Logo UHasselt

menu

UHasselt


Show-and-tell beurs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SHOW-AND-TELL BEURS

Prof. dr. Paul Dendale, faculteit geneeskunde en levenswetenschappen

"E-Learning in de Circulatie en Medische Technieken"

In het blok Circulatie wordt sinds enkele jaren gebruik gemaakt van elektronische zelftoetsen en proefexamen met automatische feedback. Dit laat toe dat de studenten op eigen tempo de zelftoetsen maken, en leert ook de docent veel over de manier waarop gestudeerd wordt.
In Medische Technieken werd met hulp van enkele topstudenten een online multimedia e-learning cursus uitgewerkt ter vervanging van de bestaande tekstboeken en power point presentaties.

Prof. dr. Eric Caers, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen

"Podcast in Vreemde Talenonderwijs: snel, kwaliteitsvol en gratis"

Vertrekkend vanuit de ‘brede’ definitie van Blended Learning als “de combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie”, demonstreert Eric Caers het belang van de Podcast als nieuw en vervangend medium in vreemde talenonderwijs en belicht hij de voordelen van deze Public Domain content als gratis, authentiek materiaal met maximale actualiteitswaarde.

Dhr. Stijn Claeys, faculteit wetenschappen

"Keeping up with technology: Introduction to the use of Open Source Tools, common multimedia/gaming devices for teaching, presenting and reporting"

* How to use multimedia devices and apps for geology and fieldwork (GPS-smartphones, Google Earth..)
* Using open source apps Sketchup/Blender 3D: powerful tools for laboratory and field work
* 3D scanning: from gaming to research/reporting

Prof. dr. Linda Vanormelingen & Prof. dr. Marjan Vandersteen, faculteit geneeskunde en levenswetenschappen

"DOCIMO: meerkeuzevragen met zekerheidsgraden"

Wat is DOCIMO en wat zijn de (beperkte) ervaringen in de opleiding geneeskunde?

Prof. Martine Verjans & dr. Els Tobback, centrum voor toegepaste linguïstiek

"Semi-autonoom gecombineerd leren (= semi-autonomous blended learning) binnen de opleidingsonderdelen Economisch Frans"

Semi-autonoom gecombineerd leren is sinds het academiejaar 2005-2006 het didactisch concept toegepast aan de faculteit BEW binnen de opleidingsonderdelen Economisch en zakelijk Frans 1 en 2. Twee derde van de studiebelastinguren (SBU) worden in zelfstudie besteed aan de binnen CTL ontwikkelde e-learningmodules, een derde bestaat uit responsiecolleges en (vooral) werkzittingen waarin de transfer gebeurt tussen kennen en kunnen (competentiegericht). Tijdens de presentatie zullen we kort uitleggen waarom we opteerden voor e-learning, hoe we dit concreet aanpakken en met welke resultaten.

Mevr. Anouk Gelan & Prof. dr. em. Willy Clijsters, centrum voor toegepaste linguïstiek

"Zelf e-learningmodules ontwikkelen of laten ontwikkelen in EMCG-software"

CTL ontwikkelde de auteurssoftware EMCG om on-line leerinhouden te creëren. Invoeren van e-learning binnen opleidingsonderdelen vergt in het begin een inspanning, die echter ruim en gedurende jaren zijn vruchten afwerpt. Voor organisaties, i.c. vakgroepen, die wensen te starten met gecombineerd leren (e-learning gekoppeld aan face-to-face onderwijs), kan CTL daarom ook bestaand opleidingsmateriaal herwerken tot e-learningsmodules. Tijdens het atelier worden diverse mogelijkheden van de EMCG-software (cloudapplicatie) getoond zoals de opbouw van een cursus, de oefentypologie, de permanente toegankelijkheid voor auteurs en studenten, de scormcompatibiliteit.

