Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Bedrijfskunde


Postgraduaat Bedrijfskunde

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

Modulaire aanpak voor maximale flexibiliteit

Het postgraduaat Bedrijfskunde heeft een modulaire opbouw met 3 modules, met telkens 3 opleidingsonderdelen. De modules bestaan telkens uit 9 studiepunten. 

Accountancy & Financiering (A)

Marketing & Strategie (M)

Ondernemen
(O)

A1 Financieel boekhouden

M1 Strategie

O1 Recht/Economie

A2 Financieel management

M2 Marketing

O2 Business Process Management

A3 Management accounting

M3 Human Resources Management

O3 Bedrijfsspel


De unieke modulaire structuur laat je toe naar eigen wens en mogelijkheden de intensiteit en de omvang van je opleiding te kiezen.

Stel dat je geïnteresseerd bent in het volledig postgraduaat Bedrijfskunde en dat je dit zo snel mogelijk wil bekroond zien met een postgraduaat getuigschrift van Universiteit Hasselt. In dat geval kan je de drie modules van het postgraduaat in de bedrijfskunde in één academiejaar volgen.

Is dit voor jou moeilijk te combineren met werk en gezin? Dan kan je kiezen om de studie over twee academiejaren te spreiden, waarbij er dan per week maar één sessie hoeft te worden voorbereid en bijgewoond. Zelfs als je omwille van professionele of familiale redenen een pauze moet inlassen is er geen enkel probleem. 

Je hebt ook de mogelijkheid om aparte opleidingsonderdelen* (mits logische volgorde) of modules te volgen die jij interessant vindt. Je krijgt dan na succesvolle afronding een attest per opleidingsonderdeel of module.

* Omdat voorkennis uit alle andere opleidingsonderdelen van Bedrijfskunde nodig is, kan je het opleidingsonderdeel Bedrijfsspel enkel volgen indien je voor het volledige postgraduaat Bedrijfskunde bent ingeschreven.

 

Bekijk de volledige planning 2019-2020 >

 

Opleidingsonderdelen per module

In de studiegids van Bedrijfskunde kan je meer info vinden over de eindcompetenties, werkvorm, cursusmateriaal en evaluatie.(A1) Financieel boekhouden – prof. dr. Raf Orens (KU Leuven en UHasselt)

De deelnemer zal de informatie in een jaarverslag en jaarrekening kritisch kunnen beoordelen op basis van de verworven boekhoudkundige basis, de prestaties en financiële gezondheid van een onderneming kunnen analyseren en inzicht verwerven in de grondslagen van boekhouden, waarderingsprincipes en rapportering. Beginselen van boekhouden, jaarrekening, jaarverslag, IFRS, analyse van de jaarrekening.

(A2) Financieel management Ivo Breesch (UHasselt)
De deelnemer krijgt een kritische kijk op financiële vraagstukken in een organisaties en leert de relevante beslissingsgegevens bepalen. Dit start met een intro waarin enkele aspecten van financieel boekhouden en financiële analyse opgefrist worden. Aansluitend volgt een kritische kijk op het begrip cash flow en wordt basiskennis van financiële wiskunde (interestberekening en discontering) aangebracht. Het hoofdaandeel van de eerste drie sessies omvat analyse van investeringsprojecten en toepassing van maatstaven (o.a. netto contante waarde) voor berekening van het rendement. In de laatste twee sessies komt financiële planning (de toekomst in kaart brengen) aan bod met als afsluiter het management van het werkkapitaal van een organisatie. 

(A3) Management accounting – prof. dr. Pieter Vandekerkhof (UHasselt)
Dit opleidingsonderdeel besteedt in eerste instantie aandacht  aan de bepaling van de kosten per product/dienst binnen een organisatie om het overeenkomstig resultaat (winst/verlies) van het product of dienst te kunnen bepalen. Het is immers niet evident dat alle diverse producten/diensten een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsresultaat.  Centraal hierbij staan hierbij de verschillende kostensoorten (vaste, variabele, ...) en de kostencalculatiesystemen. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in budgettering en planning, hun belang in de onderneming en de bijhorende ‘best practices, qua aanpak. Dit alles wordt ook ondersteund door een praktische business case.


