Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REGLEMENT INZAKE DE VALORISATIE VAN ONDERZOEKSRESULTATEN

Artikel 1 – Toepassingsgebied
§1. Dit reglement omvat een regeling m.b.t. de intellectuele rechten die rusten op de hierna
beschreven onderzoeksresultaten die aan de UHasselt, Xios of PHL (verder genoemd “AUHLpartners”)
worden verwezenlijkt. De Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL)
wordt verder genoemd “Associatie”. De bepalingen van dit reglement doen geen afbreuk aan
eventuele bijzondere bepalingen in individuele overeenkomsten die tussen een AUHL-partner
en contractonderzoekers worden afgesloten.
§2. In dit reglement worden onder Onderzoeksresultaten in het bijzonder begrepen :
o potentieel octrooieerbare uitvindingen
o technische creaties die vatbaar zijn voor bescherming onder de octrooiwet;
o creaties zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van
topografieën van halfgeleiderproducten, van tekeningen en modellen, van
kweekproducten, van computerprogramma’s en van databanken;
o fabricatieprocessen.
§3. Dit reglement is van toepassing op Onderzoeksresultaten bekomen door bezoldigde
personeelsleden en voor zover die Onderzoeksresultaten tot stand komen in het kader van
werkzaamheden die zij aan één van de AUHL-partners verrichten.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder bezoldigd personeelslid verstaan:
a) een lid van het academisch personeel van de UHasselt, of
b) een lid van het onderwijzend personeel van de Xios of PHL, of
c) een bursaal werkzaam aan een AUHL-partner of door een AUHL-partner bezoldigde
wetenschappelijke medewerker, of
d) een beleidsondersteunend of technisch personeelslid van een AUHL-partner.
In de gevallen bedoeld onder c) en d) wordt geen rekening gehouden met aanwezigheid of
afwezigheid van enige supervisie op het onderzoek, de aard van de tewerkstelling of de
herkomst van de bezoldiging.
Dit reglement is eveneens van toepassing op Onderzoeksresultaten bekomen door vrijwillige
wetenschappelijke medewerkers die aan een AUHL-partner onderzoek verrichten, voor zover
hierover een schriftelijke overeenkomst met deze personen gesloten is conform artikel 169
ter §1 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap. Onder vrijwillige wetenschappelijke medewerker wordt verstaan een persoon
die geen vergoeding van een AUHL partner ontvangt, dan wel een vergoeding die
overeenkomstig de wetgeving op de sociale zekerheid geen aanleiding geeft tot enige
bijdrageplicht.
§4. Dit reglement is eveneens van toepassing op Onderzoeksresultaten die worden bekomen in
het kader van de uitvoering van overeenkomsten met derden. Voor zover die overeenkomsten
bijzondere regelingen bevatten omtrent de eigendomsrechten op, en het gebruik
van onderzoeksresultaten, zullen deze regelingen voorrang hebben op de bepalingen van
onderhavig reglement en dit rekening houdend met art. 5 van het dienstverleningsdecreet.
Vergoedingen die verbonden zijn aan de exploitatie van intellectuele rechten (bv. royalty’s)
en die bovenop de vergoeding voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst
worden bepaald, blijven onderworpen aan de uitvoering van dit reglement.

Artikel 2 - Rechten op Onderzoeksresultaten
§1. Conform het algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement van de AUHL, zijn
vermogensrechten op Onderzoeksresultaten die in het kader van werkzaamheden aan één
van de AUHL-partners worden bekomen, eigendom van de betreffende AUHL-partner.
Indien het Onderzoeksresultaat het resultaat is van gemeenschappelijk onderzoek, en er
daardoor een gedeeld eigendomsrecht ontstaat, zullen de AUHL-partners in een bijzondere
overeenkomst hun wederzijds aandeel in deze eigendom bepalen.
§2. De onderzoeker blijft uitsluitend eigenaar van de morele rechten, inzonderheid het
vaderschapsrecht, op door hem gedane Onderzoeksresultaten. De identiteit van de
onderzoeker zal steeds worden vermeld als uitvinder.
§3. Elke AUHL-partner kan op ieder ogenblik zijn eigendom geheel of gedeeltelijk overdragen
aan de onderzoeker. Hiervoor is een uitdrukkelijke beslissing nodig van het bestuur van alle
AUHL-partners van wie de Onderzoeksresultaten in mede-eigendom zijn (zie artikel 2§1). De
overdracht is afhankelijk van de aanvaarding door alle partijen van een specifieke
overeenkomst, waarbij de bepalingen van artikel 7 §4 in acht moeten worden genomen.
§4. De onderzoekers, die gezamenlijk moeten optreden, beschikken over de mogelijkheid om de
volledige vermogensrechten op hun Onderzoeksresultaten op te eisen indien de betrokken
AUHL-partner of AUHL-partners nalaten deze resultaten binnen een termijn van drie jaren na
de datum van aanmelding bepaald in artikel 6 §1 te exploiteren.

