Informatiebeheer & strategische data-analyse

Beheer onderzoeksdatabanken & data-analyses

De cel informatiebeheer en strategische data-analyse (IDA) is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de interne onderzoeksdatabanken. Daarnaast staat deze cel ook in voor de verzameling en validatie van gegevens in het kader van (overheids)rapporteringen, financieringssleutels en universitaire rankings.

Meer informatie over onderzoeksdatabanken & data-analyses?

Voor meer informatie over onderzoeksdatabanken, rapporteringen en data-analyses, kan je terecht bij doc_data@uhasselt.be.

Research Data Management

Research Data Management (RDM) omvat alle aspecten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat onderzoeksgegevens veilig en gemakkelijk te vinden, te begrijpen en te (her)gebruiken zijn, niet alleen tijdens een onderzoeksproject, maar ook op langere termijn.

Waarom is RDM belangrijk?

Kwalitatief research data management impliceert dat de gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en voor zover mogelijk herbruikbaar zijn voor zowel mensen als computersystemen. Dit faciliteert niet alleen toekomstig onderzoek op basis van (een combinatie van) bestaande datasets, maar is daarnaast ook van groot belang om de originaliteit van de onderzoeksdata aan te tonen in het kader van valorisatietrajecten en andere.

Meer informatie over RDM?

Op de website van de universiteitsbibliotheek vind je een waaier aan informatie terug over RDM.

Voor alle RDM-gerelateerde vragen kan je steeds terecht bij RDM@uhasselt.be

Open Science

FOSTER definieert Open Science als het beoefenen van wetenschap op een manier waarop anderen kunnen samenwerken en bijdragen, waarbij onderzoeksgegevens, labnotities en andere onderzoeksprocessen vrij beschikbaar zijn, op voorwaarde dat deze manier hergebruik, herdistributie en reproductie van het onderzoek en de onderliggende gegevens en methoden mogelijk maakt.

Kort samengevat staat Open Science voor transparante en toegankelijke kennis, die via een samenwerking van netwerken wordt gedeeld en ontwikkeld (Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes 2018). Een belangrijke opmerking hierbij is dat Open Science niet anders is dan traditionele wetenschap. Het betekent alleen dat onderzoek op een meer transparante en collaboratieve manier wordt uitgevoerd. Open Science is van toepassing op alle onderzoeksdisciplines.

Waarom?

Open Science gaat over meer nauwkeurigheid, verantwoording en reproduceerbaarheid van onderzoek. Het idee steunt op de principes van inclusie, eerlijkheid, billijkheid en delen, en streeft er uiteindelijk naar om de manier waarop onderzoek gevoerd wordt, wie erbij betrokken is en hoe het wordt gewaardeerd, te veranderen. Het heeft tot doel het onderzoek meer open te stellen voor deelname, herziening/weerlegging, verbetering en (her)gebruik, zodat de wereld hier baat bij heeft.

Open Science omvat een verscheidenheid aan praktijken, met als voorbeelden een open toegang tot publicaties, open onderzoeksdata, open source software/tools, open workflows, citizen science, open educational resources, en alternatieve methoden voor onderzoeksevaluatie waaronder open peer review (Pontika et al., 2015).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Taken from: OpenAccess.be

Meer informatie over Open Science?

Voor alle vragen over Open Science kan je steeds terecht bij hanne.poelmans@uhasselt.be

Open Access & Open Data

In 2007 ondertekende de Universiteit Hasselt, net als de andere Vlaamse universiteiten, de 'Berlin Declaration on Open Access'. Dit legt de basis voor meer toegankelijkheid en transparantie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Door Open Access worden onderzoeksresultaten snel en vrij toegankelijk verspreid via het internet. Onderzoek en wetenschappelijke verwezenlijkingen krijgen op die manier een grotere internationale zichtbaarheid.
In uitvoering van deze Berlin Declaration heeft de Universiteit Hasselt beslist om met ingang van 1 oktober 2016 een open access beleid te voeren gebaseerd op de ‘green road’ – het beheer van de eigen publicatie-output in een repository. Aan de Universiteit Hasselt wordt hiervoor de eigen institutionele open access databank, Document Server@UHasselt, gepromoot. De Raad van Bestuur keurde dit open access-beleid goed op 12 april 2016. Meer informatie vind je op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Wat en waarom?

Open access streeft naar gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie. De keuze voor open access zorgt voor een grotere zichtbaarheid en beschikbaarheid van de eigen publicaties, met een positieve impact op het aantal citaties. Sommige financieringsfondsen verplichten intussen dat publicaties in open access worden aangeboden.

Wat de voordelen zijn om je werk in open access bekend te maken en welke opties je hierbij hebt, kan je terugvinden op de website van de universiteitsbibliotheek.

Welk open access-beleid voert UHasselt?

De Universiteit Hasselt schaart zich achter een open access visie gebaseerd op de ‘green road’ - het beheer van de eigen publicatie-output in een repository. Hiervoor wordt de eigen institutionele open access databank, Documentserver@UHasselt, gepromoot. De Raad van Bestuur keurde dit open access-beleid goed op 12 april 2016. Het trad in werking op 1 oktober 2016.

Wat dit nu juist inhoudt en waarom er voor dit beleid gekozen werd, vind je terug op de website van de universiteitsbibliotheek.

Wat wordt van elke UHasselt auteur verwacht?

Elke UHasselt-auteur engageert zich ertoe de 'auteursversie' van haar/zijn peer-reviewed tijdschriftartikels en proceedings papers in de DocumentServer@UHasselt op te laden. Voor andere publicaties wordt deponering sterk aangemoedigd. De Universiteitsbibliotheek zorgt hierbij voor maximale ondersteuning. Meer informatie kan dan ook teruggevonden worden op de website van de universiteitsbibliotheek.

