Onderwijsbeleid (oud)

Onderwijsvisie

Als civic universiteit wil UHasselt studenten en afgestudeerden vormen die de maatschappij slimmer,
wendbaarder en beter kunnen en willen maken.

Om van hen kritische, geëngageerde wereldburgers te maken én wendbare, veelzijdige afgestudeerden
die zich steeds weten aan te passen aan een steeds veranderende maatschappelijke context, bouwen
we aan een inclusieve en betrokken leer- en leefgemeenschap en zetten we via interactief onderwijs in
op:

 • zelfsturend en duurzaam leren;
 • kritisch en ethisch denken;
 • stakeholder awareness;
 • multidisciplinair en interdisciplinair samenwerken;
 • een koppeling tussen regionale en globale uitdagingen.

Zo biedt ons onderwijs studenten en docenten een plek waar de regio de wereld vindt en de wereld de regio.

Om deze onderwijsvisie waar te maken, zet UHasselt strategisch in op volgende doelen:

Onderwijsbeleidsplan

1. UHasselt biedt Academische opleidingen aan relevant voor werkveld én samenleving

Waar hebben het werkveld en onze maatschappij nood aan? Dat is het uitgangspunt van UHasselt om haar academische opleidingen inhoudelijk vorm te geven. Het werkveld en de maatschappelijke, regionale en internationale ontwikkelingen zijn dé inspiratiebron voor onze opleidingen.

Daarom is het belangrijk dat we het werkveld actief betrekken bij onze opleidingsprogramma’s. Want zij volgen de ontwikkelingen vanuit het werkdomein en de maatschappij nauwgezet op. Dit is natuurlijk ook een win-win verhaal. Want als academische instelling integreren wij op onze beurt nieuwe wetenschappelijke inzichten in het werkveld.

Van onze opleidingen vraagt deze focus een continue ‘vinger aan de pols’-houding. Zowel op vlak van onderzoek, werkveld als maatschappij, volgen zij de meest recente ontwikkelingen op en zoeken ze manieren om die ontwikkelingen te integreren in de opleidingsprogramma’s. Wel altijd in lijn met wetenschappelijk onderzoek ontwikkelingen te integreren in de opleidingsprogramma’s.  

Hoe pakken we dit aan?

 • In de bacheloropleiding studenten in interactie laten treden met het werkveld.
 • Masterstudenten (onder begeleiding) taken van het werkveld laten opnemen.
 • Inhoud van opleidingsprogramma’s toetsen, (extern) evalueren en actiepunten bedenken en uitvoeren.

2. UHasselt vormt studenten tot geëngageerde wereldburgers, klaar voor de toekomst

Onze afgestudeerden moeten klaar zijn voor de toekomst en de maatschappelijke uitdagingen die op hen afkomen. We willen onze studenten vormen tot geëngageerde wereldburgers, die kritisch denken hoog in het vaandel dragen. Dat doen we door in onze opleidingen academische diepgang aan te bieden.

Ons onderwijs is maatschappelijk geëngageerd en draagt zo bij aan de civic missie van UHasselt. Onze studenten komen in hun opleiding in aanraking met een multi- of interdisciplinaire context, waarin employability skills en community service learning een grote plaats hebben. Deze laatste verbindt academische inhoud met maatschappelijk engagement.

Hoe pakken we dit aan?

 • Specifieke aandacht voor academic en employability skills in de leerlijnen.
 • In de opleiding (ba/ma) studenten leren werken in multi- & interdisciplinaire context.
 • Activiteiten geïnspireerd door onze civic missie en Community Service Learning implementeren in de opleiding
 • Meer aandacht voor ICT in Onderwijs.

3. UHasselt stimuleert succesvolle studieloopbanen

Alle studenten moeten de kans krijgen om hun studieparcours optimaal te laten verlopen. Onze onderwijsteams en studentenondersteuners staan daarom klaar om studenten enerzijds bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in hun studievoortgang, hen te ondersteunen waar nodig en de talenten van iedere student te helpen ontwikkelen.

