Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Projecten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN


Een Internationaal Cursusprogramma (ICP) is een geaccrediteerd (initieel of aanvullend) masterprogramma van 2, 3 of 4 semesters over een ontwikkelingsrelevant onderwerp. Het wordt georganiseerd aan een universiteit in Vlaanderen, met deelnemers uit ontwikkelingslanden als doelgroep. Binnen een ICP financiert VLIR-UOS jaarlijks in totaal 12 beurzen.

Aan de UHasselt worden momenteel 2 dergelijke ICP programma's georganiseerd.

 

Master of Statistics

De Master of Statistics is een Engelstalig masterprogramma gespreid over 2 academiejaren, dat sinds de start in 1988 jaarlijks door de UHasselt georganiseerd wordt. Van bij het begin werd geopteerd voor een programma met een hoog wetenschappelijk profiel en met veel nadruk op de toepassingsgerichte aspecten van statistiek. Al vrij snel bleek er grote interesse te zijn bij studenten uit ontwikkelingslanden. Dit zette de organisatoren ertoe aan om het bestaande programma, na goedkeuring door VLIR-UOS, om te vormen tot een Internationaal Cursussenprogramma (ICP). 

Het doel van het ICP Biostatistiek is het aanbieden van een beroepsgerichte opleiding, die leidt tot functies met eindverantwoordelijkheid binnen het beheer van statistische gegevens. Deze zijn afkomstig van hetzij epidemiologische of klinische studies (medische statistiek), hetzij ecologisch, biologisch of landbouwkundig onderzoek (biometrie). Het programma beoogt de vorming van wetenschappers afkomstig uit het Zuiden, die via hun kennis een onmiddellijk wetenschappelijk gefundeerde impact hebben binnen de gezondheidszorg en voedselvoorziening. Door de beïnvloeding van het beleid binnen deze maatschappelijk relevante domeinen kan vervolgens bijgedragen worden tot de aanpak van cruciale problemen van ontwikkelingslanden.

Het ICP Biostatistiek is uniek in België; zelfs in Europa worden er slechts weinig dergelijke opleidingen aangeboden. Het academisch degelijke programma is gebaseerd op wetenschappelijke expertise van  hoog niveau. Internationaal kent het programma bovendien een grote faam, hetgeen duidelijk te zien is aan het internationale karakter van de studentengroep. Naast de verschillende VLIR-UOS-bursalen uit het Zuiden, die jaarlijks participeren, zijn er ook nog andere deelnemers uit ontwikkelingslanden, evenals buitenlandse studenten die afkomstig zijn uit Oost- en West-Europese landen. Ten slotte is er ook een groeiende interesse bij Vlaamse studenten om zich voor dit programma in te schrijven.

 

 

Master of Transportation Sciences: Road Safety in Low & Middle Income Countries

Het ICP Master of Transportation Sciences- Road Safety in the South bestaat uit een 2-jarig masterprogramma met een unieke focus op verkeersveiligheid  in ontwikkelingslanden. Dit nieuwe, unieke ICP programma ging van start in academiejaar 2017-2018 met de steun van VLIR UOS.

Een groep van internationale studenten wordt gedurende dit programma getraind in het identificeren van transport- en verkeersveiligheidsproblemen en het vinden van creatieve, innovatieve oplossing hiervoor. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een integrale aanpak, gebaseerd op 3 pijlers:het individuele (focus op menselijk gedrag in het verkeer en hoe dit te beïnvloeden), de omgeving, en de maatschappij. Verkeersveiligheid wordt op een multidisciplinaire manier benaderd, waarbij eveneens elementen uit psychologie, economie, ruimtelijke ordening, milieu, ingenieurswetenschappen en andere disciplines aan bod komen.

Door het unieke karakter van deze opleiding, kent het al van bij de start een groot succes met veel interesse uit binnen- en buitenland.

 

 

Voor meer algemene informatie, consulteer de VLIR-UOS website.

 

Een Internationaal Trainingsprogramma (ITP) is een intensieve, interactieve en toepasbare training van korte of middellange termijn, die georganiseerd wordt aan een universiteit of hogeschool in Vlaanderen, met deelnemers uit ontwikkelingslanden als doelgroep. Ze hebben een onderwerp dat gerelateerd is aan ontwikkelingsuitdagingen van één of meerdere ontwikkelingslanden. Binnen een ITP financiert VLIR-UOS jaarlijks ongeveer 13 beurzen.