Veelgestelde vragen rond open access & open data

Wat is het verschil tussen de 'green road' en de 'golden road'? Hoe staat UHasselt tegenover de 'golden road'? Hoe kan je achterhalen of jouw publicatie wel in open access mag ontsloten worden? Er zijn steeds meer open access tijdschriften, hoe weet je welke goed zijn? etc.

Het antwoord op bovenstaande (en heel wat andere) vragen kan je terugvinden op de website van de universiteitsbibliotheek.

Ben je op zoek naar nuttige links die je leiden naar een aantal belangrijke en interessante websites, bronnen en tools? Of heb je nood aan bijkomende informatie over alle mogelijke open access gerelateerde topics? Op de website van de universiteitsbibliotheek kan je allerlei nuttige links terugvinden!

Meer informatie over Open access en Open data?

Binnen de UHasselt worden auteurs bij het deponeren van hun publicaties in de institutionele repository ten volle ondersteund door de Universiteitsbibliotheek. Bots je op moeilijkheden of heb je concrete vragen, neem dan zeker contact met hen op, hetzij via e-mail open.access@uhasselt.be hetzij telefonisch (011/26.81.25). Zij helpen je met veel plezier en nog meer ervaring verder!

FRIS

Flanders Research Information Space (FRIS) is een Vlaamse informatieportaal over onderzoekers en hun onderzoek in Vlaanderen.

Welke informatie bevat FRIS?

Het FRIS onderzoeksportaal bevat informatie over het publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Op de huidige website vind je informatie terug over onderzoekers, onderzoekseenheden, onderzoeksprojecten en publicaties. Daarnaast bevat het portaal ook een "Expertfinder", een module die toelaat "expert" (persoon of organisatie) te vinden op basis van een bepaalde wetenschappelijke discipline.

FRIS verankerd in het W&I decreet

In het W&I-decreet (decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid) werd begin 2019 een bepaling ingevoegd die de instellingen die onder het decreet vallen (waaronder ook de universiteiten en hogescholen) verplicht om onderzoeksinformatie digitaal en incrementeel aan te leveren aan de Vlaamse overheid. Het gaat specifiek over de metadata van het onderzoek dat binnen de instellingen wordt verricht, niet over de concrete onderzoeksresultaten zelf. De aangeleverde gegevens worden ontsloten via het FRIS-portaal.

Hoe krijg ik mijn data in FRIS?

Wil je graag je data zichtbaar maken op het FRIS-onderzoeksportaal? Dat kan! De UHasselt databanken staan rechtstreeks in contact met het FRIS-portaal. Wanneer je je onderzoeksgegevens in de UHasselt databanken invoert, zullen ze m.a.w. automatisch verschijnen op het FRIS-portaal.

Meer informatie over FRIS?

Wens je meer informatie over het FRIS-portaal? Op de FRIS website vind je een waaier aan informatie terug.

Heb je specifieke FRIS-gerelateerde vragen? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de cel Informatiebeheer en strategische data-analyse (doc_data@uhasselt.be), zij helpen je met plezier verder!

ECOOM

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) van de Vlaamse Gemeenschap is een interuniversitair consortium van alle Vlaamse universiteiten. ECOOM ontwikkelt indicatoren rond Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en innovatie voor de Vlaamse overheid. Het indicatorensysteem vormt de basis voor financieringsmodellen en onderzoeksrapportering.

De vijf verschillende partners in het consortium hebben elk een eigen onderzoeksopdracht binnen ECOOM. Sinds 2014 coördineert ook de Universiteit Hasselt een onderzoekspakket rond classificatiebeheer, semantiek en modellering van onderzoeksinformatie.

Classificaties

ECOOM-Hasselt staat in voor het beheer van de classificatielijsten rond onderzoeksoutput meer bepaald publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen op Vlaams niveau. ECOOM-UHasselt zorgt voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt en dit in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties. Dit leidt tot een verhoogde kwaliteit van classificaties en laat toe om via het opstellen van concordantietabellen, een belangrijke bijdrage te leveren in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

Semantiek en modellering van onderzoeksinformatie

Het FRIS-portaal visualiseert metadata over onderzoek (bv. publicaties, projecten, ...), die aangeleverd worden vanuit de bestaande databanken van diverse informatieleveranciers (universiteiten, SOCs, …) in Vlaanderen. Om deze data correct en kwaliteitsvol weer te geven op het FRIS-portaal is het van groot belang dat alle informatieleveranciers eenzelfde betekenis en invulling koppelen aan de aangeleverde data. Op die manier kan de Vlaamse Overheid het FRIS-portaal snel en efficiënt gebruiken om allerhande strategische vragen en rapportering met betrekking tot onderzoek en innovatie te beantwoorden en zo de rapporteringslast bij de Vlaamse onderzoeksinstellingen te verminderen.

In het kader van de kwaliteitsverhoging van de gegevens op het FRIS-portaal stelt ECOOM-Hasselt, in nauw overleg met de Vlaamse informatieleveranciers aan FRIS, de definities voor de metadatavelden in FRIS op en stemt de praktische invulling hiervan af met de Vlaamse informatieleveranciers. Het ECOOM-Hasselt onderzoek focust zich rond de modellering en beschrijving van metadata inzake onderzoeksfinanciering, onderzoeksinfrastructuur, onderzoeksdatasets, octrooien, alsook universitaire rankings.

ECOOM-Hasselt publicaties

Meer informatie over ECOOM?

Voor meer informatie kan je terecht op de ECOOM website of bij het ECOOM-Hasselt team via ecoom@uhasselt.be.