Logo UHasselt

menu

UHasselt


Good practice beurs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GOOD PRACTICE BEURS

1. Tutoring informatica: extra vakinhoudelijke begeleiding om tekorten weg te werken, bachelor informatica (WET) - Jonny Daenen

2. Summerschool Seamless retail design, bachelor en master in de interieurarchitectuur (ARK) - Prof. dr. Jan Vanrie & dr. Katelijn Quartier

3. TWIN-traject wiskunde en fysica voor excellente studenten, bachelor wiskunde en bachelor fysica (WET) - Prof. dr. Carlo Vanderzande

4. Remediëring wiskunde, (WET, BEW, ARK) - Benny Daems

5. Startfase MOOCs, mobilteitswetenschappen (SvM) - Mario Gielen en Caroline Ariën

6. Education Experience Exchange. Onderwijsprofessionalisering aan UHasselt, Dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit & innovatie - Bie Nielandt

7. Lesopnamemogelijkheden - Prof. dr. Marc Aerts, Danny Lambrechts, Katrien Declercq

 


Tutoring informatica: extra vakinhoudelijke begeleiding om tekorten weg te werken, bachelor informatica (WET) - Jonny Daenen

Onderwijsbeleidsplan OD 3.2: Doorstroom van studenten verbeteren rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten.

Binnen de opleiding informatica worden masterstudenten ingezet om tekorten weg te werken bij eerstejaarsstudenten. Dit systeem focust onder andere op de vakinhoudelijke aspecten, maar ook andere onderwerpen, zoals studieaanpak en motivatie, komen aan bod.

Tutees (de eerstejaarsstudenten) stappen op vrijwillige basis in tijdens de eerste periode van het academiejaar. Later kan er nog steeds ingestapt worden, wanneer uit de resultaten of eigen ondervinding blijkt dat ze extra hulp kunnen gebruiken. Op basis van een korte motivatie worden ze in groepjes van ongeveer drie studenten verdeeld en toegekend aan een tutor (een masterstudent). Vanaf dit punt neemt de tutor het over: hij/zij spreekt wekelijks af met het groepje studenten en focust op de gestelde problemen. In deze sessies worden vakinhoudelijke aspecten behandeld die problemen vormen, maar ook studieaanpak (planning, manier van verwerken van het cursusmateriaal, etc.) komt aan bod. Hiernaast kan de tutor nog extra interessante informatie voorzien, zoals het bespreken van opleidingsonderdelen of projecten die hij/zij in de opleiding succesvol voltooid heeft. Dit laatste kan bijvoorbeeld zeer nuttig zijn om de motivatie van de tutees te verbeteren.

De tutee is een eerstejaarsstudent die nood heeft aan extra hulp. Wanneer een student deelneemt aan de tutoring komt dit met enkele verplichtingen: door zich te verbinden aan het project verklaart de student dat hij/zij aanwezig zal zijn in alle georganiseerde contactmomenten (hoorcollege’s, werkzittingen, zelfstudies, responsies, tutoringsessies, etc.).

De tutor is een succesvolle masterstudent en heeft voldoende ervaring met de leerstof. Hij/zij communiceert met de tutee, organiseert zelf de sessies én bepaalt de eigenlijke inhoud ervan. Via korte logboeken wordt verslag uitgebracht aan het coördinerend team. Deze kunnen bijvoorbeeld dienen om knelpunten in vakken te identificeren, of om de voortgang van de tutees te observeren.

Het team dat de tutoring coördineert bestaat in dit geval uit een studiebegeleider en twee assistenten van de richting informatica. Deze laatsten helpen onder andere mee met het coachen van de tutors, de indeling van tutors en met het beschikbaar stellen van het cursusmateriaal.

Er zijn, naast tutoring, reeds verschillende initiatieven om studenten bij te staan tijdens hun studie, zoals coaching, studiebegeleiding, studietrajectbegeleiding en onderwijsevaluaties. Veel van deze initiatieven dragen vooral bij tot het verbeteren van de studieaanpak, terwijl tutoring meer aansluit bij het vakinhoudelijke aspect. De UHasselt staat bekend om de lage drempel tussen onderwijsteams en studenten, maar het komt voor dat studenten hier geen gebruik van maken. Soms geraken studenten namelijk achterop om diverse redenen en slagen ze er niet meer in zich bij te werken. Hier kan het tutoringproject een uitweg bieden: in de kleine groepjes kunnen heel specifieke problemen diepgaand behandeld worden. Bovendien is de tutor zelf ook een student, waardoor hij/zij dichter bij de leefwereld van de tutee staat en de drempel om vragen te stellen verder verlaagd wordt. Kortom, het tutoringproject zorgt voor een extra vakinhoudelijk hulpmiddel op maat van de student.

Summerschool Seamless retail design, bachelor en master interieurarchitectuur (ARK) - Prof. dr. Jan Vanrie & dr. Katelijn Quartier

Onderwijsbeleidsplan SD 6: Netwerking & internationalisering van het onderwijs uitbouwen.