Artikel 3 - Beheer en exploitatie van de rechten
§1. Elke AUHL-partner neemt alle noodzakelijk geachte maatregelen met het oog op de
bescherming en het beheer van zijn vermogensrechten op de Onderzoeksresultaten. De
onderzoekers verlenen hun volle medewerking aan Tech Transfer UHasselt ter bescherming
van deze rechten.
§2. Zowel het bestuur van elke AUHL-partner, als de betrokken onderzoekers, zullen éénmaal
per jaar op de hoogte worden gehouden van de exploitatie van hun Onderzoeksresultaten
door Tech Transfer UHasselt. Dit houdt in dat zij een overzicht krijgen van de octrooien die
zij in eigendom hebben en de licenties die verleend zijn.

Artikel 4 - Het Octrooifonds en de Octrooi-adviesraad
§1. In de begroting van Tech Transfer UHasselt wordt een Octrooifonds voorzien. De bijdrage
van elke AUHL-partner voor dit startkrediet wordt bepaald a rato van het aantal voltijds
equivalenten onderzoekers per AUHL-partner. Indien het Octrooifonds na oprichting
additionele financiële middelen nodig heeft, wordt de bijdrage van elke AUHL-partner
bepaald a rato van het aantal voltijds equivalenten onderzoekers dat op dat moment
werkzaam is per AUHL-partner. Met het Octrooifonds worden de kosten voor de bescherming
van Onderzoeksresultaten betaald. Inkomsten uit de exploitatie van Onderzoeksresultaten
worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 in het Octrooifonds opgenomen.
§1bis. Voor de creatie en opvolging van intellectuele eigendomsrechten in het domein van de
levenswetenschappen heeft de UHasselt een dienstenovereenkomst gesloten met het Vlaams
Instituut voor Biotechnologie (VIB) op 6 oktober 2006. Hierin is een dagprijs vastgelegd en
een vergoeding voor out-of-pocket kosten. Voor dossiers die de UHasselt goedgekeurd heeft
na positief advies van de Octrooiadviesraad, worden de vergoedingen ten laste van de
UHasselt betaald met middelen van het Octrooifonds.
§1tris. In het kader van de werking van IMOMEC zijn de voorwaarden voor octrooi- en juridische
ondersteuning vanuit IMEC vastgelegd in de raamovereenkomst van de UHasselt met het
Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw (IMEC) van 20 april 2001. Deze
ondersteuning maakt deel uit van de diensten waarvoor IMEC 5% van de totale
contractinkomsten van de IMOMEC-projecten ontvangt. Deze raamovereenkomst heeft enkel
betrekking op de bescherming van Onderzoeksresultaten van onderzoekers in dienst van
IMEC. Voor IMOMEC onderzoekers in dienst van de UHasselt geldt de regeling vastgelegd in
het voorliggend AUHL reglement, behoudens er in geval van mede-eigenaarschap met IMEConderzoekers
en in overleg met Tech Transfer UHasselt andere afspraken worden
vastgelegd.
§1quater. Voor de creatie en opvolging van intellectuele eigendomsrechten in het kader van
samenwerkingen met het Instituut voor Breedband Technologie vzw (IBBT) heeft de
UHasselt een raamovereenkomst gesloten op 26 april 2005. Hierin is vastgelegd dat voor
Interdisciplinair Strategisch Basisonderzoek (ISBO) de kosten voor de bescherming van
resultaten gezamenlijk worden gedragen door UHasselt en IBBT, elk voor een gelijk aandeel.
Voor de bescherming van resultaten van projecten van Gemeenschappelijk Basis Onderzoek
(GBO) worden de modaliteiten per project vastgelegd in een consortiumovereenkomst. Voor
dossiers die de UHasselt goedgekeurd heeft na positief advies van de Octrooiadviesraad,
worden de kosten ten laste van de UHasselt volgens deze overeenkomst betaald met
middelen van het Octrooifonds.
§2. De AUHL richt ook een Octrooi-adviesraad op, voorgezeten door de Voorzitter van de IOF
raad en bestaande uit de vertegenwoordigers van de AUHL-partners in de IOF raad. De
Octrooi-adviesraad adviseert het bestuur van de betreffende AUHL-partner m.b.t. het
indienen van octrooiaanvragen of andere beschermingsinitiatieven. De Octrooi-adviesraad
laat zich bij zijn advies leiden door het marktperspectief van de vinding. De raad kan zich
laten bijstaan door externe deskundigen. Het secretariaat berust bij Tech Transfer UHasselt,
die de hele adviesprocedure coördineert.

