Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN


MISSIE

"De opleiding TEW aan de UHasselt wil haar studenten opleiden tot beslissingsnemers die evidence-based de strategie en het beleid van een organisatie op (middel)lange termijn kunnen ontwikkelen, evalueren en bijsturen. De opleiding TEW heeft als doel het analytisch denkvermogen en de skills te ontwikkelen om in een organisatie bij te dragen aan de creatie van duurzame bedrijfseconomische en maatschappelijke waarde. De opleiding draagt bij aan het civic profiel van een organisatie door relevante stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid."

Toelichting

De opleiding TEW heeft tot doel dat de student leert om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op het best beschikbare bewijs op dat moment. Hierbij ligt de focus op zowel kwantitatieve als kwalitatieve data en methoden om beleidsopties en strategische opportuniteiten te analyseren en te vergelijken. Met de nodige kritische ingesteldheid en door middel van bedrijfseconomische denkkaders kan de student op systematische wijze een complex probleem (en de oorzaken en gevolgen) ontleden. Bovendien wordt er tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan verschillende skills (vaardigheden), zoals de onderzoeksvaardigheden, de domeinspecifieke skills en de employability skills (samenwerken, ethisch handelen, zelfsturend handelen, communiceren en presenteren en stakeholder awareness).

 

VISIE

"Via kwaliteitsvol onderwijs in functie van de actuele en toekomstige noden van de samenleving, wil de opleiding TEW haar studenten vormen tot economen van de toekomst met een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De opleiding wil daarbij een krachtige leeromgeving creëren waarin alle studenten zich kunnen ontwikkelen tot afgestudeerden met een sterk conceptueel analytisch vermogen, stakeholder awareness en probleemoplossende vaardigheden. Verder beoogt de opleiding TEW om economen op te leiden die participeren aan het maatschappelijk debat en fungeren als een kritisch klankbord voor bedrijven en de overheid."

Toelichting

De opleiding TEW wil het fundament zijn van de vorming van de moderne bedrijfseconoom of strategisch manager. Om deze reden zet de opleiding van bij de aanvang in op concrete beleidsvraagstukken en opportuniteiten om studenten een moderne analytische kijk op deze vraagstukken te leren ontwikkelen. Bovendien biedt deze opleiding de student de kans om de nodige analytische en strategische vaardigheden te ontwikkelen. De student verwerft doorheen de opleiding een stevige basiskennis in verschillende relevante economische studiedomeinen (o.a. micro- en macro-economie, boekhouden, management accounting, marketing en financiën), maar ook relevante aanverwante studiedomeinen (o.a. psychologie, filosofie, onderzoeksmethoden). Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van relevante praktijkvoorbeelden om theoretische denkkaders te schetsen. In de masteropleiding TEW wordt er verdiepend gewerkt en kan de student zich specialiseren in een functioneel domein. Verder kan de student in de masteropleiding de theoretische inzichten in de praktijk omzetten in een toegepast project om zo relevante praktijkervaring op te doen.

Verder wil de opleiding gehoor geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de uitdagingen van de toekomst waarin moderne economische denkkaders een belangrijke rol zullen spelen. De opleiding TEW wil als onafhankelijke, academische partner mét toegevoegde waarde erkend worden door de samenleving én het bedrijfsleven.

Opmerking: de volledige VISIO-O cyclus (eigen regie voor kwaliteitsborging) wordt hier toegelicht.

ONDERWIJSKWALITEIT

Het rapport onderwijskwaliteit geeft een analyse van de onderwijskwaliteit van de opleiding. Stafmedewerkers van de dienst Kwaliteitszorg maakten op basis van het opleidingsportfolio en data uit kwaliteitszorginstrumenten een analyse over de onderwijskwaliteit. In dialoog werd deze analyse verder afgestemd met de opleiding.

Na het finaliseren van de analyse formuleerden de dienst Kwaliteitszorg, de dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie en de directeur Onderwijs i.s.m. de opleiding suggesties en opportuniteiten, afgestemd op de onderwijsvisie en doelstellingen van de universiteit.

Het rapport onderwijskwaliteit werd voorgesteld op het Onderwijsmanagementteam van 20 maart 2019, waarna het werd gefinaliseerd. Het finale rapport werd bezorgd aan het OMT, de vicerector Onderwijs en de decaan, en is toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Het rapport maakt integraal deel uit van het strategieplan, dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het rapport onderwijskwaliteit stemt overeen met kwaliteitskenmerken uit de kwaliteitscode van NVAO en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

VISIECOMMISSIE

De visiecommissie is gericht op de visie of het visionaire aspect van de opleiding. De visiecommissie focust op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteitsgehalte van de opleiding. De commissie velt geen oordeel over de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding.

De leden van de visiecommissie treden als kritische vrienden vanuit verschillende invalshoeken in dialoog met het OMT en diverse stakeholders van de opleiding. In haar bijeenkomst van 3 april 2019 analyseerde de visiecommissie op basis van aangeleverde stukken en een locatiebezoek de ingeslagen richting en de toekomstvisie van de bachelor- en masteropleiding toegepaste economische wetenschappen. De commissie voerde gesprekken met achtereenvolgens:

 • het OMT, dat het huidige curriculum en een blauwdruk van curriculumhervorming toelichtte en het gesprek aanging over de visie op de hervorming en de aansluiting bij de beroepsuitoefening;
 • de alumni en het werkveld die bevraagd werden over de mate waarin de opleiding aansluit bij de eisen van het beroepenveld;
 • studenten die hun ervaringen in de opleiding bespraken.

Hieruit heeft de commissie een breed beeld kunnen vormen van de opleiding, haar kwaliteiten en haar uitdagingen.

