2019-05-22: Resultaten bibliotheekenquête 2019

2De Moment Vernieuwde Bib 10 2De Moment Vernieuwde Bib 10

Op 29 april stuurden we onze bibliotheekenquête uit. Twee weken later klokten we af op 561 ingevulde enquêtes. Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen!

Over het algemeen zijn jullie tevreden over onze UHasselt universiteitsbibliotheken (Campusbibliotheek Diepenbeek en Rechtsbibliotheek Limburg) en hun werking. Toch gaven jullie heel wat feedback om het nog beter te doen. Zo kregen wij maar liefst 206 extra ideeën en werkpunten aangeleverd. Hieronder vinden jullie - per topic - de belangrijkste aandachtspunten en onze bijhorende actieplannen.

Jullie kunnen overigens ook na het afsluiten van deze enquête steeds terecht bij het bibliotheekpersoneel met vragen, opmerkingen of suggesties. Aarzel niet om ons aan te spreken; we streven elke dag opnieuw naar een zo aangenaam mogelijke bibliotheek voor iedereen.

Bibliotheekruimte

Algemene resultaten

Over het algemeen is iedereen tevreden over de bibliotheekruimte van Campusbibliotheek Diepenbeek en Rechtsbibliotheek Limburg. Beide ruimtes nodigen uit om te studeren en moeten voor nagenoeg alle studenten in eerste instantie een stille werkplek zijn. Ondanks de tevredenheid is het wel opvallend dat veruit de meeste opmerkingen rechtstreeks betrekking hebben op de (fysieke) bibliotheekruimte.

Zo is er de algemene opmerking dat er te weinig zitplaatsen zijn tijdens de blok en de examens.

Ook een tekort aan groepswerklokalen en het soms incorrecte gebruik ervan is een issue.

Verder zijn de lockers niet voor iedereen een succes, al is er wel veel begrip voor het verplichte gebruik ervan.

Voor de Rechtsbibliotheek Limburg is de ligging niet perfect, maar wel werkbaar.

Opmerkingen

 • 26% van de opmerkingen gaat over de te lage temperatuur in beide bibliotheken;
 • 15% van de opmerkingen gaat over de verplichte lockers;
 • 12% van de opmerkingen gaat over de algemene stilte in beide bibliotheken;
 • 10% van de opmerkingen gaat over de studielokalen in Campusbibliotheek Diepenbeek;
 • 7% van de opmerkingen gaat over de openingsuren van beide bibliotheken;
 • 5% van de opmerkingen gaat over het aantal beschikbare werkplekken tijdens de examens in Campusbibliotheek Diepenbeek;
 • 5% van de opmerkingen gaat over de ergonomie van stoelen, tafels en belichting in Campusbibliotheek Diepenbeek;
 • 3% van de opmerkingen gaat over de mogelijkheden van eten en drinken in beide bibliotheken;

Ideeën van studenten

 • een grondplan aan de ingang van Campusbibliotheek Diepenbeek met een overzicht van de nummering van de boeken;
 • bijkomende beschrijvingen op de bibliotheekrekken;
 • meer papier- en vuilbakken;
 • meer stopcontacten in de open groepswerkruimtes;
 • verplaatsen van de piano op de agora en betere planning van luidruchtige evenementen op de agora;
 • een lost & found kast;
 • een ideeënbus;
 • iets zachter licht in de bibliotheken;
 • gratis pendelfietsen tussen campus Hasselt en de Rechtsbibliotheek;
 • kleine tussenschotten aan de lange tafels in Campusbibliotheek Diepenbeek;
 • tafels in de bibliotheek nummeren zodat je elkaar sneller terugvindt;
 • een tussendeur tussen de open groepswerklokalen en de rest van Campusbibliotheek Diepenbeek;
 • een rek voor tassen als je maar even in de bibliotheek moet zijn zodat je dan geen locker moet zoeken;
 • tafels in de werkcellen voorzien van een deur zodat die ook als groepswerklokaaltje kunnen dienen;
 • het aanbieden van laders allerhande (GSM, laptop...);

