Bachelor en master in de interieurarchitectuur (2)

Waarom interieurarchitectuur studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 60 studiepunten • Nederlandstalig


  • DEZE PAGINA DIENEN JULLIE AAN TE PASSEN AAN DE INHOUD VAN INTERIEURARCHITECTUUR
  • Je leert ontwerpen voor iedereen, zonder daarbij te vergeten wat jíj wil
  • Je leert het evenwicht vinden tussen hand, hoofd en hart
  • De lessen zijn georganiseerd in studio's
  • Je krijgt de kans om internationale ervaring op te doen
  • Kies je eigen specialisatie
18 06 06 Jury ARK Bachelors 03

Hoe ziet de opleiding eruit?

Ontwerper, onderzoeker én ondernemer

Een architect is in de eerste plaats een ontwerper. In de ontwerpstudio leer je essentiële vaardigheden zoals schetsen, vormgeving en computertekenen. Een architect is ook een onderzoeker. Complexe problemen doorgronden maakt deel uit van het vak. Dat is nodig om optimale, innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen. Bovendien is een architect een ondernemer. Als je je eigen bureau opricht, sta je in voor het management. Maar je speelt ook een belangrijke rol in het bouwproces, want je werkt samen met ingenieurs, veiligheids- en milieucoördinatoren, aannemers... Tegelijkertijd moet je oog hebben voor de geldende wetgeving en de procedures, de uitvoeringstermijn en het beschikbare budget.

Ontwerpstudio's centraal in de opleiding

Leren ontwerpen is het belangrijkste aspect van het vak. Daarom staan onze ontwerpstudio’s centraal in de opleiding. Vanaf dag één leer je ontwerpen vanuit een onderzoekende houding. Je moet ook communiceren met anderen over je ontwerpen en we laten je oefenen om je werk te verdedigen tegenover een jury. Je leert ook je eigen werkproces te managen en een bouwproces te overzien. In de studio’s kun je rekenen op een sterke individuele begeleiding. Je werkt in kleine groepen of op je eentje, zodat je je eigen talenten maximaal kan ontplooien en leert samenwerken met anderen. Daarnaast wordt je opleiding aangevuld met stages, lezingen en excursies. Door het werkveld te betreden, word je een creatieve architect met een kritische blik die oog heeft voor duurzaamheid, diversiteit en context.

Kies voor wat jíj wil!

In de masteropleiding specialiseer je je in de richting die je het meeste interesseert. Zo kan je je master onder andere personaliseren met verschillende ontwerpstudio’s waarin actuele thema’s en problematieken aan bod komen. Tot slot kan je helemaal je eigen stempel op je opleiding drukken met de keuze van je scriptie en afstudeerproject. In het tweede masterjaar maak je voor 9 studiepunten een keuze tussen twee opties: ‘Ontwerper-Onderzoeker’ (met focus op verbreding en verdieping in onderzoek) en ‘Ontwerper-Ondernemer’ (met focus op verantwoord ondernemen en innovatie). In beide opties volg je een korte stage Wil je internationale ervaring opdoen? Kies dan voor een stage of studieverblijf in het buitenland of volg een internationale ontwerpstudio.

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar)
 • Kwartielexamens halverwege het eerste semester in eerste bachelor
 • Examens na het eerste en na het tweede semester
 • Regelmatig tussentijdse jury's in de ontwerpstudio en permanente evaluatie in de studio Beelding

De bacheloropleiding is georganiseerd in vier studio's:

Studio Ontwerpen

De ontwerpstudio is het hart van de opleiding architectuur. Hier leer je echt ontwerpen. De focus is vooral gericht op het wonen in al zijn facetten. In het eerste jaar krijg je basisbegrippen aangereikt, ontwikkel je ruimtelijk inzicht en een persoonlijke visie op architectuur. In het tweede jaar ontwerp je reeds verschillende woonprogramma’s. Op het einde van het derde jaar ben je in staat om een volledige woonwijk te ontwerpen, inclusief de openbare ruimte en verwante bouwprogramma’s. De ontwerpstudio organiseert ook elk jaar een studiereis zodat je goede architectuur echt kan beleven.

Studio Beelding

In de studio Beelding ontdek je de belangrijkste vaardigheden voor de verbeelding van ontwerpen. Het handmatig schetsen wordt intensief getraind en je ontwikkelt inzicht in en gevoeligheid voor vorm, kleur en kunst. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan CAAD (Computer Aided Architectural Design).

Studio Bouwkunde

De studio Bouwkunde is gericht op de kennis om een ontwerp technisch te kunnen realiseren. Dat begint met een basis wiskunde en fysica als voorbereiding op draagstructuur en bouwfysica. Ook materiaalleer en de constructie van gebouwen worden vanaf het begin uitvoerig behandeld. Hierbij wordt aandacht geschonken aan hedendaagse uitdagingen zoals energiezuinig bouwen en het gebruik van duurzame materialen en technieken.

