Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ZOMERCAMPUSSEN

De Vlaamse overheid (departement Onderwijs en Vorming) kent een financiering toe aan vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. De Vlaamse overheid stelt een financiering ter beschikking van maximum € 15.000,- per zomercampus, per jaar. Het programma beoogt de samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en instellingen binnen en buiten de Europese hogeronderwijsruimte. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisering @home en het verwerven van internationale / interculturele competenties.

Modaliteiten en criteria

 • De hogeronderwijsinstelling dient te voorzien in een cofinanciering van ten minste 50 %.
 • De financiering kan worden ingezet voor de uitbetaling van reis- en verblijfskosten van studenten en docenten, en voor werkingskosten in het kader van de voorbereiding en uitvoering van het programma.
 • De financiering kan niet worden gebruikt voor: het vergoeden van docenten / professoren / gastprekers / experts.
 • De zomercampussen worden georganiseerd in Vlaanderen, aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.
 • De projecten lopen langer dan één jaar (idealiter 3 jaar).
 • De zomercampus dient een multidisciplinaire benadering te hebben waarbij de interactie van studenten uit verschillende disciplines wordt aangemoedigd.
 • Bij de organisatie van de zomercampus dient te worden samengewerkt met minstens één hogeronderwijsinstelling uit de Europese hogeronderwijsruimte of daarbuiten.
 • Zowel Vlaamse als buitenlandse docenten / professoren zijn bij de zomercampus betrokken.
 • De zomercampus omvat geen conferenties of onderzoeksactiviteiten.
 • De deelname van de studenten dient erkend te worden via de toekenning van ECTS.
 • Het activiteitenplan dient minstens 10 opeenvolgende werkdagen te bevatten, enkel onderbroken door zondagen of wettelijke feestdagen.
 • De verhouding tussen personeel en studenten moet zodanig zijn dat actieve deelname in de les gewaarborgd is.
 • Na afloop wordt een narratief verslag ingediend, met aandacht voor de doelen, modaliteiten, criteria en prioriteiten van het programma.

Prioriteiten

Bij de beoordeling van de dossiers zal prioriteit worden gegeven aan zomercampussen met aandacht voor:

 • De samenwerking met (hogeronderwijs-)instellingen / organisaties / bedrijven buiten de EU.
 • Samenwerking met partners uit de socio-economische wereld, met als doel om op die manier de mogelijkheden tot toekomstige stages te ontwikkelen.
 • De samenwerking universiteit(en) – hogescho(o)l(en) wordt aangemoedigd.
 • De organisatie van minstens één lesmodule / activiteit waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen die verband houden met de Vlaamse taal en cultuur (in het programma of bij de organisatie van extra-curriculaire activiteiten).
 • Stimuleren van interactieve leermethodes met actieve deelname van studenten, vb. via projectwerk.

Aarzel niet contact op te nemen met Liesbeth Oeyen van de dienst internationalisering indien u bijkomende vragen heeft.