Prof. Martine Verjans & Mevr. Marieke Huysmans, centrum voor toegepaste linguïstiek

"INTERcCOM e-learningmodules voor uitwisselingsstudenten binnen de Euregio Maas-Rijn"

Binnen het project INTERcCOM (Interreg IVA) werd nagegaan welke (vooral storende) taalfouten jongeren (ook Turkse en Poolse migranten), bij aanvang van hun studies in het HO, maken in de buurtalen Nederlands, Frans en Duits. Ook voerde CTL onderzoek naar cultuurverschillen en –overeenkomsten tussen de 5 deelregio’s van de EMR.

Deze gegevens lieten het Euregionaal partnerschap (UHasselt, ULg, RWTH, HSZuyd) toe 30 contrastieve (brontaal/-cultuur – doeltaal/-cultuur) e-learningmodules te ontwikkelen die tot mei 2018 gratis verspreid worden aan de doelgroepen. Op basis van de onderzoeksresultaten werd eind 2013 eveneens een artikel gesubmit (WoS).

Prof. dr. Benoit Depaire, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen

"Hoe kunnen we online cursussen intelligenter maken?"

De presentatie omvat een mogelijk onderzoeksproject tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt waarbij we e-learning en process mining willen combineren om het studiegedrag van studenten beter te begrijpen en hun leerproces beter te ondersteunen. Het is technisch perfect mogelijk dat een online cursus informatie verzamelt over hoe een student leert. Men kan registreren hoe snel de student door stukken van de cursus gaat, welke onderdelen hij/zij in welke volgorde doorloopt, wanneer hij/zij beslist oefeningen te maken, enz. … . Vervolgens is de vraag hoe we deze informatie kunnen omvormen tot concrete kennis over het leergedrag van studenten. Hier kan process mining helpen door de verzamelde informatie te interpreteren als een vingerafdruk van het studieproces. Het is technisch mogelijk het studieproces te herconstrueren en o.a. te ontdekken of studenten op verschillende manieren studeren, of dit gerelateerd is met vak- en/of persoonsgerelateerde kenmerken en of dit impact heeft op het behaalde resultaat. Deze kennis kan dan weer geïntegreerd worden in de online cursus om nieuwe studenten te ondersteunen in hun studieproces. De opzet van deze presentatie is het onderzoeksproject, dat momenteel nog in een verkennende fase zit, bekend te maken aan een breder publiek, feedback te verzamelen en mogelijke geïnteresseerden voor participatie te identificeren.

Prof. dr. Elke Hermans & Mevr. Patricia Hellriegel, School voor Mobiliteitswetenschappen

"Master of Transportation Sciences by distance learning: aanpak en uitdagingen"

De Master of Transportation Sciences by distance learning is een internationaal programma met studenten uit heel Europa. Het zijn veelal professionals werkzaam in de sector (verkeersveiligheid/mobiliteitsmanagement) die op deze manier een masterdiploma behalen via semi-distance onderwijs in combinatie met hun job.  In de presentatie geven we kort een overzicht van hoe dit afstandsonderwijs georganiseerd wordt en welke mix van onderwijs- en begeleidingsmethoden we hanteren in het kader van blended learning.

Dhr. Iwert Bernakiewicz & ir. Marc Knapen, faculteit architectuur en kunst

"Ontwikkelen van de basiscompetentie 'ruimtelijk denken' bij de architectuurstudent"

Van handmatige tekening over maquette tot digitale tekening en 3D model. Het ontwikkelen van modellen en tekeningen als onderzoeks- en onderwijsobject. Een geïntegreerde en materiële aanpak binnen 1e Bachelor Architectuur. (opleidingsonderdelen architectuurtekenen, ontwerpen, beelding, handmatig tekenen) Het ruimtelijk denken en vlot kunnen schakelen van een drie dimensionale voorstelling van een idee naar een twee dimensionale in plan, aanzicht, snede of perspectief is een basiscompetentie voor beginnende architectuurstudenten. Deze competentie wordt nauwelijks aangereikt binnen het secundair onderwijs. Op welke wijze ontwikkel je vanuit praktische en geïntegreerde oefeningen dit handmatig en ruimtelijk denken als taal en basis voor het architecturaal ruimtelijk ontwerpen?