Studio Mens en Cultuur

De studio Mens en Cultuur ondersteunt de opleiding architectuur vanuit de kunst-, cultuur- en menswetenschappen. De nadruk ligt op cultuurwetenschappen in relatie tot de domeinen van de cultuurfilosofie, de kunst en de architectuur. Daarnaast komen ook relevante aspecten uit de sociologie en de psychologie aan bod.

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga direct naar de studiegids.

Eerste bachelorjaar

Hier komt een opleidingstabel (under construction).

Tweede bachelorjaar

Hier komt een opleidingstabel (under construction).

Derde bachelorjaar

Hier komt een opleidingstabel (under construction).

Master

In de tweejarige masteropleiding breid je je kennis en vaardigheden op het vlak van ontwerpen, bouwkunde, cultuurwetenschappen, management/ondernemerschap en onderzoek verder uit. Verschillende keuzemogelijkheden geven je de kans om je interesses verder uit te diepen en je te specialiseren in de richting die je het best ligt. Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef die bestaat uit een masterscriptie en een masterproject.

Ontwerpstudio's in de master

Zowel in eerste als in tweede master worden er verschillende parallelle ontwerpstudio’s aangeboden waartussen je een keuze kan maken. Deze ontwerpstudio’s focussen zich steevast op maatschappelijk relevante thema’s en grote ontwerpuitdagingen, zoals duurzame stedelijke ontwikkeling, herbestemming van erfgoed of kwaliteitsvolle architectuur voor industrie en toerisme. Je leert ontwerpen tot alles klopt: van masterplan tot bouwtechnisch detail, van visie tot presentatie. Bovendien hebben de projecten uit de ontwerpstudio’s vaak een internationale dimensie door de keuze van de locaties, internationale samenwerkingen of de samenwerking met internationale studenten en docenten.

Naast een keuze binnen de ontwerpstudio kies je tussen vier trajecten: het bouwtechnische (bouwkunde), het conceptuele en sociale (mens en cultuur), het contextuele (stedenbouw), vormgeving (beelding).

Deze trajecten worden uitgediept in vier verschillende seminaries:

 1. Seminarie Stedenbouw: je gaat op zoek naar een manier om de versnippering van onze woonomgeving te stoppen en om te keren.
 2. Seminarie Beelding: je onderzoekt architectuur als een artistieke discipline in relatie tot aanverwante beeldende cultuurdisciplines.
 3. Seminarie Bouwkunding Concept: je focust op het bouwtechnische aspect van duurzaam bouwen, vooral in de context van renovatie.
 4. Seminarie Mens en Cultuur: je verricht onderzoek binnen het brede veld van de cultuurwetenschappen. Dit seminarie staat ook open voor de masterstudenten interieurarchitectuur.

Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef. De masterproef bestaat uit twee delen:

 • een masterscriptie die begeleid wordt vanuit het seminarie van je keuze.
 • een masterproject dat uitgewerkt wordt in de ontwerpstudio.

In het tweede masterjaar maak je voor 9 studiepunten een keuze tussen twee opties: ‘ontwerper-onderzoeker’ (met focus op verbreding en verdieping in onderzoek) en ‘ontwerper-ondernemer’ (met focus op verantwoord ondernemen en innovatie). In beide opties is er een korte stage die je verder voorbereidt op het werkveld.

Daarnaast doorlopen alle studenten in hun afstudeerjaar een Live Project, waarbij zij op locatie een ruimtelijke kwestie onderzoeken om in overleg met de lokale gemeenschap en andere stakeholders tot oplossingen te komen. Dit resulteert aan het eind van het Live Project in reële ruimtelijke interventies, op ware grootte.

Tot slot biedt de masteropleiding de mogelijkheid om je internationale competenties te versterken door een stage of studieverblijf in het buitenland, of door de keuze voor een internationale ontwerpstudio.

Voor wie

Voorwaarden bachelor

 • Wiskunde: minimum 4u per week is wenselijk.
 • Wetenschappen: een goede basis is aangewezen.

Wil je je voorkennis wiskunde en/of chemie bijspijkeren? Neem dan zeker een kijkje bij de septembercursussen!

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen:

 • academische bachelor architectuur

Je kan instromen via een schakelprogramma:

 • professionele bachelor in de toegepaste architectuur

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

Het schakelprogramma voor de master architectuur omvat 90 studiepunten. Het schakelprogramma is gespreid over twee jaar. Je volgt lessen uit het programma van het eerste, tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten. Dit betekent dat er soms overlappingen zijn in het uurrooster.


