Leerstoel Medische Ethiek Dr. Jules Knapen

Superdivers – superuitdagend!

Gratis lezingenreeks • Nederlandstalig


De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar wijlen erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld.

Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr. UFL 453-2527811-81, met vermelding
MEDETH.”

UHasselt corporate

Programma

Lezing 1 | 12 januari 2023 | 'Verhalen en stappen richting cultuursensitieve zorg' door Stéphanie De Maesschalck

Dr. Stéphanie De Maesschalck is als huisarts actief in wijkgezondheidscentrum De Sleep in Gent. Daarnaast is ze docent diversiteit en gezondheidszorg aan de UGent.


Dr. De Maesschalck is van vele markten thuis. Meer dan 10 jaar was ze als centrumarts actief in een opvangcentrum voor asielzoekers. Vandaag werkt ze in wijkgezondheidscentrum De Sleep, dat ook verbonden is aan het stedelijk opvangcentrum voor vluchtelingen. Als academicus doceert en publiceert ze over diversiteit in de gezondheidszorg. In 2012 promoveerde ze over het thema communicatie tussen huisartsen en patiënten van etnisch-culturele minderheden. Stéphanie was ook te zien in de reeks ‘topdokters’. Vandaag neemt ze ons mee met haar verhalen richting meer cultuursensitieve zorg.

Presentatie 12.01.2023 - Stéphanie De Maesschalck.

Lezing 2 | 19 januari 2023| 'Hoe kunnen we artsen en andere hulpverleners ondersteunen in suïcidepreventie?' door Marie Van Broeckhoven

Mevrouw Marie Van Broeckhoven is psychologe en suïcidepreventiewerker. Zij is verbonden aan het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Lommel.

Als je als arts werkt met mensen is de kans groot dat je wel eens wordt geconfronteerd met het thema zelfdoding. Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn gespecialiseerde diensten die voornamelijk werken op verwijzing van andere hulpverleners, zoals bv. huisartsen.  Doel is om kinderen, volwassenen, ouderen met ernstige psychische problemen en ook de omgeving een gespecialiseerde ambulante behandeling aan te bieden. Hierbij trachten ze een totaalbenadering van patiënt, zijn gezin en zijn omgeving na te streven.

Het is cruciaal om signalen tijdig te detecteren en het onderwerp bespreekbaar te maken. De suïcidepreventiewerking van het CGG wil artsen en andere verwijzers hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. De emancipatorische gedachte staat hierbij centraal, waarbij maximaal beroep wordt gedaan op de mogelijkheden van de cliënt. Er wordt steeds gezocht naar de minst ingrijpende hulp met uitzicht op maximaal effect.

Presentatie 19.01.2023 - Marie Van Broeckhoven.

Lezing 3 | 16 februari 2023 | 'Verhalen en goede praktijken van een straatverpleegkundige' door Ivo Todts

De heer Ivo Todts is sinds 2017 straatverpleegkundige in Hasselt en verbonden aan het Wit-Gele Kruis.

Ivo Todts en zijn collega Ilvie zijn het eerste medische aanspreekpunt voor heel wat thuis- en daklozen in Hasselt. Hun verhaal is een verhaal dat start vanuit warme, onvoorwaardelijke zorg voor de meest kwetsbaren uit de samenleving. Zij ontmoeten hun cliënten op straat, verzorgen lichamelijke klachten, maar staan ook stil bij de psychische klachten. Belangrijkste uitdaging is de juiste zorg toeleiden naar wie dat nodig heeft. Ivo legt zijn aanpak uit.

Presentatie 16.02.2023

Lezing 4 | 14 maart 2023 | 'Cultuursensitieve zorg in de geestelijke gezondheidszorg' door Winny Ang

Dr. Winny Ang is kinder-en jeugdpsychiater. Ze haalde een master of science in de transculturele psychiatrie aan de Mc Gill University (Canada). Winny Ang is eveneens verbonden aan de faculteit
geneeskunde van de UAntwerpen.

Reeds meer dan twintig jaar werkt Dr. Ang als psychiater. In haar praktijk werkt ze met een erg divers publiek. Van heel jong tot jongvolwassen. Mensen die gevlucht zijn of mensen met een migratieachtergrond. Ook mensen met een beperking komen bij dr. Ang terecht. Geen enkel verhaal en geen enkele aanpak zijn dezelfde. Vanuit die rijke ervaring èn vanuit haar wetenschappelijke achtergrond neemt zij ons mee in een verhaal rond diversiteitssensitief werken.

Accreditering

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

Praktisch

De lezingen worden hybride aangeboden.

Fysiek vinden ze plaats in het vernieuwde auditorium H6 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, gebouw D, telkens van 20.00 - 22.00 uur. Als u liever digitaal volgt, ontvangt u de dag vóór de lezing een link om de lezing digitaal te kunnen volgen.

*De lezing van prof. dr. De Maesschalck wordt louter digitaal aangeboden.

Gelieve onze website enkele dagen voor de lezing te raadplegen voor de actuele info.

Vragen?

Marleen Missotten

Marleen Missotten

Inschrijven

Deelname aan de lezingen Medische Ethiek is gratis.

Graag vragen we om in te schrijven via het online inschrijfformulier.