Stephanie Verbeken, faculteit wetenschappen

"De transitie van de Master Statistics naar een Blended learning traject: een vooruitblik"

Vanaf academiejaar 2014-2015 zal de bestaande tweejarige en interuniversitaire Master in Statistics (UHasselt & KU Leuven) aangeboden worden als een combinatie van Blended Learning en Distance Education. De presentatie op de Onderwijsdag behandelt de eerste ideeën omtrent dit transitioneel proces waarbij we focussen op de doelstellingen en de motivering die ten grondslag ligt aan de overgang naar een Blended traject. We zoomen in op de tussentijdse ervaringen en schetsen de uitdagingen die voor ons liggen. Het Q&A gedeelte biedt tot slot aan de deelnemers de kans hun eigen ervaringen met ons te delen.

Evelyn Cloosen, PXL-Dienst Onderwijs

"Universal Design for learning: ontwerpen van digitaal toegankelijke leermateriaal"

Deze sessie handelt over het toegankelijk maken van leermateriaal voor studenten. Het Universal Design for Learning (UDL) denkkader vormt hierbij de ruggengraat.  UDL is het proactief ontwerp van lesmateriaal op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen, onafhankelijk van leerstijlen, noden en beperkingen van de student. UDL gaat ervan uit dat de gemiddelde student een mythe is, iedereen verschilt immers.
ICT-tools kunnen helpen om aan deze diversiteit tegemoet te komen. Door te variëren in de manier waarop je informatie aanbiedt aan je studenten, de studenten betrekt in de les en de mogelijkheden die je de studenten biedt om zichzelf uit te drukken kan je leermateriaal toegankelijker maken voor een grote groep. Good practices uit diverse Vlaamse instellingen zullen worden getoond.

Turan Ascioglu, PXL-Dienst IT

"BYOD - Beveiligd examens afnemen met studentenlaptops via Impero"

In Hogeschool PXL zijn er geen computerlokalen, iedere student en docent brengt een eigen laptop mee naar de campus. Het is noodzakelijk dat bepaalde examens met de eigen laptop worden afgenomen. Bovendien moet er een beveiliging plaatsvinden om vrij surfen of peer-to-peer-netwerken te blokkeren. In plaats van investeren in computerlokalen, heeft PXL-IT ervoor gekozen om de eigen laptops van studenten te gebruiken. Om toch enigszins het gedrag van de student tijdens het examen te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van de monitoring-software Impero. Tijdens de sessie krijgen de deelnemers een voorstelling van de werkwijze van Impero.

Wouter Hustinx, PXL-ICTO

"EPOS - een elektronisch begeleidingsinstrument voor stages, scripties en projectonderwijs"

EPOS is een digitaal begeleidingsinstrument, ontwikkeld door Hogeschool PXL. De applicatie werd geschreven in Microsoft Dot.net en is gekoppeld met de competenties uit het opleidingsprofiel en met Bamaflex, de databank voor onderwijs- en studentenadministratie.
EPOS biedt een evaluatieplatform dat het mogelijk maakt om het leerproces op te volgen en de leervorderingen van studenten in kaart te brengen en begeleiding te bieden. EPOS kan gebruik worden voor het competentiegebaseerd begeleiden en beoordelen van projectwerk, stages, papers, rapporten, reflectieverslagen. Self- en peer assessment zijn ook gemakkelijk te organiseren met EPOS. Aan het einde van een periode kunnen er overzichtsrapporten worden gegenereerd die de groei van de student synthetiseren.
Tijdens de sessie krijgen de deelnemers een voorstelling van de mogelijkheden van EPOS aan de hand van enkele authentieke voorbeelden.