Je kan instromen via een voorbereidingsprogramma:

 • academische bachelor in de interieurarchitectuur

Het voorbereidingsprogramma omvat 39 studiepunten. Je kiest uit twee ontwerpstudio's (9 studiepunten elk) en de opleidingsonderdelen 'constructie en materiaalleer' die gelinkt zijn aan de ontwerpstudio's (3 studiepunten elk). Je volgt lessen uit het programma van het tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten. Dit betekent dat er soms overlappingen zijn in het uurrooster.


Je dient een aanvraag in bij de examencommissie:


Met al je vragen over deze programma's kan je terecht bij de studieloopbaanbegeleider: Eva Bollen (eva.bollen@uhasselt.be).

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

(visualisatie van een lesweek : under construction)

Start academiejaar

Het academiejaar start op 23 september 2021.

De introductiedag gaat door op 17 september 2021, van 9 tot 16 uur, in Diepenbeek.

Je eerst les volg je op (datum).

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw E
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

Gebouw E 03
Locatie
Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Volg een bijkomende (beroeps)stage

Na je studies kun je een bijkomende (beroeps)stage van twee jaar volgen. Daarna ben je klaar om als architect zelfstandig aan het werk te gaan. Je kunt dan een eigen praktijk starten of in een ontwerpbureau of studiebureau aan de slag gaan. Dan ben je actief in een team waar iedereen zijn eigen competenties kan benutten. Soms zijn het studenten die samen afstuderen en besluiten om een eigen bureau op te starten. Anderen kiezen ervoor om bij grote bouwfirma’s of banken te gaan werken. Sommigen besluiten om een tijdje naar het buitenland te trekken, bv. voor een gespecialiseerde beroepsstage van 6 maanden.

Ga aan de slag

Architecten werken samen met tal van professionelen (ingenieurs, veiligheids- en milieucoördinatoren, aannemers…) en spelen een centrale rol in de coördinatie, om het project tot een goed einde te brengen tot tevredenheid van de klant en de andere partners. De hoge eisen gesteld door de overheid vragen steeds meer specifieke expertise en overleg met diensten zoals ruimtelijke ordening, monumentenzorg, brandweer, dienst mobiliteit… Voor bijvoorbeeld stabiliteitsberekeningen, technische installaties of klimaatbeheersing werkt men samen met ingenieurs. Voor het interieur worden interieurarchitecten ingeschakeld, vormgevers kunnen ondersteunend zijn voor presentaties. De klanten zijn privépersonen, maar vaak ook bedrijven, openbare besturen (steden, gemeenten, Vlaams Gewest…) en socialprofitorganisaties (ziekenhuizen,
bejaardentehuizen, scholen…). Op de werf is de architect de coördinator van de aannemers, de bouwbedrijven, de toeleveringsdiensten… Coördinatie en communicatie vormen dan ook een belangrijk deel van het beroep.

Zij die eerder een commerciële roeping hebben, kunnen in vastgoed terechtkomen. Weer anderen starten een
carrière als architect-ambtenaar. In stedelijke en regionale organisaties is er voortdurend nood aan architecten om dossiers te begeleiden, op te volgen en te sturen. Zowel het Vlaams Gewest en de provinciebesturen als de steden en gemeenten hebben behoefte aan goede architecten. Je kunt in allerlei diensten aan de slag: woonbeleid, monumentenzorg, stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningenbeleid...

Wil jij in het onderwijs staan?

Ontdek dan hier meer over de educatieve master ontwerpwetenschappen!

Levenslang leren

Als je meer van de onderzoekssfeer wil proeven, kun je doctoraatsonderzoek of toegepast onderzoek doen. Je
kan ook een bijkomende masteropleiding volgen in binnen of buitenland, bv. voor wie zich verder wil bekwamen in erfgoedzorg, stedenbouw, duurzaamheid...

Mogelijke werkplekken zijn:

Zelfstandig architect • Architect in een ontwerp- of studiebureau • Architect binnen bouwfirma’s of banken • Architect gespecialiseerd in vastgoed  • Architect-ambtenaar binnen woonbeleid, monumentenzorg, stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningenbeleid • Onderzoeker (phd) binnen de onderzoeksgroep arck • Architect-onderzoeker binnen kenniscentra (bv. vlaamse bouwmeester, vai...), ngo’s… • Loopbaan in het onderwijs • ...

De opleiding bereidt je maximaal voor op een carrière als architect: je leert niet enkel ontwerpen, maar je wordt ook getraind als onderzoeker én je ontwikkelt je vaardigheden als manager van het bouwproces.

Infodagen en proeflessen

Campus Hasselt Lr 40

Vragen?

Marieke Swerts

Vragen?

Wendy Vankevelaer

Katrien Brepoels