Artikel 5 - Verdeling van de opbrengsten
§1. Van de inkomsten of voordelen die uit de exploitatie van Onderzoeksresultaten worden
verworven (bv. via licentie, overdracht of inbreng van rechten), zal Tech Transfer UHasselt
alle kosten voor de verkrijging en handhaving van intellectuele eigendomsrechten of in het
kader van de exploitatie van de rechten, vooraf nemen ten gunste van het Octrooifonds.
§1bis. Voor inkomsten die voortvloeien uit de commercialisatie van octrooien ingediend in het
kader van de raamovereenkomst met het VIB, zal 10% van de netto-opbrengsten
voorafgenomen worden voor het VIB, zoals vastgelegd in de dienstenovereenkomst van 6
oktober 2006.
§1tris. Voor inkomsten die voortvloeien uit de commercialisatie van octrooien ingediend door
onderzoekers in dienst van IMEC, zoals omschreven in artikel 4, §1tris, zullen de nettoopbrengsten
worden verdeeld tussen de algemene middelen van de UHasselt (10%), IMEC
(10%) en voor de verder uitbouw en werking van de IMOMEC-groep (80%), zoals
vastgelegd in de raamovereenkomst van de UHasselt met het Interuniversitair Micro-
Elektronica centrum vzw van 20 april 2001.
§1quater. Voor inkomsten die voortvloeien uit de commercialisatie van octrooien ingediend in het
kader van de raamovereenkomst met het IBBT, zullen de netto-opbrengsten verdeeld
worden zoals vastgelegd in de raamovereenkomst van 26 april 2005, i.e. voor GBO
projecten volgens de bepalingen vastgelegd in de betreffende GBO consortiumovereenkomst
en voor ISBO projecten in een verhouding 50/50 voor IBBT en UHasselt.
§2. De netto-opbrengsten zullen verdeeld worden als volgt :
- 30% is bestemd voor de uitvinder(s) persoonlijk
- 40% is bestemd voor het betreffende onderzoeksinstituut waar de uitvinder actief is. Maakt
de uitvinder niet deel uit van een onderzoeksinstituut, dan gaat dit aandeel naar de
onderzoeksgroep waar de uitvinder actief. Indien de uitvinder noch tot een
onderzoeksinstituut, noch tot een onderzoeksgroep behoort, komt dit aandeel toe aan de
algemene middelen van de AUHL-partner
- 15% komen toe aan de algemene middelen van de AUHL-partner
- 5% is bestemd voor het Octrooifonds
- 10% van de netto-inkomsten zijn bestemd voor Tech Transfer UHasselt.
§3. Eénmaal per jaar ontvangt de onderzoeker een overzicht van de financiële verrichtingen met
betrekking tot het beheer van zijn Onderzoeksresultaten door Tech Transfer UHasselt. De
opbrengstverdeling zoals omschreven in §2 van dit artikel geschiedt ten laatste zes maanden
volgend op de goedkeuring van de betreffende rekeningen van Tech Transfer UHasselt door
het bestuur van de betrokken AUHL-partner.
§4. De in §1 bedoelde inkomsten uit exploitatieovereenkomsten, omvatten niet de inkomsten of
vergoedingen die de AUHL-partner ontvangen voor de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten.
§5. Indien een AUHL-partner haar aandeel in de vermogensrechten in toepassing van artikel 2
§4 overdraagt aan de onderzoeker(s), kan zij zich bij overeenkomst een aandeel
voorbehouden in de eventuele netto-exploitatieopbrengsten of een andere vorm van
vergoeding die de onderzoeker zou verwerven.