Met de zomercampus ‘Seamless retail design: integrating the spatial, experiential and digital’ willen we studenten laten reflecteren over de winkel van morgen. We vertrekken van de stelling dat de retailer in de toekomst het digitale medium en de menselijke factor (experience) naadloos zal moeten integreren in de ruimtelijke context. Door studenten vanuit een verschillende maatschappelijke context (België, Nederland-TUDelft, Italië-Politecnico) en vanuit verschillende relevante disciplines (retail design, architectuur, interieurarchitectuur, industrieel ontwerp, marketing, grafisch ontwerp) te laten samenwerken rond concrete ontwerpopdrachten, wensen we te komen tot verfrissende en innovatieve ideeën.

Het inhoudelijk doel van de zomercampus is studenten stimuleren collectief te reflecteren over voorgaande stelling door hen concreet een antwoord te laten formuleren op de vraag hoe de winkel van morgen eruit zou moeten zien en dit aan de hand van i) een ontwerpopdracht, begeleid door ervaren retail designers (ontwerpstudio), ii) theoretische en praktische input vanuit academici en praktijkexperts (theoretische modules), en iii) studiebezoeken aan relevante sites doorheen Vlaanderen.

Studenten worden tijdens lezingen van academische docenten en experts uit de praktijk in de voormiddag opgeladen met de state-of-the-art kennis over drie belangrijke pijlers die ondersteunend werken in de realisatie van de winkelomgeving van de toekomst: i) retail design, ii) sensorische marketing, en iii) digitale ontwikkelingen en trends. Binnen elk van deze pijlers komen experts uit de academische wereld of de ontwerpwereld/werkveld aan het woord. In de namiddag gaan ze vervolgens zelf aan de slag in de ontwerpstudio om onder supervisie vanuit hun verschillende achtergronden collectief een passend antwoord te proberen geven over wat de winkel van morgen moet zijn. Een optimale integratie van de pijlers (seamless retail design) staat hierbij centraal en wordt bewaakt door de betrokkenheid van de verschillende experts: doorheen de 10-daagse zomercampus worden de studenten in de ontwerpstudio gecoacht door een team van ontwerpbegeleiders (lokaal en internationaal) maar de uitgenodigde experts van de voormiddag begeleiden telkens ook minstens één namiddag de studenten tijdens de ontwerpstudio om zo de optimale integratie van de verkregen kennis te garanderen. In de ontwerpstudio werken studenten in kleine, heterogeen samengestelde groepen met telkens studenten uit verschillende disciplines.

TWIN-traject wiskunde en fysica voor excellente studenten, bachelor wiskunde en bachelor fysica (WET) - Prof. dr. Carlo Vanderzande

Onderwijsbeleidsplan OD 3.3: Studenten stimuleren om talenten optimaal te ontplooien.

Sinds academiejaar 2015-2016 bieden de OMT’s wiskunde en fysica een twin-traject aan (225 SP) voor excellente studenten.  Na succesvolle afronding van dit traject krijgt de student twee diploma’s: bachelor in de fysica en bachelor in de wiskunde. Met een dergelijke dubbele bachelor krijgen bovengemiddelde studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging de ruimte zich breed te ontwikkelen in beide disciplines. Op deze manier hopen beide OMT’s een aantrekkelijke differentiatie aan excellente studenten te bieden.

Remediëring wiskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica, informatica (WET), handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica (BEW), architectuur en interieurarchitectuur (ARK) - Benny Daems

Onderwijsbeleidsplan OD3.1: Instroom van studenten verbeteren, rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten.

Om een vlotte overgang mogelijk te maken tussen het secundair onderwijs en de universiteit bieden we de ingeschreven studenten de mogelijkheid om een aantal fundamentele begrippen en methoden uit de wiskunde in te oefenen. Via een traject gebaseerd op begeleide studie met contactmomenten (o.a. septembercursus), cursusmateriaal en oefeningen via een digitale leeromgeving kan een student op eigen initiatief en op eigen ritme zijn of haar kennis en vaardigheden bijwerken.

Zodra de studenten ingeschreven zijn, kunnen ze een overzicht opvragen van de onderwerpen die ze best beheersen als ze een bepaalde studierichting willen aanvatten. Afhankelijk van de studierichting wordt het juiste online studiemateriaal ter beschikking gesteld gaande van elementaire algebraïsche begrippen, reële functies, vergelijkingen en ongelijkheden, goniometrie, matrices tot vectoren.

De theorie is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. De oefeningen bestaan zowel uit meerkeuze vragen als open vragen. Bij beiden gebeurt een automatische controle van het antwoord. Bij de open vragen heeft men soms de mogelijkheid om ook een hint op te vragen of de oefening in stappen op te lossen.

Voor de open vragen is er een samenwerking opgezet met de Technische Universiteit Eindhoven. Zij beschikken over een uitgebreide database van interactieve opgaven via hun systeem “Onbetwist”. Hieruit worden via de leeromgeving (Blackboard) meer dan 100 oefeningen aangeboden die aansluiten bij de te bestuderen onderwerpen. Op basis van deze databank worden toetsen over bepaalde onderwerpen samengesteld, waarbij een automatische parametrisatie voor variatie in de opgaven zorgt.

