Logo UHasselt

menu

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie


Fundamenteel onderzoek & projecten 

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KARAKTERISATIE VAN CHLOOR IN GECONTAMINEERDE BRANDSTOFFEN IN FUNCTIE VAN VERSCHILLENDE KATALYSATOREN

Karakterisatie van chloor in gecontamineerde brandstoffen in functie van verschillende katalysatoren
 

Abstract

 

Het ongecontroleerde hergebruik van met PCB's gecontamineerde brandstoffen kan leiden tot vorming van nog meer toxische stoffen dan PCB zelf, zoals polygechloreerde dibenzodioxines en dibenzofuranen. De afbraak van deze gecontamineerde brandstoffen gebeurt nu veelal via thermische degradatie in geëigende installaties. Het aantal hiervan is echter beperkt en het proces kan nog heel wat geoptimaliseerd worden. Katalytische hydrodechloratie (HDC) is een mogelijk goed alternatief. Het is ecologisch gunstiger en de gerecupereerde petroleum producten kunnen als veilige brandstof hergebruikt worden. Verschillende katalysatoren zijn reeds getest zoals edel metalen: Pt, Pd, Ni en Ru naast hydrogenatie katalysatoren: NiO, PdO en Co-Mo op verschillende dragers zoals alumina, silica of actieve kool.

De bedoeling is het effect na te gaan van deze en andere katalysatoren en dragers op de efficiëntie van het hydrodechlorinatie proces van PCB's. Ook temperatuur en en H2-gasdruk zullen bekeken worden. Als model oplossing zal het Arochlor 1254 mengsel in brandstofolie en in electro-isolerende olie gebruikt worden. De reactieproducten worden geanalyseerd via GC-ECD, GC-FID en GC-MS. Zowel AP-TPR-potentiometrie (Cl--gevoelige ISE), AP-TPR-MS als AP-TPR-TD-GC/MS worden toegepast om simulatieproeven uit te voeren. Op basis van de bekomen resultaten, aanvullende analyses en fysicochemische eigenschappen zal een evaluatie gemaakt worden van de bekomen restproducten in functie van mogelijk hergebruik.

Dit project loopt binnen een bilateraal project Vlaanderen - Polen.