Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIENAMIDDAG CONFLICTEN IN RUIMTELIJKE ORDENING

Studienamiddag
Het voorkomen en anders omgaan met conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening

Hasselt - 9 juni 2016

 

Ruimtelijke ordening is vaak een strijdtoneel. Denk maar aan de contestatie tijdens de opmaak van plannen. Of de betwistingen bij het toekennen of weigeren van een vergunning. Om niet te spreken van de problemen die rijzen bij de handhaving.

Die conflicten geven dikwijls aanleiding tot bestuurlijke en gerechtelijke procedures.  Dat die veel tijd, geld en energie opslorpen is bekend.

Toch hoeft het niet altijd zo ver te komen. Preventief, oplossingsgericht werken kan veel perspectief bieden. Een informele, pragmatische aanpak, goed luisteren naar burgers, het inzetten van bemiddelingsvaardigheden of een bemiddeling opstarten, zijn slechts enkele van de mogelijkheden die voorhanden zijn om anders om te gaan met conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening.

Zowel uit recente als uit op stapel staande wetgeving blijkt dat de Vlaamse overheid meer wil inzetten op bemiddeling en burgerbetrokkenheid.
Deze studienamiddag is praktijkgericht met sprekers uit de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening die vanuit hun eigen ervaring getuigen.

Programma

Tijdstip Topic
13.00 uur Onthaal met koffie
13.30 uur

Conflicten op het vlak van de ruimtelijke ordening voorkomen en probleemoplossend benaderen.
Over de achtergronden, mogelijkheden, uitdagingen en voordelen
van alternatieve conflictoplossing (ADR).
Eric Lancksweerdt (hoofddocent Universiteit Hasselt, erkend bemiddelaar)

14.10 uur

Conflicten voorkomen door inspraak en burgerbetrokkenheid tijdens planningsprocessen.
Welke zijn de mogelijkheden? Wanneer welke participatiemethode inzetten? Wat zijn de voordelen?

Mark Cromheecke (directeur directie ruimte Oost-Vlaanderen)
en Davina De Palmenaer (beleidsmedewerker Participatie dienst Ruimtelijke Planning, provincie Oost-Vlaanderen)

14.55 uur Pauze
15.25 uur Openbare onderzoeken en vroegtijdige inspraak als instrumenten om conflicten te voorkomen.
Over het belang en de voordelen van performante en duidelijke informatie.

Katrien Debeuckelaere (adviseur-jurist Ruimte Vlaanderen)
15.55 uur Conflicten voorkomen en anders aanpakken bij vergunningverlening en handhaving.
Praktische ervaringen tonen aan dat een informele aanpak loont.
Hugo De Cuyper (ambtenaar stad Genk, Afdeling Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid)
16.30 uur Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Een eerste evaluatie op basis van praktijkervaringen.
Eddie Clybouw (bemiddelaar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en beheerder dienst van de bestuursrechtscolleges)
16.55 uur Panelgesprek met de sprekers
17.30 uur Einde

 

Doelgroep

  • Ambtenaren actief op het vlak van de ruimtelijke ordening (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams)
  • Advocaten, magistraten, notarissen, architecten, landmeters, vastgoedexperts en alle andere professionals die zich inlaten met ruimtelijke ordening.

 

Praktische info

Datum & tijdstip
Donderdag 9 juni 2016 van 13.30 uur tot 17.30 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Aula Louis Roppe
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Inschrijvingsgeld
De prijs bedraagt € 95 excl. btw en omvat deelname aan de studienamiddag, de documentatiemap en de koffiepauze.

Permanente vorming
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies (4 juridische punten - 2015-02330) en de Nationale Kamer van Notarissen (4 uren - 16/23260) werden goedgekeurd.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is goedgekeurd. (TEC-E16209)
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

De studienamiddag wordt erkend door de Federale Raad van landmeters-experten voor de effectieve uren.

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Door u in te schrijven, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE.

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Isabelle Smeers
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be