Al het online materiaal blijft vanzelfsprekend ter beschikking gedurende het academiejaar zodat de studenten ook de mogelijk hebben om bepaalde onderwerpen verder in te oefenen of als naslagwerk te gebruiken bij hun studie.

Startfase MOOCs, mobiliteitswetenschappen (SvM) - Mario Gielen en Caroline Ariën

Onderwijsbeleidsplan OD2.4: Implementeren van blended learning door het verder ontwikkelen van digitale instrumenten.

Om bij te dragen tot het ‘unieke onderwijsconcept’ van UHasselt, is IMOB aan het begin van dit academiejaar aan de slag gegaan met een innovatieve onderwijsvorm, waarbij het systeem van blended learning en afstandsleren in de praktijk gebracht wordt. De stijgende populariteit van blended learning over heel Vlaanderen kan te verklaren zijn doordat onderzoek heeft uitgewezen dat een gezonde maar stimulerende mix van face-to-face, online synchrone of asynchrone leeractiviteiten nu eenmaal bevorderlijk is voor het leerproces van studenten.

Door het voorbereidingsprogramma van de master of Transportation Sciences via een MOOC (Massive Open Online Course) aan te bieden, probeert IMOB zo goed mogelijk te beantwoorden aan een aantal strategische doelstellingen uit het beleidsplan van UHasselt, zoals o.a. een verhoogde internationale visibiliteit en tijdsefficiëntie. Aangezien de ontwikkeling van een eigen MOOC voorlopig nog gepaard gaat met vallen en opstaan, probeert IMOB deze challenges het hoofd te bieden door zich onder meer te spiegelen aan een aantal ‘best practices’. Vandaar heeft IMOB geopteerd om één module ‘Transportsystemen en transportbeleid’ als testcase uit te werken in een MOOC, waarbij de concrete vakinhoud afgestemd zal moeten worden op de onderwijskundige leerprocessen die gepaard gaan bij een MOOC. Hierdoor zal dit niet enkel gerealiseerd worden door het aanbieden van korte instructiefilmpjes, gerelateerde literatuur als voorbereiding, of verhelderende presentaties die de rode draad duidelijk maken doorheen de cursus, maar ook door uitdagende groepsopdrachten waarbij het principe van peer assessment zal geïmplementeerd worden om de studenten te activeren. Aangezien tegenwoordig de student centraal moet staan in het leerproces, zal de MOOC beogen om via een gezonde dosis van interactiviteit de betrokkenheid van nationale en internationale studenten te maximaliseren.

Education Experience Exchange. Onderwijsprofessionalisering aan UHasseltdienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit & innovatie - Bie Nielandt

Onderwijsbeleidsplan SD5: Lifelong learning stimuleren.

Sinds 2014-2015 biedt de dienst onderwijs onderwijskundige professionalisering aan voor academische personeelsleden. Het aanbod is divers zowel naar doelgroep als naar opzet. Zo is er o.a. een modulair traject voor startende docenten, een voor senior docenten en een voor OMT-voorzitters. Daarnaast wordt een ruim aanbod van onderwijskundige workshops georganiseerd. Waar mogelijk wordt ingegaan op de vraag naar een opleiding op maat van een specifieke opleiding of een groep met een gelijkaardige functie.  Graag geven we meer uitleg over het aanbod en we kijken uit naar alle suggesties en ideeën die aangereikt worden.

Lesopnamemogelijkheden - Prof. dr. Marc Aerts, Danny Lambrechts, Katrien Declercq

Onderwijsbeleidsplan: OD 2.4 Implementeren van blended learning door het verder ontwikkelen van digitale instrumenten.

Vanuit het blended learning project (2014) ontstond de noodzaak naar een aantal instrumenten waarmee lessen opgenomen en vervolgens beschikbaar gesteld kunnen worden (zgn. ‘weblectures’).

We onderscheiden twee categorieën namelijk klassikale sessies en desktop sessies.

Een opname van een klassikale sessie betekent dat er in de betrokken ruimte voorzieningen zijn om op te nemen die hetzij vast aanwezig zijn hetzij voor de gelegenheid opgesteld worden.
Aan de UHasselt is er vaste opname apparatuur beschikbaar in de aula’s H5 en H6 van gebouw D, campus Diepenbeek. Daarnaast is er een mobiele opname eenheid (MRU1) die kan gereserveerd en opgesteld kan worden in nagenoeg elk lokaal van gebouw D en E op campus Diepenbeek.

Met desktop sessies worden opnames bedoeld die volledig uitgevoerd worden op een PC of laptop in de beslotenheid van een klein ruimte op of buiten de campus. Hiervoor kan gebruikt worden gemaakt van screen recording software. Er zijn 2 systemen beschikbaar: CAMTASIA (voor Windows en Mac) en SCREENCASTIFY (extensie voor Chrome).

In beide gevallen dient de opname ‘verwerkt’ te worden tot een standaard video formaat dat  vervolgens gestreamd en/of ter download beschikbaar gesteld kan worden.