Logo UHasselt

menu

Opleiding CIGO


Opleiding CIGO

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

Het programma omvat drie invalshoeken: het team, de organisatie en de persoon van de begeleider.

Bij iedere invalshoek is de eigen ervaring van deelnemers het vertrekpunt, dan worden de vanuit reflectie groeiende inzichten verankerd in de theorie en vervolgens is er ruimte om te oefenen in begeleidingsvaardigheden en deze te integreren in de eigen professionele praktijk. De hierboven genoemde invalshoeken bepalen de vier blokken van het leertraject.

 

Programma opbouw

Zoals uit onderstaand schema blijkt, loopt de eigen professionele ontwikkeling als rode draad doorheen de blokken; de focus op het begrijpen en omgaan met diversiteit start vanaf het tweede blok met de eerste uitwisseling met de MPOD-groep en wordt in het derde blok verder verdiept dankzij een tweede uitwisseling en het werken vanuit het multipartijperspectief. Het actieonderzoek start op vanaf het derde blok.

Bekijk de volledige planning >

 

 

Programma inhoud


Blok 1: Begeleiden van teams

De interactie in kleine groep en groepsdynamiek is de basis en bouwsteen van samenwerken en organiseren. Intensief ervaringsleren in groep is daarom de start en de fundering, zowel voor het opbouwen van de eigen leergroep als voor het leren over de relationele processen die de essentie zijn van alle organiseren en veranderen.

Ervaringsgerichte groepstraining
De doelstellingen van dit eerste programmaonderdeel zijn vooral :

  • leren over het eigen groepsgedrag en de effecten hiervan op anderen, 
  • inzicht verwerven in processen die zich in een groep afspelen; 
  • onderkennen hoe men daar zelf een rol in speelt en hoe men deze processen kan beïnvloeden. Als start van een langlopend opleidingsprogramma wordt hier de basis gelegd voor een effectieve  leergroep, waarvan de leden op constructieve wijze samenwerken naar persoonlijke en gemeenschappelijke leerobjectieven.

Groepsprocessen en groepsleren
Doel van dit onderdeel is een verdieping in de basisinzichten over functioneren en begeleiden van groepen of teams. Deelnemers bespreken op basis van hun leerverslagen welke thema's de meeste klemtoon krijgen. De volgende tweedaagse sessies worden voorbereid via individuele studie en uitdieping in projectgroepen. Elke projectgroep bereidt één of twee dagdelen voor in de volgende sessies.

Begeleiden van groepen en teams
De projectgroepen verkennen diverse thema’s in het begeleiden van groepen. De focus ligt tevens op het oefenen in interventies op microniveau op basis van praktijkcases. Op deze manier wordt de eigen praktijktheorie over het begeleiden en ontwikkelen van groepen verdiept. De brug met het volgende blok wordt in de laatste dag gebouwd.

Blok 2: Begrijpen van organisatieprocessen

Organisatieprocessen hebben specifieke systemische kenmerken van een hoger niveau, die de kleine groep overstijgen. Groepen of hun vertegenwoordigers onderhandelen doelen, middelen en strategieën om een ‘gedeelde visie’ te realiseren in een complexe context. Bruikbare organisatiekennis wordt niet van buitenaf maar in samenspraak en in mede-eigenaarschap ontwikkeld.

Organizational processes: life-giving forces in organizations?
This part of the program is devoted to the forces that increase or decrease the vitality in organizations, as embodied in the energy of individuals, groups and whole systems. As a group of MPOD students joins in Belgium for the week, an additional focus in this session is intercultural cooperation. The seminar starts with an organizational simulation. The experience gained here serves as a basis for inquiry into our theories of practice about organizing. What are core processes in organizations? What are obstacles? What are life-giving forces? What does intercultural cooperation imply? How do we develop a learning community? Day 4 and 5 of this session are spent on company visits to further develop our perspectives on organizational and change dynamics in the field.

Analyse van organisatieprocessen
De tweedaagse sessies worden voorbereid via individuele studie en uitdieping in projectgroepen. De meertaligheid van procesadvisering en organisatie-ontwikkeling wordt via verschillende en contrasterende betekeniskaders verkend. Doorheen deze diversiteit van brillen om organisaties te lezen is het systemisch en holistisch perspectief de verbindende schakel.

Analyse van veranderingsprocessen in organisaties
De klemtoon van de laatste tweedaagse in dit onderdeel is verandering. Wat zijn elementaire fasen van geplande veranderingsprocessen? Waar zit de energie? Wat zijn basiscondities die nodig zijn om veranderingen te sturen? Wat zijn diverse veranderingsstrategieën, onderliggende waarden, veronderstellingen en consequenties? Wat is organisatieontwikkeling en wat is de plaats van procesadvisering in veranderingsprocessen? Wat is de meerwaarde van het waarderend onderzoek als relationele praktijk? Hoe kunnen de actieonderzoeken het best vorm krijgen?

