Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LERAAR WORDEN - DOELSTELLING

Bij een bevraging van de alumni blijkt:
De alumni en het werkveld zijn zeer tevreden over de realisatie van de opleidingsdoelen. De alumni ervaren de opleiding als een die hen de nodige startcompetenties en de nodige referentiekaders leverde om in het onderwijs aan de slag te gaan. De vakdidactische focus en het academische karakter stippen ze als zeer positief aan. Ook het werkveld waardeert de alumni om hun vakdidactische bagage en hun gerichtheid op innovatief en creatief omgaan met leerstof en handboeken.

Alle specifieke lerarenopleidingen waartussen je als master kunt kiezen, hebben de wettelijke verplichting om bij hun studenten de basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs te ontwikkelen. Daarmee doelt men op kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen van leraar in het secundair onderwijs. Dat is niet enkel ‘lesgeven’, maar ook klasmanagement, leerlingenbegeleiding, samenwerking met collega’s, contacten met ouders enz.
Die doelstellingen gelden dus ook voor de SLO Economie van de UHasselt. Toch is deze SLO uniek, omdat ze zich specifiek richt op masters in het economische vakgebied. De SLO Economie biedt je niet zomaar een ‘passe-partout’ opleiding tot leraar. Integendeel, het is de bedoeling om je voor te bereiden op het functioneren als een professionele vakleraar economie in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, én op de bijzondere rol die leraren met een masterdiploma moeten spelen in het onderwijs.

Dat unieke profiel uit zich onder meer als volgt: 

  • in het studieprogramma wordt verhoudingsgewijs een zeer sterke klemtoon gelegd op de specifieke vakdidactiek van de economie; 
  • in de ‘theorievakken’ komen ook didactische, pedagogische, psychologische en sociologische invalshoeken aan bod, maar dat gebeurt zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de vakleraar economie; 
  • de SLO Economie profileert zich als een academische lerarenopleiding. Er wordt een inhoudelijke diepgang op academisch niveau nagestreefd. In de theorievakken gaat ruime aandacht naar een wetenschappelijke benadering van leren en onderwijzen, evenals naar resultaten van onderwijsonderzoek. Bovendien wordt in de opleiding een basis gelegd om toekomstige leraren met een masterdiploma te laten uitgroeien tot voortrekkers van innovatief onderwijs. In dat licht worden de studenten gestimuleerd tot voortdurend kritisch benaderen, duiden en bijsturen van hun eigen onderwijs- en opvoedingspraktijk.