Door een universitaire leer- en leefgemeenschap uit te bouwen, werken we aan een gemeenschap waar studenten zich goed voelen en zich kunnen ontplooien.Waar studenten zich betrokken voelen bij hun opleiding, medestudenten en onderwijsinstelling. Zo een collectieve identiteit heeft ook een positieve impact op de studie van de student.

Hoe pakken we dit aan?

 • Iedere student moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid in zijn of haar studievoortgang. Op die manier kan het studierendement verhogen.
 • Meer aandacht voor talentontwikkeling zoals mentorenwerking en aanbod voor excellente studenten,… in de opleidingen.
 • Uitbouwen van een stimulerende universitaire leer- en leefgemeenschap.

4. UHasselt garandeert de kwaliteit van haar opleidingen

Alle stakeholders van onze universiteit (beleid, onderwijzend personeel, studenten, studentenondersteuners,…) werken samen om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen. De noden en behoeften van de studenten, opleidingen en de instelling worden voortdurend op elkaar afgestemd. Kwaliteitszorginstrumenten en -processen zetten we in om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.

Hoe pakken we dit aan?

 • Business Intelligence monitort continu de kwaliteit van de opleidingen en het onderwijsbeleid.
 • Kwaliteitssysteem VISIO-O implementeren binnen alle opleidingen
 • Het kwaliteitszorginstrumentarium afstemmen op de noden en eigenheid van de opleidingen

5. UHasselt stimuleert levenslang leren bij haar studenten én personeel

De kwaliteit van een onderwijsinstelling hangt zowel af van de kwaliteit van haar studenten als van haar onderwijsmedewerkers. Daarom is het nodig dat de personeelsleden zich blijven verder ontwikkelen. UHasselt stimuleert dit, en moedigt daarom levenslang leren maximaal aan. We bieden professionaliseringsactiviteiten aan en wisselen good practices binnen en over opleidingen en faculteiten heen.

Hoe pakken we dit aan?

 • Aan alle onderwijsmedewerkers activiteiten aanbieden om het onderwijs te innoveren en te professionaliseren
 • Good practices uitwisselen over de opleidingen en faculteiten heen
 • De instelling organiseert meerdere netwerkmomenten Onderwijs

Meeliften op toponderzoek en inspelen op maatschappelijke noden

Universiteit Hasselt is een onafhankelijke, innovatieve universiteit met een sterke regionale verankering maar tegelijk een uitgesproken internationale oriëntatie. Ze staat voor excellent onderwijs, toponderzoek in speerpuntdomeinen en actieve betrokkenheid bij innovatie en ondernemerschap. Zij streeft naar academische excellentie, gecombineerd met economische en maatschappelijke relevantie. De universiteit wil ook de participatie aan hoger onderwijs verhogen, en biedt een dynamische omgeving waarin alle studenten en personeelsleden hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Ze organiseert aantrekkelijke bachelor, master en PhD programma’s van hoog academisch niveau, gekenmerkt door een sterke inbedding in onderzoek enerzijds, en de integratie van ‘lifelong employability’ anderzijds. De onderwijsprogramma’s maken gebruik van innovatieve en effectieve onderwijs- en leervormen.

Het garanderen van excellent academisch onderwijs, gebaseerd op de innovatieve inzichten over leren en opleiden kan maar gerealiseerd worden als dit op een wetenschappelijk onderbouwde wijze wordt aangepakt. UHasselt wil dan ook inzetten op onderzoek van onderwijs en heeft hiervoor een structuur uitgebouwd waarin onderwijskundige onderzoekers en onderzoekers uit de vakdiscipline kunnen samenwerken rond onderwijstopics. Dit zal niet alleen onderzoeksresultaten opleveren die ten goede komen van de kwaliteit en de innovatie van het onderwijs, maar tevens bijdragen tot de onderwijskundige professionalisering van het docententeam.

