Logo UHasselt

menu

UHasselt


Studiedag: Bemiddeling bij scheiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEDAG: BEMIDDELING BIJ SCHEIDING

Bemiddelen vanuit het belang van het kind bij scheiding.
Familiale, fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke aandachtspunten

 

Donderdag 4 juni 2015 om 15.30 uur
Universiteit Hasselt
Campus Hasselt - Auditorium Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

 

INHOUD

Tijdens deze studie-vooravond brengen zes sprekers een academische én praktijkgerichte uiteenzetting over enkele familiale, fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke aandachtspunten bij bemiddelen vanuit het belang van het kind bij scheiding.

Prof. dr. Eric Lancksweerdt bespreekt de mogelijkheden voor een alternatieve aanpak van conflicten bij scheidingssituaties. Niet alleen bemiddeling, maar ook een hele reeks andere mogelijkheden zullen worden toegelicht. Te denken valt aan collaborative law, de bemiddelende rol van gerechtelijk experts en Eigen Kracht-conferenties. De bekommernissen bij die alternatieve benaderingen zijn: het welzijn van de betrokkenen, het belang van het kind, werkbare en duurzame oplossingen, creativiteit en menselijkheid.

Prof. dr. Charlotte Declerck analyseert in het licht van de huidige wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in welke mate het kind inspraak heeft in de verblijfsregeling.

Prof. dr. Nan Torfs licht toe welke financiële verplichtingen ouders hebben ten opzichte van hun kinderen. Er wordt nagegaan welke kinderen recht hebben op financiële ondersteuning door hun ouders en binnen welke perken een regeling tussen de ouders mogelijk is. Er wordt nagegaan of de kosten in meerdere categorieën kunnen worden opgedeeld en in welke mate financiële verplichtingen praktisch kunnen worden vereenvoudigd.

Dr. Wim Van Lancker analyseert en evalueert kinderbijslag en onderhoudsuitkering na echtscheiding als instrumenten van inkomensbescherming voor alleenstaande ouders en formuleert enkele voorstellen de lege ferenda.

Ten slotte bespreken Prof. dr. Elly Van de Velde en Dra. Hannelore Niesten topicsgewijs de fiscale gevolgen van afspraken na bemiddeling bij scheiding met kinderen voor enerzijds internrechtelijke situaties en anderzijds voor het geval er een grensoverschrijdend element aanwezig is (bv. de ex-partner werkt in Nederland of gaat in Nederland wonen).

Alle bijdragen worden gebundeld in een themanummer van het Tijdschrift voor Notarissen, uitgegeven bij Die Keure.

PROGRAMMA

15.30 Onthaal
15.50 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
Dhr. Tony Heeren, Voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt

16.00

Bemiddeling en op bemiddeling gebaseerde aanpak van conflicten bij scheiding: het belang van het kind voorop
Prof. dr. Eric Lancksweerdt, hoofddocent UHasselt, gastdocent UAntwerpen
16.30 Bij mama of papa wonen? Inspraak van het kind in de verblijfsregeling
Prof. dr. Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocaat
17.00  Is (buiten)gewone kost dagelijkse kost?
Prof. dr. Nan Torfs, gewoon hoogleraar UHasselt
17.30 Pauze
17.50 Inkomensbescherming voor alleenstaande ouders
Dr. Wim Van Lancker, Postdoctoraal onderzoeker UAntwerpen
18.20 Impact op de personenbelasting van scheiding met kinderen: intern en over de grens
Prof. dr. Elly Van de Velde, docent UHasselt, gastdocent UAntwerpen, advocaat
Dra. Hannelore Niesten, doctoraatsbursaal UHasselt
18.50 Vragenronde en slotwoord door de voorzitter

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs
Niet-abonnees Tijdschrift voor Notarissen
De prijs bedraagt 120 EUR en omvat de deelname aan de studie-vooravond, de syllabus die ter plekke wordt uitgedeeld, het themanummer van het Tijdschrift voor Notarissen dat nadien wordt toegestuurd (uitgever die Keure) en koffie met broodjes.

Abonnees Tijdschrift voor Notarissen
De prijs bedraagt 70 EUR en omvat de deelname aan de studie-vooravond, de syllabus die ter plekke wordt uitgedeeld en koffie met broodjes. Het themanummer van het Tijdschrift voor Notarissen is reeds in het abonnement inbegrepen.

Accreditatie

De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies werd aangevraagd. Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.

INSCHRIJVING

    Inschrijven
     vóór 1 juni 2015

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met vermelding van alle gegevens.


MEER INFORMATIE

Universiteit Hasselt
Faculteit Rechten
Tel. 011/26.87.67
faculteitrechten@uhasselt.be