Antwoord en actieplan Universiteitsbibliotheek

 1. De temperatuur in beide bibliotheken krijgt absoluut voorrang in het bibliotheek-actieplan. We zijn er ons terdege van bewust dat de temperatuur voor heel wat studenten onvoldoende behaaglijk aanvoelt. Samen met de verantwoordelijke diensten zijn we dan ook al enige tijd bezig om de instellingen van het ventilatiesysteem te optimaliseren. Dit vergt evenwel de nodige tijd. Alle betrokken actoren laten echter niet los tot er een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt wordt. Geef je eigen bevindingen gerust door aan de bibliotheekbalie, zodat we blijvend zicht hebben op jullie perceptie.
 2. We begrijpen de opmerkingen over de lockers, maar wensen het verplichte gebruik ervan niettemin aan te houden. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om nog eens te herhalen waarom we geen rugzakken en tassen toelaten:
  - t.b.v. orde, netheid en veiligheid (vermijden dat er over tassen gestruikeld wordt);
  - vermijden dat er eten en drinken binnengebracht wordt;
  - anti-diefstal van bibliotheekboeken en van ieders spullen (GSM’s en laptops die onbeheerd achterblijven bij pauzes);
  Toch willen we tegemoetkomen aan de mogelijke ongemakken die de lockers met zich meebrengen. Enerzijds zijn er aan de ingang van de bibliotheek bibliotheekmandjes beschikbaar. Anderzijds willen we met de verantwoordelijke diensten rond de tafel gaan zitten om uit te zoeken hoe we aan de lockers kleine tafels kunnen voorzien waarop de tassen leeggemaakt kunnen worden, zodat niet alles eerst op de grond moet gelegd worden.
 3. We gaan nog beter toezien op het respecteren van de stilte in de bibliotheken. We gaan daarvoor o.a. vragen om de piano op de agora iets verder van onze ingang te plaatsen.
 4. De groepswerklokalen zullen worden uitgerust met een flipchart en een extern beeldscherm zodat er kan geprojecteerd worden. Daarnaast gaan we na of, en zo ja, binnen welke termijn er een afscherming kan geplaatst worden tussen de groepswerkruimte en de rest van de bibliotheek in Campus Diepenbeek.
 5. De huidige openingsuren van Campusbibliotheek Diepenbeek, die sowieso al erg uitgebreid zijn, wensen we tijdens het academiejaar te behouden. Tijdens de blok- en examenperiode in juni zijn we echter zeker bereid om de openingsuren nog uit te breiden, al hebben we hier niet helemaal de handen vrij. ’s Morgens kunnen we de bibliotheek vroeger openen, maar ’s avonds sluit Gebouw D om 22u. We gaan samen met de verantwoordelijke dienst na of hierop een uitzondering kan verkregen worden.
  De openingsuren van de Rechtsbibliotheek kunnen wat dat betreft gemakkelijker uitgebreid worden, al stellen wij ons wel de vraag of daar effectief nood aan is. Om 18u is er doorgaans nog maar heel weinig volk in de bibliotheek aanwezig. Samen met StuRa en de faculteit Rechten zullen we nagaan in welke mate deze vraag breed gedragen is.
 6. Wij zouden graag tegemoet komen aan de vraag naar meer werkplekken, vooral tijdens de blok en de examens. Jammer genoeg beschikt de bibliotheek over een beperkte oppervlakte en hebben we nu al het aantal werkplekken proberen te maximaliseren door met grote tafels te werken. Het is wel zo dat er tijdens de blok en de examens extra leslokalen ter beschikking worden gesteld waar er eveneens kan gestudeerd worden. We zullen deze lokalen zowel op onze bibliotheekwebsite als op de algemene TV-schermen duidelijk afficheren.
 7. Velen van jullie willen graag dat er meer dan alleen water mag worden gedronken in de bibliotheek. We wensen deze regel voorlopig echter aan te houden. We bevinden ons in Campus Diepenbeek zo dicht bij de cafetaria dat ons dat geen onoverkomelijk probleem lijkt. Wel willen we bekijken of een water-dispenser in de Rechtsbibliotheek Limburg een mogelijkheid is.
 8. We gaan werk maken van de aankoop van een lost & found kast en een ideeënbus. Ook zullen er meer papier- en vuilbakken worden voorzien en zullen we aan de ingang van de Campusbibliotheek een informatiebord plaatsen met grondplan en met aanduiding van de nummering van de boeken. Verder zullen we met de IT-dienst bekijken of het haalbaar is om laders en ander materiaal tijdelijk uit te lenen.
  Top