Blok 3: Begeleiden van organisatieontwikkeling

Onderzoek (of diagnose) en interventie vallen in feite samen in een constructionistisch organisatie-perspectief. De nieuwe generatie organisatieontwikkelingsmethodes steunt precies op de kunst van het stellen van de juiste vragen, die perspectieven openen en energie creëren tot veranderen en ontwikkelen.  Meten en documenteren werkt maar als alle actoren (stakeholders) daardoor tot een nieuwe vorm van ‘conversatie’ komen over de vitale thema’s van de organisatie. Het betrekken van externe stakeholders of multipartijsamenwerking is een gepaste werkvorm voor complexe thema’s, die te maken hebben met sociale en ecologische duurzaamheid.

Second exchange program with Case Western Reserve University
The CIGO group joins the students of the MPOD program in Cleveland, Ohio. We participate in several seminars and organization visits focused on appreciative inquiry and large group interventions. The management of diversity is an important topic that will be further explored.

Organisatie-consultingmethodes op basis van praktijkcases
Topics van het uitwisselingsprogramma worden verder bestudeerd en uitgediept. De integratie in de actieonderzoeken krijgt hierbij speciale aandacht. Een belangrijke focus is vaardigheidstraining met als bedoeling het integreren van analyse- en interventievaardigheden. De deelnemers krijgen de kans om te oefenen met interventies op organisatieniveau en om de effecten hiervan te evalueren. De eigen praktijksituatie staat hierbij centraal. Het doel is samen te ontdekken wat de condities en succesfactoren zijn in veranderingsprocessen. Bijkomende interventiekaders en modellen helpen om het eigen interventierepertorium uit te breiden en te verfijnen. Tevens zijn een drietal actieonderzoeken opgestart, aangereikt door de deelnemers waarin zoveel mogelijk onderzoek en interventie ter plaatse gedaan wordt. Elke CIGO-deelnemer participeert in minstens één projectgroep. De leerervaringen in deze projectgroepen lopen als een rode draad doorheen dit blok.

Multipartijsamenwerking
Nieuwe vormen van organiseren hebben steeds meer betrekking op samenwerking en netwerking tussen organisaties of met verschillende partijen. Multipartijsamenwerking kan de procesbegeleiding van interorganisationele projecten een concrete aanpak geven, vooral in het domein van sociale en ecologische duurzaamheid.  Op basis van een multipartijsimulatie worden de specifieke dynamieken van multipartijsamenwerking door ervaring en analyse centraal gesteld.

Actieonderzoeken
Elke projectgroep maakt een eindverslag van hun aanpak en wat ze geleerd hebben in het begeleiden van deze organisatieontwikkelingstrajecten. De leerervaringen van de gekozen actieonderzoeken worden uitgediept in de leergroep. Op specifieke leervragen wordt verder ingezoomd. Deze interventieprojecten ronden deze derde fase af en geven tegelijkertijd een aanzet naar de vierde fase.

Blok 4: Professioneel vakmanschap

Het versterken van het persoonlijk vakmanschap is een rode draad in het programma. Deze rode draad krijgt steeds meer kleur doorheen het leertraject. De laatste fase van het leertraject garandeert een verdere persoonlijke en relationele verdieping. Hierdoor komt de professional als ‘mens’ dichter bij zijn persoonlijke waarden- en zinbeleving, zijn zelfbeleving en relationele kwaliteiten. Dit creëert een reflectieruimte en kantelmoment voor professionele (her)oriëntering. Deelnemers zijn tevens mekaars coach in dit verdiepingsproces. Dit versterkt het zelfsturend leervermogen als professional en persoon: een proces dat na het CIGO-leertraject gecontinueerd wordt.

Workshop persoonlijk functioneren
De persoon van de begeleider met eigen mogelijkheden en beperkingen staat centraal in deze fase. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat de effectiviteit van interventies in groepen en organisaties in grote mate mede bepaald wordt door het persoonlijk optreden van de begeleider. Daarom is de focus hier de integratie van persoonlijke waarden- en zingeving, zelfbeleving, relationele kwaliteiten en professioneel handelen. Het (h)erkennen van eigen ontwikkelthema’s is fundamenteel in het begeleiden van ontwikkeling van anderen. We hanteren hierbij het Insights Discovery Profiel.

Professionele praktijk
Na de workshop persoonlijk functioneren krijgt elke deelnemer de kans om een eigen veranderingsproject in te brengen als leermateriaal. De focus ligt op de integratie tussen theorie en praktijk enerzijds en de integratie tussen rolgedrag en persoonlijk functioneren van de begeleider anderzijds. De link met het actie-onderzoek zal hier uiteraard zijn betekenis hebben. Het “zichzelf effectiever als instrument leren gebruiken" vormt het sluitstuk van de opleiding!

Professioneel ontwikkelingsplan
In een afsluitende bijeenkomst wordt enerzijds teruggekeken naar het voorbije leertraject en anderzijds vooruitgekeken naar het vervolg van het eigen groeiproces: Wat is het persoonlijk ontwikkelingsplan en hoe wordt dit concreet verder vorm gegeven?