Aan de UHasselt wordt jaarlijks een ITP programma georganiseerd: 'Road Safety in Low and Middle Income Countries: Challenges and Strategies for Improvement'. Meestal vindt dit initiatief plaats van midden september tot midden december. (2016: 15 September - 9 December).

Tijdens deze training raken de deelnemers vertrouwd met bepaalde theorieën en methodes die ze nadien leren toepassen. Gedurende het ITP worden drie onderwerpen aangesneden:

Infrastructuur en mobiliteit: De deelnemers bestuderen infrastructurele onderwerpen, alsook de levenscyclus van infrastructuurprojecten en de modificatie hiervan. Daarna onderzoeken de deelnemers de impact van infrastructuur op verkeersveiligheid en linken ze deze infrastructuur aan gedrag: in hoeverre kan wegeninfrastructuur menselijk gedrag beïnvloeden in het verkeer, en vice versa: hoe kan gedrag bijdragen aan een beter infrastructureel ontwerp?

Gedrag: De deelnemers leren om verkeers- en reisgedrag uit te leggen, alsook het organiseren van sensibiliseringscampagnes en educatieve programma's om dit gedrag te beïnvloeden.

Verkeersveiligheidsbeleid: Tot slot onderzoeken de deelnemers mobiliteit en verkeersveiligheidsbeleid. Als nieuwe ontwikkelingen zich voordoen in steden of op het platteland, zal gekeken worden hoe de verkeersveiligheid en het mobiliteitsbeleid kunnen afgestemd worden. Hierbij zullen verschillende aspecten zoals economie, demografie, ecologie, ruimtelijke planning, etc. in acht genomen worden.

Promotor: Prof. dr. Tom Brijs

Voor meer informatie over dit ITP, klik hier.

Voor meer informatie wat betreft beurzen, klik hier.

Voor algemene informatie, consulteer de VLIR-UOS website.

Een Kort Opleidingsinitiatief (KOI) is een Engelstalige intensieve en praktijkgerichte opleiding van één tot twee weken over een ontwikkelingsrelevant thema. Het wordt georganiseerd aan een universiteit of hogeschool in Vlaanderen of in een VLIR-UOS partnerland waarvoor VLIR-UOS een landenstrategie heeft uitgewerkt. Binnen een KOI financiert VLIR-UOS 12 beurzen.

Het KOI programma heeft als doel om de kennis en expertise over een ontwikkelingsrelevant thema te verruimen en te verdiepen bij belanghebbende actoren uit ontwikkelingslanden.

Aan de UHasselt werden in het verleden regelmatig KOI's georganiseerd binnen het Instituut voor mobiliteit.

Voor meer informatie wat betreft beurzen, klik hier.

Voor meer algemene informatie, consulteer de VLIR-UOS website.

Binnen het Programma Internationale Congressen (INCO) ondersteunt VLIR-UOS congressen in België of in één van de partnerlanden waarvoor VLIR-UOS een landenstrategie heeft uitgewerkt. Een INCO behandelt steeds een ontwikkelingsrelevant thema en heeft als doel deelnemers uit ontwikkelingslanden de kans te bieden om actief deel uit te maken van een wetenschappelijke conferentie en de opgedane kennis over te dragen en toe te passen in hun land van herkomst.

De UHasselt haalde in 2014 een INCO binnen in samenwerking met The Walking Egg. Prof. Willem Ombelet en de UHasselt organiseerden samen een internationale conferentie (3-4/10/2014) in Stellenbosch, Zuid-Afrika, omtrent het thema 'Global access to infertility care: The Walking Egg project".

Voor meer algemene informatie, consulteer de VLIR-UOS website.

 

UHasselt INCO over Low Cost IVF-techniek wint prestigieuze ‘The Best of What’s New Award’ van Popular Science Magazine

Onderzoekers van de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en de universiteit van Colorado ontvingen in november 2014 ‘The Best of What’s New Award’ van het Amerikaanse Popular Science Magazine. Dit onderzoek naar de ontwikkeling van een Low Cost IVF-techniek maakt deel uit van The Walking Egg Project, dat het bewustzijn rond kinderloosheid in de Derde Wereld wil vergroten. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een INCO (Internationale Conferentie) die dankzij de financiering van VLIR-UOS mogelijk werd gemaakt.