Een creatieve en interactieve leeromgeving voor studenten en docenten

Universiteit Hasselt is vanaf haar ontstaan sterk studentgericht. Dit leidde in de loop van de voorbije decennia tot een onderwijsconcept van begeleid zelfstandig leren naar autonoom leren waarvoor het constructivisme de inspiratie leverde. Dit concept is gebaseerd op de principes van afnemende ‘externe sturing’ naar ‘toenemende zelfsturing’ waarbij de interactie tussen de actoren (studenten/docenten) centraal staat en waarbij het zelfstandig leren sturen van het eigen leerproces een prioriteit is. Belangrijk in dit concept is ook dat het accent ligt op de verwerkingstijd voor de student. Dit garandeert dat de student de nodige tijd voor autonoom leren, individueel of in groep, ter beschikking krijgt. Door het interactieve onderwijsconcept is er permanente onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden en komen zowel studenten als docenten voortdurend in wijzigende contexten terecht waarin ze elk hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dit draagt bij tot de vorming van multifunctionele professionals en initieert een leercultuur die levenslang behouden blijft.

Het onderwijsconcept vertaalt zich in een verscheidenheid aan onderwijs- en evaluatievormen. Stimulerende leeromgevingen - met veel aandacht voor gedifferentieerde werkvormen en afstandsleren - spelen hierbij een cruciale rol. Het evaluatiesysteem ondersteunt het onderwijsconcept en zorgt voor een permanente bewaking van het leerproces. Evaluatie is dan ook geïntegreerd in het leerproces en maakt deel uit van de leeractiviteiten. De evaluatievormen zijn zowel kwantitatief als kwalitatief, zowel formatief als summatief en vinden op verschillende momenten in het jaar plaats. Dit resulteert in informatie over de effectief behaalde leerresultaten en geldt als input voor het kwaliteitszorgsysteem van het onderwijs in zijn totaliteit. Dit vereist een kwaliteitscultuur waarbij activiteiten rond planning, uitvoering, evaluatie en verbetering intrinsiek aanwezig zijn op alle niveaus van het onderwijs.

Levenslang en -breed leren

UHasselt ziet het als haar taak om studenten te wapenen met een ruime blik op de wereld. Hiertoe worden in de diverse curricula tal van verbredingsvakken (zoals ondernemerszin, Noord-Zuid,…) aangeboden.

In de huidige samenleving, die gekenmerkt wordt door snel evoluerende wijzigingen, is een basisdiploma vaak een eerste aanzet. Voor afgestudeerden is het vaak onontbeerlijk om bij te benen bij recente ontwikkelingen (verdiepen) en/of de horizon te verruimen (heroriënteren). Daarom biedt UHasselt aan haar studenten bijkomende vormingen aan via de Doctoral Schools en postgraduaats- en navormingsactiviteiten in de Universiteit Hasselt School of Expert Education.

Omdat de kwaliteit van de onderwijsactiviteiten van het docententeam belangrijk is voor excellent onderwijs, biedt UHasselt aan haar docenten, pre- en postdocs, de mogelijkheid tot onderwijsprofessionalisering. Deze beperkt zich niet louter tot didactische professionalisering, maar het betreft eveneens managementvaardigheden, interculturele competenties, systeemdenken (i.k.v. duurzaamheid), …

Lifelong employability en het ontplooien van alle talenten

Bij de ontwikkeling van de curricula en bij de keuze van onderwijs- en begeleidingsvormen zijn in de eerste plaats de ‘eindcompetenties’ het uitgangspunt. Hierbij is een goede balans van academische en generieke beroepscompetenties essentieel. De kern van academisch onderwijs is gebaseerd op onderzoek en daarom blijft het ontwikkelen van wetenschappelijke competenties prioritair. Om tegemoet te komen aan maatschappelijke noden heeft UHasselt gekozen voor de integratie van ‘lifelong employability’ in de competentieprofielen van haar bachelor en master opleidingen. Instellingsbreed zijn vijf generieke employability skills naar voor geschoven, met name zelfsturend leren en handelen (m.i.v. zelfreflectie), multidisciplinair samenwerken, communiceren en presenteren, stakeholder awareness en ethisch denken en handelen. Het onderwijsconcept van UHasselt zorgt er bovendien voor dat studenten deze academische en employability skills zodanig ontwikkelen dat zij ze duurzaam kunnen inzetten in hun privé en professioneel leven. Zo worden zij uitgerust met de juiste ingesteldheid om de hedendaagse en toekomstige internationale uitdagingen aan te gaan in een steeds veranderende maatschappij.

