Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UNIVERSITAIRE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vanuit de idee van “science sharing” is UHasselt actief binnen universitaire ontwikkelingssamenwerking (UOS). Studenten en docenten hebben de mogelijkheid om mobiliteitservaring op te doen in het Zuiden in het kader van stage, het volgen van opleidingsonderdelen, (thesis)onderzoek of lesopdrachten. Daarnaast worden, in het kader van UOS, studenten en docenten uit het Zuiden aangetrokken om aan UHasselt te studeren, te doctoreren of te doceren. Studenten kunnen de kennis die ze aan UHasselt verwerven vervolgens in hun thuisland concreet toepassen en docenten uit het Zuiden kunnen hun expertise hier delen en verder uitdiepen. Het verder ontwikkelen van internationale programma’s relevant voor het Zuiden, blijft een uitdaging. Samenwerking met het Zuiden blijft echter niet beperkt tot mobiliteit. Capaciteitsopbouw in het Zuiden en onderzoekssamenwerking rond specifieke thema’s zijn minstens even belangrijk. Op die manier wordt UHasselt-expertise in onderwijs en onderzoek wereldwijd ingezet. Voor haar UOS projecten werkt UHasselt nauw samen met VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking), een platform dat partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en het Zuiden ondersteunt die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen.

VLIR-UOS besliste in 2010 om met 18 prioritaire landen samen te werken. Voor elk land werd er een landenstrategie opgemaakt met identificatie van prioritaire thema’s, partners en instrumenten. Deze landenstrategieëen fungeren als ‘roadmap’ voor toekomstige samenwerking. Voor de beurzen bestaat er een ruimere lijst van partnerlanden.  

Binnen de VLIR-UOS programma’s wordt een onderscheid gemaakt tussen reguliere programma’s en beurzenprogramma’s.

 • Onderwijsprogramma’s:

  • Global Minds (capaciteitsopbouw-initiatieven in het Noorden)
  • Internationale cursusprogramma’s (ICP)

  • Internationale trainingsprogramma’s (ITP)

 • Onderzoeksprogramma’s:

 • Beurzenprogramma’s

  • Voor Vlaamse beursaanvragers:

   • Reisbeurzen voor studenten voor stage of onderzoek in het Zuiden (REI)

  • Voor beursaanvragers uit een ontwikkelingsland (zie landenlijst per programma): ITP-beurzen, ICP-beurzen, ICP PhD-beurzen

 • Sensibiliseringsinitiatieven (SI): Keuzevak North-South (1955); World Evening; Sustainable Development Goals, Fair Trade activiteiten, etc.

De UHasselt neemt vanuit haar internationaliseringsbeleid reeds jaren actief deel aan talrijke UOS projecten en voorziet hiervoor administratieve en financiële ondersteuning vanuit de Dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (DIOS) aan promotoren, coördinatoren en partners in projecten. Dit gebeurt via de ICOS’en (Institutioneel Coördinator Ontwikkelingssamenwerking), die fungeren als schakel tussen de UHasselt en VLIR-UOS. De ICOS’en van de universiteit staan o.a. in voor de verspreiding van de oproepen, de opvolging van projecten, de kwaliteitscontroles en de ondersteuning aan projectmedewerkers.

Contactpersonen (ICOS) UHasselt:

Sofie Ignoul (Global Minds, ICP, ITP, Acropolis, REI)

Stéphanie Frère (TEAM, ZI, IUS, Network, NZZ, Cross-cutting)

Meer informatie over VLIR-UOS:

Handboek communicatie: Hoe kom je ermee naar buiten?