Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STATISTIEK VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS: EINDTERMEN

STATISTIEK IS ...


Statistiek is de wetenschap die je helpt om, vanuit cijfermateriaal, de wereld beter te begrijpen.

Statistiek is cruciaal bij beslissingen die een directe impact hebben op je levenskwaliteit. Denk maar aan de gezondheidszorg, de ecologie of de economie. Statistiek is ook onontbeerlijk voor een behoorlijk bestuur van een land, provincie of stad.
Statistische geletterdheid, juist zoals lezen en schrijven, is een basiscompetentie in onze huidige informatiemaatschappij.

Lesmateriaal statistiek
0. Startpagina
1. Werkteksten
2. ICT-ondersteuning
3. Databank geboorten
4. Eindtermen

STATISTIEK IS NIET ...


Statistiek is geen onderdeel van wiskunde.

Statistiek is een aparte discipline zoals fysica of informatica.
Aan de Universiteit Hasselt kan je een diploma van ‘master in de statistiek’ behalen
en je kan er zelfs een ‘doctoraat in de statistiek’ maken.
In het secundair onderwijs heeft statistiek een plaats gekregen binnen de lesuren wiskunde.
Statistiek verdient een ruime plaats in het onderwijs.


UNIVERSELE  EINDTERMEN  STATISTIEK 


Kijk hoe statistiek echt werkt en neem dat als kern van je onderwijs.

Onderricht in de statistiek zorgt ervoor dat de leerling:

  • in staat is om een onderzoeksvraag te formuleren die vanuit cijfermateriaal kan aangepakt worden en daarbij ook een plan kan opstellen om relevant cijfermateriaal te verzamelen
  • geëigende statistische methoden kent om op exploratie te gaan in een dataset en zinvol gebruik kan maken van ICT bij rekenen en tekenen
  • vanuit een correct inzicht in variabiliteit een statistische analyse kan uitvoeren en de onderzoeksresultaten ook helder kan presenteren met verantwoorde conclusies in een juiste context
  • een quasi-automatische reflex heeft ontwikkeld om statistische uitspraken met een kritische geest te bekijken en om ze op hun juiste waarde te beoordelen.

Statistiek =

de wetenschap van het "leren uit cijfermateriaal"

in aanwezigheid van variabiliteit en toeval

en waarbij de context van reële onderzoeksvragen cruciaal is.

Voor extra achtergrondinformatie:  klik hier.