Bibliotheekcollectie

Algemene resultaten

Over het algemeen is iedereen tevreden over de beschikbare collectie in onze beide bibliotheken, al mag het digitale aanbod zeker nog wat uitbreiden en al zijn er voor bepaalde faculteiten extra aandachtspunten.

Opmerkingen

 • de catalogus van de Rechtsbibliotheek hoger/duidelijker op de website plaatsen;
 • meer recente internationale boeken voor de Faculteit Rechten;
 • meer tijdschriftabonnementen voor de Faculteit Revalidatiewetenschappen;
 • terug een afzonderlijke architectuurbibliotheek;

Antwoord en actieplan Universiteitsbibliotheek

Het verbeteren van de bibliotheekwebsite is voor ons een blijvend aandachtspunt. We zijn van plan om op de startpagina van de Rechtsbibliotheek een extra zoekbalk te plaatsen, zodat zowel de eigen boekencollectie als de online beschikbare internationale literatuur ook door rechtenstudenten gemakkelijker teruggevonden kan worden.

Voor de opmerkingen m.b.t. de bibliotheekcollectie van Rechten en Revalidatiewetenschappen gaan we contact opnemen met de respectievelijke faculteiten om de noden en hiaten duidelijker in kaart te brengen en om gezamenlijk te zorgen voor bijkomende (gerichte) investeringen.

Het is sowieso geen optie om terug te keren naar een afzonderlijke bibliotheek voor architectuur. We zullen wel, met de nodige visuele aanduidingen, proberen om het zoekwerk te vergemakkelijken. Jullie blijven ook welkom aan de balie voor alle nodige hulp en ondersteuning.

Bibliotheekpersoneel

Algemene resultaten

Over het algemeen is iedereen tevreden over de service die er geboden wordt door het bibliotheekpersoneel.

In jullie commentaar blijkt wel dat nogal wat studenten problemen hebben met de ‘boekenleggers’ die 's morgens werkplekken 'bezetten' en dan voor langere tijd de bibliotheek verlaten.

Ook toezicht op stilte komt naar voor als een aandachtspunt.

Antwoord en actieplan Universiteitsbibliotheek

Sinds de verbouwing van Campusbibliotheek Diepenbeek (en het gevoelig optrekken van het aantal werkplekken) is het probleem van de boekenleggers verminderd maar niet verdwenen. Onder (bepaalde) studenten moet er een mentaliteitswijziging komen en wij denken dat die het best kan bereikt worden als studenten in eerste instantie elkaar op hun collegialiteit en verantwoordelijkheid wijzen. In 2017 werd al eens een sensibiliseringscampagne op touw gezet. Omdat sensibiliseren alleen niet werkt, denken wij er nu over na om tijdens de drukste blokperiode extra controles (door studenten) te houden op het reserveren van werkplekken. Dit moet evenwel nog in detail worden uitgewerkt en zal sowieso in samenspraak met StuRa gebeuren.

We zullen daarnaast strenger toezien op het beperken van de geluidsoverlast aan de balie en op het respecteren van de stilte in de bibliotheek.