(M1) StrategieMarc Van Gastel (FIT Agency)
De deelnemer verwerft inzicht in de verschillende manieren van strategisch denken. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: Strategische analyse, strategische opties en strategie formulering; strategische verandering en bijkomende processen; verschillende strategie typen op verschillende strategische niveau’s.

(M2) Marketing – Wouter Faes (F.A.E.S. Consulting BVBA) & Peter Forceville (Paretus)
De deelnemer zal marketing kunnen situeren in een strategisch kader en vertrouwd worden met marketingconcepten, -methodes en –technieken. Vertrekpunt zijn de uitingen van marketingbeleid en –strategie in consumenten- én B2B-markten. Beginselen van marketing en link met strategie; marketing research; marktanalyse en –segmentatie; marketing mix; marketing communicatie; marketing planning en controle.

(M3) Human Resources Management – Wout Van Impe (Mercuri Urval)
De deelnemers zullen met een business gerichte blik (strategie, markt, externe en interne bedrijfseconomische factoren) leren kijken naar HR en de impact leren managen van die bedrijfseconomische factoren op menselijk gedrag en dus op resultaten. De rode draad vormt de link tussen strategie en business HR. Tot de behandelde onderwerpen behoren: HR als business partner in een organisatie, de impact van veranderende bedrijfsomgevingen op de mens als succesbepalende factor, hoe professioneel gedrag ontleden, inzicht in de rol van manager/leider, gesprekstechnieken, wat is een goed team, evaluatie- en functioneringsgesprekken, enz. De klemtoon ligt voornamelijk op het aanreiken van een denkkader en breder referentiekader, het stimuleren van inzicht en ervaringsuitwisseling.


(O1) Recht/Economie -  prof. dr. Johan Peeters (UHasselt), prof. dr. Niels Appermont (UHasselt), mr. David Van Iseghem (Klaw), 
De deelnemer verwerft inzicht in de theoretische basis van recht. De volgende topics worden behandeld: Contractenrecht; Vennootschapsrecht en bestuursaansprakelijkheid; Arbeidsrecht en ontslagrecht; Handelspraktijken; Vergunningen: bouw, handelsvestiging en milieuvergunning
Dit vak wordt aangevuld met twee sessies Economie (Algemeen micro-economie en Algemeen macro-economie - prof. dr. Wim Marneffe (UHasselt) en dr. Willem Vanlaer (UHasselt).

(O2) Business Process management - prof. dr. Benoît Depaire (UHasselt)
Een bedrijf creëert waarde door middel van de processen die het uitvoert. In ene moderne onderneming zijn deze processen sterk gestuurd vanuit IT en informatie. In dit opleidingsonderdeel reiken we je de basis aan van de domeinen business process management (BPM) en informatiesystemen. Enerzijds zullen we de levenscyclus van BPM bestuderen en leren hoe we een proces in kaart moeten brengen. Anderzijds zullen we verschillende soorten informatiesystemen bestuderen, alsook leren hoe we informatiestromen moeten in kaart brengen.

(O3) Bedrijfsspel - drs. Rob Frederix (Top Team bedrijfssimulaties)
De deelnemer leert de concepten van de andere modules te integreren in een gecontroleerde spelomgeving.
Een business game is een simulatie van de reële bedrijfsomgeving waarin een hele reeks beslissingen moeten genomen worden waarbij niet alleen met financiële, commerciële en strategische aspecten moet worden rekening gehouden maar ook met de menselijke factor. Deze integratieve module doet, zoals het ondernemingsplan, beroep op creativiteit, analyse en samenwerking, maar nu in een competitieve en gecontroleerde omgeving. Ter ondersteuning van de modules Ondernemingsplan en Bedrijfsspel worden ook een aantal managementvaardigheden aangescherpt, zoals onderhandelen en evalueren.  Aanwezigheid is verplicht.