 

Leden visiecommissie

 • Voorzitter en peer: Prof. dr. Eddy Laveren, UAntwerpen
 • Inhoudelijk expert: Jo Steyaert, oprichter Indigov en Indiville
 • Vertegenwoordiger beroepenveld: Wannes Verschueren, KPMG
 • Alumnus: Diego Vaes, Vlaamse Regulator voor de Media

BIJZONDERE KENMERKEN

 • De opleidingen hebben een helder profiel met inhoudelijk sterk uitgebouwde functionele domeinen in het bedrijfsmanagement en een stevig uitgetekend sociaal-humaan domein.
 • Sterktes van de opleidingen TEW zijn o.a. de intensieve begeleiding en het laagdrempelig contact tussen studenten en docenten.
 • De invoering van de thematische leerlijnen en de aandacht voor de employability skills zijn sterke punten van de opleidingen. De opleidingen erkennen het belang van de samenhang van haar opleidingsprogramma’s.
 • De vakinhoudelijke deskundigheid van het personeel wordt als goed beschouwd. Bovendien is er een goede balans tussen onderzoeks- en werkveldexpertise.
 • De koppeling van verschillende organisatievormen (hoorcolleges, werkzittingen, gastcolleges…) binnen de onderwijsleeromgeving vormt een troef om kennis en vaardigheden van de studenten aan te scherpen en het actualiteitsgehalte van de opleiding te verhogen.
 • De bacheloropleiding kan voortbouwen op een lange traditie van internationale studieuitwisselingen, en dit zowel in als buiten Europa. Er is daarnaast een aanbod van summer schools dat tegemoet komt aan korte termijn uitwisselingsbehoeften bij studenten.
 • De invoering van de bedrijfsprojecten in de masteropleiding wordt erkend als een sterkte binnen het curriculum om de relevante en hands-on competenties van studenten te versterken en de studenten in contact te brengen met recente ontwikkelingen in het werkveld en maatschappelijke ontwikkelingen.

AANBEVELINGEN

 • De faculteit BEW wordt aangeraden om te zoeken naar een USP, in kader van de profilering van de opleidingen TEW.
 • Retentieproblematiek is de uitdaging voor TEW
 • De opleidingen doen er goed aan afstemming met het werkveld en alumni aantoonbaar te maken.
 • De kwaliteitscultuur in de opleidingen kan versterkt worden door studenten meer bewust te maken van het belang van activiteiten omtrent kwaliteitszorg.
 • Met het oog op het actualiteitsgehalte van de opleidingen, verdient de visie op internationalisering meer aandacht.
 • Het bedrijfsproject dat voor alle afstudeerrichtingen in de master in voege treedt vanaf academiejaar 19-20 zet in op contact met het werkveld, niet vanuit een stagelogica, wel vanuit een consulting logica. Hier ligt potentieel om de masteropleiding extra aantrekkingskracht te geven.
 • De doorstroming van onderzoek naar het onderwijs is in de masteropleiding verschillend naargelang de afstudeerrichting en kan in een aantal domeinen worden versterkt.

Op 1 oktober 2019 vond de strategiedag voor de opleiding bachelor en master toegepaste economische wetenschappen plaats. Aan deze dag namen de vicerector onderwijs, de decaan van de faculteit, de OMT-voorzitters en -ondervoorzitters, de leden van het OMT en stafmedewerkers onderwijs/dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie/dienst Kwaliteitszorg deel.

Het strategieplan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 12 juni 2020.

Doelstellingen strategieplan

Profiel en curriculum van TEW helder maken 

Het profiel van de opleiding TEW zal getoetst worden aan de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het OMT TEW zal het profiel van de opleiding helder stellen en duidelijk expliciteren. Gebaseerd op dit profiel zal een curriculum opgebouwd worden dat het mogelijk maakt om de economen van de toekomst op te leiden.

 • Het competentieprofiel opstellen
 • Het curriculum afstemmen met profiel en leerlijnen      
 • Het profiel communiceren aan stakeholders
 • Evaluatie van de master

Didactische aanpak actualiseren 

In het kader van de kwaliteitszorg wordt een uniform evaluatieprogramma voor de opleiding uitgewerkt waarbij een visie omtrent evaluatie wordt ontwikkeld en een actieplan wordt opgesteld en geïnitieerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het zoeken naar en uitwerken van efficiënte evaluatie-instrumenten. Voor de docenten en de onderwijsteams wordt pedagogische en didactische begeleiding op maat voorzien.

 • Evaluatiebeleid implementeren
 • Werkvormenbeleid ontwikkelen en implementeren       

Interactie met stakeholders 

Om de bewustmaking van het werkveld, de studenten en de maatschappij voor de opleiding te verhogen wil de opleiding TEW haar profilering verduidelijken en verder uitdragen in haar communicatie. Meer bepaald wil de opleiding de sterke punten die nu reeds aanwezig zijn meer accentueren. Een uitgeschreven profilering is tevens behulpzaam voor nieuwe docenten. Bovendien worden ook studenten bij de diverse outreach-activiteiten van de opleiding ingeschakeld. Daarnaast wordt blijvend ingezet op samenwerking met het werkveld door lokale partnerschappen met bedrijven, organisaties en overheden te optimaliseren en door in facultair verband actief mee te werken aan het aanbod voor leerlingen en leerkrachten.

 • Studentenparticipatie verhogen
 • De band met alumni versterken
 • De betrokkenheid van het werkveld vergroten 

Instroom in de bachelor en master verhogen 

De opleiding TEW tracht de instroom in de bachelor en master te verhogen aan de hand van onderstaande operationele doelstellingen en actiepunten.

 • Voorbereidingsprogramma, verbredende optie voor zij-instromers uit academische bachelor
 • Dialoog secundair onderwijs
 • Doorstroom/retentie expliciet opvolgen