelijk tot uiting.
 • De opleiding kenmerkt zich door nauwe relaties met de arbeidsmarkt en een sterke praktijkgerichte focus. Goede studentenmobiliteit (20% in 2015-2016) in de masteropleiding. Er is een groot aanbod aan buitenlandse stages.
 • De opleiding is logisch opgebouwd. In het eerste bachelorjaar richt men zich vooral tot het gezonde functioneren van het menselijk lichaam, in het tweede bachelorjaar tot functioneringsproblemen om daarna in het derde jaar het revaliderende aspect onder de loep te nemen.
 • De CanMEDS rollen zijn een interessante basis om de opleiding te profileren en studenten voor te bereiden op een variëteit aan professionele mogelijkheden achteraf.
 • De opleiding schenkt aandacht aan maatschappelijke vraagstukken in het kine-landschap, zoals samensmelting tussen welzijn en gezondheidszorg, reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, het werken in netwerken, participatie voor burger en professional …

AANBEVELINGEN

 • Bewaak de in-, door- en uitstroom. Ga na waarom studenten uitvallen door analyse van cijfers aangevuld met kwalitatief onderzoek.
 • Werk het evaluatieprogramma verder uit en besteed daarbij aandacht aan draagvlak en samenwerking op vlak van toetsvragen.
 • Onderzoek de mogelijkheid om een honours programme te formaliseren.
 • De opleidingsbeschrijving matcht niet volledig met het ambitieuze opleidingsprogramma/ eindcompetenties. De beschrijving en de formulering van eindcompetenties zijn aan een update toe.
 • In het laatste visitatierapport werd de kwantiteit van het personeel als onvoldoende beoordeeld. De instelling is bezig aan een inhaalbeweging, maar door het groeiend studentenaantal is dit op dit moment nog ontoereikend om het onderwijsconcept te realiseren.
 • Benut de opportuniteiten in de euregio om het internationaliseringsbeleid vorm te geven.
 • De introductie op het werkveld kan gekoppeld worden aan zelfreflectie en zelfkennis in de vroege jaren van de opleiding. Door de therapeut-patiëntrelatie uit te schrijven in gedragsindicatoren, kan de opleiding de student beter coachen en het gedrag bijsturen.

STRATEGIEDAG EN -PLAN

Op 8 juni 2017 vond de strategiedag voor de opleidingen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie plaats. Aan deze dag namen de vicerector onderwijs, de decaan van de faculteit, de OMT-voorzitters en -ondervoorzitters, de leden van de OMT’s van bachelor en master en stafmedewerkers onderwijs/dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie/dienst Kwaliteitszorg deel.

Het strategieplan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 11 oktober 2018.

 

Doelstellingen

De opleiding trekt voluit de kaart van het competentiegericht onderwijs.

Competentiegericht onderwijs staat voor het geïntegreerd aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes. Het onderwijs binnen de opleiding ReKi is praktijkgericht en onderzoeksgebaseerd waarbij het klinisch redeneren centraal staat.

 • Een innovatief en competentiegericht curriculum ontwikkelen en implementeren voor de bachelor opleiding.
 • Een innovatief en competentiegericht curriculum ontwikkelen en implementeren voor de master opleiding.
 • Een innovatief en competentiegericht bachelor curriculum vertalen in geschikte werk- en evaluatievormen.
 • Een innovatief en competentiegericht master curriculum vertalen in geschikte werk- en evaluatievormen.
 • Kwaliteit van onderwijs monitoren en optimaliseren.


De opleiding versterkt haar leeromgeving.

Een krachtige leeromgeving stimuleert de participatie van studenten en het competentiegericht leren. Hierbij wordt de diversiteit in de studentenpopulatie benut.

 • Het leerproces en leerrendement bevorderen door uitbouw van het digitaal leerplatform.
 • Uitwerken van een meerjarenplan voor infrastructurele noden voor bachelor en master opleiding.


De opleiding staat in de maatschappij.

Deze doelstelling is drieledig: vroege kennismaking met het werkveld, versterken van de relatie met het werkveld; en inspelen op ontwikkelingen in beroeps- en zorgcontext.

 • Vroeg in de opleiding is er kennismaking met het werkveld en kinesitherapeutisch profiel.
 • De opleiding heeft een aantoonbaar sterke band met de maatschappij.


De opleiding werkt verder aan haar internationale ambitie op het vlak van mobiliteit, programma, net- werk en ‘education sharing’.

Zowel voor studenten als voor personeel draagt de opleiding internationalisering hoog in het vaandel.

 • Stimuleren van internationale blikverruiming bij de bachelor studenten. Internationaliseringsinitiatieven in de master: aandeel bestendigen en verder diversifiëren.
 • Stimuleren van internationale blikverruiming bij het personeel door internationale docentenuitwisseling.


De opleiding zet in op kwaliteitszorg.

De opleiding zet in op kwaliteitszorg en focust haar aandacht op kwaliteit van de instroom, de onderwijskwaliteit en professionalisering van docenten.

 • Kwaliteit van de instroom en doorstroom bewaken.
 • Professionaliseringstrajecten voor academisch en ondersteunend personeel uittekenen.
 • Uitwerken van een meerjarenplan voor personeelsbehoeften voor bachelor- en master opleiding.