Lees het persbericht hier.

Een IUS-programma behelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse universiteiten, en is gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden. Lokale prioriteiten en noden worden gekoppeld aan de bestaande expertise aan Vlaamse zijde.

Universiteiten uit het Zuiden worden (in principe) voorgedragen door een Vlaamse universiteit. Er worden verschillende etappes doorlopen:

 • algemene oproep en partnerselectie
 • formulering prioriteiten door geselecteerde partneruniversiteit uit het Zuiden
 • 'matchmaking': identificatie van Vlaamse onderzoeksgroepen met meest geschikte expertise voor de verschillende projecten
 • uitwerking van een eerste driejarenprogramma
 • operationalisering in jaarprogramma's
 • etc.

Deze stappen leiden uiteindelijk tot de uitvoering van driejarenplannen met tussentijdse evaluatie en 'monitoring'. De totale duur van de samenwerking is in principe 12 jaar.

Het IUS-programma is per partneruniversiteit samengesteld uit meerdere projecten. Dit kunnen zowel onderwijs- en onderzoeksprojecten zijn, als ook projecten die te maken hebben met het centrale beleid en beheer van de partneruniversiteiten (bv. ICT, bibliotheekontwikkeling, etc.). Deze projecten kunnen opgenomen worden door alle Vlaamse universiteiten. De uitvoering blijft dus niet beperkt tot de coördinerende universiteit en de lokale universiteit.

Momenteel zijn er 2 IUS-partnerschappen die door de UHasselt worden gedragen en zijn er binnen onze universiteit verscheidene projectleiders. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten. Voor meer info over de partnerschappen binnen dewelke deze projecten plaatsvinden kunt u terecht op de aparte website van IUS.

Voor meer info over de UHasselt IUS met Kisangani klik hier.

University Country Timing University Coordinator Projectleaders Teammembers
             
UNZI Zimbabwe '97-06 KUL Prof. Odeurs G. Janssens  
SLU/BSU Philippines '99-08 KUL Prof. De Waele   G. Janssens,
K.Vanhoof
JU Ethiopia '07-'17 UGent Prof. Duchateau P. Janssen N. Veraverbeke,
M. Granitzer,
Z. Shkedy
ADEKUS Suriname '08-'18 KUL Prof. Van Petegem G. Janssens P. Steels,
KJ. Van Zwieten,
P. Janssen,
N. Veraverbeke
UEM Mozambique '08-'18 UGent Prof. Valcke M. Aerts,
P. Foubert
 
UNALM Peru '09-'19 KUL Prof. Schrevens   P. Janssen,
A. Peters
UL South-Africa '09-'19 UA Prof. Van Geertruyden Prof. Faes Z. Shkedy
UNIKIS Congo '10-'20  UHasselt Prof. Ackaert Prof. J.M. Rigo A. Peters, Prof. Gevaerts 
UO Cuba '13-'22 VUB Prof. Sahli A. Cuypers,
J. Yperman
 
Hué Vietnam '13-'22 UGent Prof. Bossier G. Janssens J.M. Rigo
Mzumbe Tanzania '13-'22 UGent Prof. Stroeken W. Vanhaverbeke J. Cheng
Bahir Dar  Ethiopië '17-'26 UGent  Prof. Nyssen M. Goovaerts  
UMI Marokko '17-'26 UHasselt Prof. Rigo Prof. Vanheusden, Prof. Hendriks Prof. Hellings, Prof. Bito, M. Goovaerts

1. IUS/CUI UNIKIS 2010-2020  

Historiek

In december 2009 besloot VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) de samenwerking op landenniveau met Congo te verdiepen. Drie Congolese partneruniversiteiten werden geselecteerd om te fungeren als expertise centra binnen het nationale samenwerkingsprogramma. Hiernaast werd een transversaal programma voor capaciteitsopbouw voor zeven Congolese partneruniversiteiten opgebouwd (zoals reeds het geval was voor ICT).
De geselecteerde partners voor een Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) met Congo zijn:  

 • Université de Kisangani (UNIKIS) (coördinatie UHasselt) 
 • Université Catholique du Congo (UCC) (coördinatie UA)   
 • Université Catholique de Bukavu (UCB) (coördinatie KULeuven)

Prof. Hugo Gevaerts 'emeritus consulent' aan UHasselt, en ervaringsdeskundige bij uitstek aangaande Congo in het algemeen en de samenwerking met UNIKIS in het bijzonder, werd gevraagd als coördinator van dit IUS en hij bekleedde deze functie tijdens de eerste en tweede fase van het project (2010-2016).