Artikel 6 - Verdere regels met betrekking tot het beheer van de rechten
§1. Onderzoeksresultaten dienen door de betrokken onderzoeker(s) onverwijld en vóór elke
vorm van bekendmaking te worden aangemeld bij Tech Transfer UHasselt ten behoeve van
de Octrooi-adviesraad, aan de hand van een aanmeldingsformulier. De onderzoeker dient te
zorgen voor een degelijke documentatie. Hij zal, op verzoek, de Octrooi-adviesraad
bijkomende technische en inhoudelijke toelichtingen verstrekken alsmede zijn medewerking
verlenen wanneer die noodzakelijk of nuttig is voor een optimale bescherming of valorisatie
van de Onderzoeksresultaten.
§2. Na ontvangst en onderzoek van de verkregen informatie formuleert de Octrooi-adviesraad zo
spoedig mogelijk een gemotiveerd advies. Tech Transfer UHasselt zal dit advies melden aan
het bestuur van de betrokken AUHL-partner en aan de onderzoeker, waarbij zij voorstelt of
en volgens welke modaliteiten juridische bescherming voor de Onderzoeksresultaten wordt
verzekerd. De procedure tussen ontvangst van het aanmeldingsformulier door Tech Transfer
UHasselt en advies door de Octrooiraad zal maximaal 6 maanden beslaan.
De beslissing van het bestuur van de betrokken AUHL-partner inzake de octrooiaanvraag zal
door Tech Transfer UHasselt gemeld worden aan de betrokken onderzoeker.
§3. Indien voor het verwerven van een bescherming van de Onderzoeksresultaten formaliteiten
vervuld moeten worden of termijnen nageleefd moeten worden en Tech Transfer UHasselt en
de Octrooiraad van de AUHL nalaat daartoe de nodige stappen te zetten binnen een termijn
van zes maanden te rekenen vanaf de aanmelding, kan de onderzoeker daartoe zelf het
initiatief nemen. De onderzoeker dient de betreffende AUHL-partner daarvan vooraf in te
lichten.
Indien Tech Transfer UHasselt tijdig de vereiste formaliteiten vervult, streeft zij nadien een
geografische bescherming en exploitatie van de Onderzoeksresultaten na. In voorkomend
geval deelt zij uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het Unionistisch recht van
voorrang (Verdrag van Parijs) schriftelijk aan de onderzoeker mee voor welke landen
bescherming wordt gevraagd. De onderzoeker heeft het recht om in de overblijvende landen
de bescherming aan te vragen.

Artikel 7 - Vrijwaring academische rechten
§1. Onder voorbehoud van wat bepaald is in volgende alinea, behoudt de Onderzoeker het recht
om, eventueel beperkt door overeenkomsten met financierende instanties, de
Onderzoeksresultaten te publiceren en om, als nog niet gepromoveerde Onderzoeker, de
resultaten van het onderzoek te verwerken in een proefschrift.
§2. Teneinde Tech Transfer UHasselt toe te laten de juridische beschermingsmogelijkheden te
evalueren, zal de onderzoeker zich gedurende een beperkte termijn, zoals die in gezamenlijk
overleg zal worden vastgesteld doch waarbij ernaar gestreefd wordt die termijn niet langer
dan zes maanden na de aanmelding te laten duren, onthouden van openbaarmakingen of
publicaties die de rechten van de AUHL-partner kunnen schaden.
§3. Bij de exploitatie van Onderzoeksresultaten, dient Tech Transfer UHasselt te verzekeren dat
de betrokken Onderzoeksresultaten verder voor onderwijs en onderzoek kunnen worden
gebruikt binnen de Associatie, minstens binnen de onderzoeksafdeling waarbinnen zij tot
stand kwamen.
§4. Indien de betrokken AUHL-partner rechten overdraagt aan de onderzoeker, behoudt zij in
elk geval en niettegenstaande elk andersluidend beding, een kosteloze, niet-exclusieve en
niet-overdraagbare licentie tot verder gebruik van de betrokken Onderzoeksresultaten voor
doeleinden van academisch onderwijs en onderzoek.

Artikel 8 – Slotbepaling
§1. Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 169ter van het decreet van 12 juni 1991
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en aan artikel Art. 215bis van het
decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.
document 22/049 (2007-2008) doc. nr. 2