Inclusieve organisatie

UHasselt bouwt aan een inclusieve organisatie waarin we samen de schouders zetten onder de democratisering van het hoger onderwijs, het verhogen van onderwijskansen én onder een organisatie waarin álle studenten en personeelsleden zich thuis voelen.

Inclusieve Organisatie Inclusieve Organisatie

Een krachtig engagement voor gender en inclusie

Met de keuze voor ‘inclusie’ als één van de vier domeinoverschrijdende beleidsprioriteiten onderstreept UHasselt haar engagement ten aanzien van gender en inclusie. In de afgelopen jaren ondernam ze op dit vlak al verschillende acties:

  • Sinds 2014 heeft UHasselt een ‘Beleidsplan Gender’ (Nederlandstalig en Engelstalig) waarin ze maatregelen definieert op vlak van bedrijfscultuur, in- en doorstroom van academisch personeel en de balans werk-privé. Het plan wordt momenteel geactualiseerd. In afwachting van dit inclusieplan kan een  update geraadpleegd worden van de data rond gender bij UHasselt (2022). (pdf, 699 KB)

  • UHasselt is medeondertekenaar van het Charter Gender in Academiaeen initiatief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en Jonge Academie. Dat charter moet het engagement van de Vlaamse universiteiten inzake gendergelijkheid vernieuwen en bestendigen.

  • UHasselt richtte in 2021 een meldpunt rond grensoverschrijdend gedrag op. Alle personeelsleden en studenten kunnen daar, in alle vertrouwen, melding maken van ongewenst gedrag van een student, personeelslid of bezoeker.

Charter Gender in Academia

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag personeel

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag studenten

Stuurgroep Inclusie

Voor een steeds verdere doorgroei op vlak van inclusie richtte UHasselt een stuurgroep op met vertegenwoordigers en experten uit de centrale diensten en faculteiten. De Stuurgroep Inclusie formuleert strategisch en operationeel beleid en heeft het mandaat om het ‘Beleidsplan Gender’ van UHasselt en al het beleid op vlak van gender en diversiteit – binnen onderwijs, onderzoek, internationalisering, personeelsbeleid, etc. – in lijn te brengen met de algemene strategie van de universiteit. Ook mag ze advies uitbrengen over actiepunten en beoogde indicatoren monitoren.