Het IUS programma bestaat uit 3 deelprojecten:

Project 1: Duurzame landbouw

Projectleiders: Prof. Didy Onautshu (UNIKIS) & Prof. Geert Baert (Universiteit Gent) 
Teamleden: o.a. Prof. Rony Swennen (KUL); Prof. Geert Haesaert (Universiteit Gent)

Project 2: Biodiversiteit

Projectleiders: Prof. Hippolyte Nshimba (UNIKIS) & Dr. Erik Verheyen (UA) 
Teamleden : o.a. Prof. Raoul Van Damme (UA); Prof. Anne Laudisoit (University of Liverpool); dr. Christine Cocquyt (Plantentuin Meise)

Project 3: Institutionele capaciteitsopbouw

Projectleiders: Prof. Augustin Issoy (UNIKIS) & Prof. Jean-Michel Rigo (UHasselt)
Teamleden: o.a. Prof. emeritus Hugo Gevaerts


Academische coördinatie: prof. Johan Ackaert (UHasselt) en Prof. Oleko Woto (UNIKIS)
Administratieve coördinatie: Liesbeth Oeyen (UHasselt) en Fidèle Lungymba (UNIKIS).

In de voorbije jaren werden reeds heel wat activiteiten gerealiseerd, waaronder de renovatie van diverse laboratoria, de kweek van bananenplanten via in-vitro cultuur, de oprichting van een Engels laboratorium, etc. In januari 2017 is de derde fase van het IUS project van start gegaan. De projecten, projectleiders en doelstellingen blijven identiek, maar er zal meer focus gelegd worden op duurzaamheid en vulgarisatie. 

Voor meer informatie over dit programma, kan u de website van VLIR-UOS raadplegen of contact opnemenp met Liesbeth Oeyen (liesbeth.oeyen@uhasselt.be of 011/26.80.66).

Persartikelen

In september 2015 is Roger Huisman, journalist bij Het Belang van Limburg, samen met het UHasselt-team naar Kisangani gegaan. Dit resulteerde in een reeks artikels over dit project in Het Belang van Limburg, in de eerste week van oktober 2015. Alle artikels vindt u hieronder:

2. Project Congo 2009-2012

L'Université de Kinshasa (UNIKIN ) is de belangrijkste universiteit in de DR Congo, maar als gevolg van de jarenlange burgeroorlog en politieke onmacht bevindt deze zich momenteel in lamentabele toestand. Tijdens de koloniale periode en in de nadagen van de onafhankelijkheid functioneerde de onderwijsinstelling nochtans als hefboom voor ontwikkeling, maar de afgelopen jaren nam de kwaliteit van het onderwijs zienderogen af.

Sinds 2007 werkt de faculteit geneeskunde van de UHasselt samen met UNIKIN om hen bij te staan in de verbetering van het onderwijs binnen hun geneeskundeopleiding. Hierbij beoogt men vooral een verbetering van het contacten tussen UNIKIN en UHasselt (evenals KULeuven, een andere partner binnen het project), om op die manier ondersteuning te kunnen bieden bij het hervormen van het lessenpakket en de lesvormen, met meer aandacht voor 'zelfstandig studeren', en het ontwikkelen van examensystemen aangepast aan grote groepen.

Een TEAM (vroeger: Eigen Initiatieven) is een samenwerkingsproject tussen twee departementen van een universiteit, enerzijds gelegen in Vlaanderen en anderzijds in het Zuiden. De doelstelling is om de capaciteit van de betrokken departementen te versterken door kennisuitwisseling en opbouw. De maximale duur is vijf jaar. 