Employability skill

Verklaring

Zelfsturend handelen

Het willen en kunnen bereiken van maximale resultaten door het eigen leerproces op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren en acties te nemen waar nodig.

Multidisciplinair samenwerken

Het vermogen om op een constructieve wijze samen te kunnen werken met anderen aan een gemeenschappelijke doelstelling, en dit al dan niet in een formeel teamverband.

Communiceren en presenteren

Het correct, gestructureerd en aangepast kunnen overbrengen van een schriftelijke/mondelinge boodschap.

Stakeholder awareness

Inzicht hebben in en rekening houden met de belangen van de verschillende stakeholders (belanghebbenden) en de maatschappelijke relevantie en consequenties in het realiseren van een opdracht.

Ethisch denken en handelen

Oog hebben voor en rekening houden met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in het eigen denken en handelen.

UHasselt wil bovendien inzetten op inclusief onderwijs. Daarom zijn bij de ontwikkeling van curricula niet alleen de eindcompetenties het uitgangspunt, maar krijgt ook de beginsituatie van de student de nodige aandacht. Inclusief onderwijs richt zich op het maximaal ontplooien van alle studenten, ongeacht hun vooropleiding, geslacht of socio-economische status en dit binnen een zinvol curriculum. In de huidige maatschappij, die gekenmerkt wordt door snel evoluerende wijzigingen op demografisch, sociologisch, economisch vlak, is het voor UHasselt van (meer dan gemiddeld) belang oog te hebben voor de multiculturele samenleving. Extra responsabilisering van de studenten gebeurt o.a. door voldoende flexibiliteit in de curricula met mogelijkheid tot verbreding, verdieping (inclusief honours programmes).

Een universiteit voor wereldburgers

Het waarmaken van deze ambities zal UHasselt ondersteunen door het opzetten en uitbreiden van internationale netwerken. Dit helpt studenten en docenten om tijdens en na de opleiding de eigen kaders kritisch te bekijken. In een wereld die steeds toegankelijker en sneller evolueert door middel van nieuwe technologieën is het belang van internationaal georiënteerd te zijn ontegensprekelijk. Als creatief knooppunt in een internationaal kennis- en innovatieweb heeft UHasselt een internationaliseringsbeleid uitgetekend rond volgende pijlers:

 1. Een stimulerende omgeving voor mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten
  Een professionele ondersteuning van de mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten vormt de basis voor de uitbouw van internationalisering aan UHasselt. UHasselt wil alle studenten, onderzoekers en docenten de mogelijkheid geven een buitenlandse ervaring op te doen en streeft ernaar om in elke opleiding “mobility windows” te voorzien, zodat studenten een bepaalde periode in het buitenland kunnen doorbrengen. Daarnaast wil UHasselt ook meer buitenlandse studenten, onderzoekers en gastdocenten aantrekken om een internationale campus uit te bouwen.

 2. Een internationale dimensie van het curriculum en de campus
  UHasselt wenst aantrekkelijke opleidingen aan te bieden, met een kwaliteitsvolle inhoud, een actueel onderwijsconcept én een internationale dimensie. Bijgevolg zijn in de opleidingsprofielen internationaalgerichte en interculturele competenties opgenomen en worden er activiteiten georganiseerd die bijdragen tot een open wereldvisie en het ontwikkelen van cross-culturele competenties. Studenten worden vertrouwd gemaakt met anderstalige vakliteratuur en internationaal gerichte curricula en hebben dagelijks contact met professoren, assistenten en mede-studenten van buitenlandse origine. De uitwisseling van kennis en inzichten, het samenwerken met buitenlandse docenten en studenten en het leren omgaan met culturele verschillen leidt immers tot nieuwe inzichten die men zowel in het latere professionele leven, het wetenschappelijk onderzoek als in onderwijs en vorming kan aanwenden.
 3. Internationale masteropleidingen aansluitend bij de strategische keuzes van UHasselt
  UHasselt streeft ernaar om haar bachelors de mogelijkheid te bieden om door te stromen naar een aansluitende internationale niche masteropleiding. Op dit moment biedt UHasselt reeds vier internationale masteropleidingen aan (Master of Statistics, Master of Management, Master of Transportation Sciences en Master of Biomedical Sciences), maar ze beoogt dit aanbod verder uit te breiden.