Voor algemene informatie, consulteer de VLIR-UOS website

Capacity building network in biostatistics for public health innovation in Kenya
Dit project loopt van 2016 tot 2020 en beoogt de creatieve van een netwerk in statistiek tussen 2 grote en 7 kleine Kenyaanse universiteiten (Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, en University of Nairobi), in samenwerking met de UHasselt (promotor: prof. Braekers), UGent en KEMRI (Kenya Medical Research Institute). De capaciteitsopbouw gebeurt op drie niveaus: PhD, Master en intensieve training voor personeelsleden. Het project combineert wetenschappelijke innovatie met praktische toepassingen in het domein van statistiek, met real-life gegevens over overdraagbare ziektes, met als ultieme doelstelling de bijdrage aan de modernisatie van gezondheidszorg in Kenya.

Cuban-Flemish Training and Research Programme in Biomedical Statistics and Bio-informatics
Dit Eigen Initiatief is een samenwerkingsverband met de Universidad Central Marta Abreu de Las Villas in Havana, Cuba, op het vlak van biostatistiek. Het kwam tot stand onder impuls van CenStat en ging in 2006 van start voor een periode van vijf jaar, o.l.v. prof. Molenberghs. De doelstelling van het project is aan de universiteit van Havana een kwaliteitsvolle opleiding biostatistiek op poten zetten, naar het model van de Master in Biostatistics zoals die georganiseerd wordt aan de UHasselt. Onderwijs is, naast gezondheidszorg, al decennialang een prioriteit van de Cubaanse overheid. Hoewel het land beschikt over een lange traditie op het vlak van wiskunde en statistiek, werd er vooralsnog geen opleiding biostatistiek aangeboden. Het EI van CenStat wil hier echter iets aan doen, via een samenwerking tussen tien Vlaamse en Cubaanse universiteiten.

Backbone project
Dit project, dat onder leiding stond van Dhr. Marc Thoelen, liep af in 2008. Gedurende de afgelopen vijf jaar werd er hard gewerkt aan de verbetering van internetverbindingen en -voorzieningen aan de Congolese Universiteit in Kinshasa (UNIKIN), onder meer door de aanleg van glasvezelnetwerken, satellieten, databanken en pc-klassen. Het doel van dit project is UNIKIN te verbinden met de rest van de wereld, en zo uit het internationale isolement halen. Bovendien hoopte men door deze infrastructuurverbeteringen de beleidscapaciteiten van de universiteit te verhogen.

Kisangani (DR Congo)
Kisangani vzw steunt het plattelandsontwikkelingsproject dat ontstaan is aan de faculteit Wetenschappen in Kisangani. Deze samenwerking loopt nog steeds en is ontstaan uit het project van Prof. Gevaerts dat liep van 1997 tot 2003 waarbij de mensen van Kisangani aangeleerd werden om op een goede manier voor hun voedsel te zorgen.

Medische faculteit Suriname
Dit project dat liep van 1996 tot 2001, had als doelstelling het versterken van onderwijs en onderzoek in de preklinische fase van de medische faculteit van de Anton De Kom universiteit in Suriname (Paramaribo). Dit project werd geleid door Prof. Van Zwieten.

Zuidinitiatieven zijn kleinschalige projecten met een beperkt budget, tussen academici in Vlaanderen enerzijds en in ontwikkelingslanden anderzijds. Er zijn twee types zuidinitiatieven: 'zaaigeld', als nieuwe partnerschappen uitgebouwd worden; 'oogstgeld' als de impact van een afgelopen project wordt vergroot. De duur van een zuidinitiatief is maximum 2 jaar.

Zuidinitiatieven aan de UHasselt:

 • 2007: Opportunities for a Transport & Logistics study within the framework of a Business Administration degree at the National University of Management (NUM), Phnom Penh, Cambodia (Prof. G. Janssens)

 • 2013: Cleaner production in the city of Cienfuegos, Cuba and sustainability of the city (i.s.m. KULeuven en VITO, UHasselt: Prof. J. Yperman)

 • 2014: Etude épidémiologique de l’insuffisance cardiaque à Lubumbashi : facteurs de risque, prise en charge, pronostic ; DR Congo (prof. Mullens, prof. Steels)

 • 2014: Co-creating strategic eco-tourism projects to promote sustainable waterfront development in Dar Es Salaam and Kigoma, Tanzania (prof. Cuyvers)

Voor meer algemene informatie, consulteer de VLIR-UOS website