 4. Internationale partnerschappen en netwerken
  UHasselt wenst met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten nog meer te participeren in internationale netwerken om zo haar rol als creatief knooppunt in het internationaal kennis- en innovatieweb te versterken. Dankzij haar brede internationale institutionele samenwerking met preferentiële partners zowel binnen de regio als daarbuiten, kan UHasselt enerzijds buitenlandse studenten, onderzoekers en professoren aantrekken, en anderzijds haar eigen studenten en academici een buitenlandse ervaring aanbieden. Dit genereert een ‘brain circulation’.

  Ze verankert haar internationale gerichtheid in de regio waardoor een duidelijke meerwaarde voor Limburg ontstaat. Ze besteedt bovendien ook aandacht aan haar interregionaal netwerk door dit verder uit te bouwen en te versterken. Daarom intensifieert zij onder meer de samenwerking met de Euregio universiteiten en andere preferentiële partners.

 5. Ontwikkelingssamenwerking in Noord en Zuid
  Vanuit de idee van “science sharing” is de UHasselt actief binnen universitaire ontwikkelingssamenwerking en wenst ze actief deel te nemen aan het zoeken naar duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden. UHasselt wenst haar studenten en docenten de mogelijkheid te geven om mobiliteitservaring op te doen in het Zuiden, alsook studenten en docenten uit het Zuiden aan te trekken om aan UHasselt te studeren, doctoreren of doceren. Daarnaast participeert UHasselt ook in projecten die capaciteitsopbouw op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in het Zuiden beogen. Op die manier wordt de UHasselt-expertise in onderwijs en onderzoek wereldwijd ingezet.

Onderzoek en innovatie

Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)

In de afgelopen jaren is het aanbod van open en online onderwijs in Europa enorm gegroeid. Om gewaarborgde diploma’s en certificaten van het behaalde resultaat op dit onderwijs af te geven is in veel gevallen toetsing onder beveiligd condities noodzakelijk. Traditionele vormen zoals toetsing in een certificeringscentrum of op een instelling voor hoger onderwijs is weinig efficiënt, duur voor zowel de student als de instelling en belemmert zo toegang en doorstroom in het hoger onderwijs.

Online beveiligd toetsen op afstand (bijvoorbeeld door studenten in een thuissituatie) is een innovatie die de mogelijkheid biedt hier een antwoord op te geven.

In dit project werken zes instellingen voor hoger onderwijs in Europa en een technologie leverancier samen, om te onderzoeken en in regels en richtlijnen vast te leggen hoe beveiligd online toetsen op afstand op een gewaarborgde manier ingericht kan worden. Daarbij gaat het onder meer om beveiligings- en privacy-aspecten, praktische procedures, protocollen, studentervaringen en vergelijkbaarheid van toetsresultaten. Door de samenwerking worden deze aspecten op een Europees niveau onderzocht, geharmoniseerd en vastgelegd. Dit versterkt de transnationale erkenning van verworven competenties en Europese instroom en doorstroom van studenten.

De Vrije Universiteit Amsterdam is penvoerder van dit KA2 Strategic Partnership Erasmus+ project. De VU werkt in het project samen met het RISBO van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Nl), Fontys hogescholen (Nl), Wilhelm Büchner University of Applied Science Darmstadt (Dtsl), Hertfordshire University (Eng), Universiteit Hasselt (Be), Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (Fr) en ProctorExam (Nl).

Er is een publieke informatiewebsite van het project te vinden op http://onlineproctoring.eu

 

Meer informatie:
Silvester Draaijer (SOZ)
s.draaijer@vu.nl 
T +31 205 989 429

Contactpersoon UHasselt:
Gwendoline Somers,
gwendoline.somers@uhasselt.be,
T +32 11 26 81 64