Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum Overheid en Recht (CORe) : project R-9321

Titel : Interreg EMR project: IKIC (R-9321)
Abstract: Dit project beoogt de weerbaarheid en veerkracht bij rampen en incidenten in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te vergroten door scholing aan te bieden aan hulpverleners en bestuurders. Omdat rampen geen halt houden aan grenzen dient dit in grensregio's grensoverschrijdend te geschieden. Burger, bestuurder en hulpverlener dienen de risico's in de eigen omgeving en bij de buitenlandse buren te kennen en te weten hoe te handelen bij een onverhoopte calamiteit. Nieuwe dreigingen als terrorisme behoren hier ook toe, maar ook de realiteit bij nucleaire vraagstukken. Het scholen en trainen van burgers én grensoverschrijdende kennisdeling en opleiding van hulpdiensten en bestuurders zijn hier sleutelwoorden. Om hoogwaardige, wetenschappelijk en didactisch verantwoorde scholing aan te kunnen bieden gaan universiteiten, onderzoeksinstituten en opleidingsinstituten hun krachten bundelen en een consortium vormen. Alle kennis die aanwezig is binnen de EMR en daarbuiten betreffende risico's en hoe daarmee om te gaan wordt gebundeld. Kennisdeling en -verspreiding zijn kernbegrippen. De drie doelgroepen, burgers, bestuurders en professionals, krijgen de kans om hun kennis over veiligheid, de risico's in de EMR en hoe te handelen te vergroten en zo bij te dragen aan een weerbaardere en veerkrachtigere EMR. Iedere doelgroep zal op een andere wijze worden benaderd. Wat de burger betreft, zullen met name jongeren en ouderen benaderd worden. Deze groepen zijn de zwakkeren in de maatschappij. Bovendien zijn zij gemakkelijk collectief bereikbaar via respectievelijk scholen en ouderenorganisaties. Via deze organisaties worden ook de ouders van de kinderen bereikt en de kinderen van de ouderen. Daardoor ontstaat een sterke verbreding van de doelgroep. De professionals worden benaderd via het samenwerkingsverband EMRIC. In dit samenwerkingsverband werken álle diensten wettelijke verantwoordelijk voor niet-politionele publieke veiligheid in de EMR nauw samen. Het samenwerkingsverband heeft reeds toegezegd de producten structureel af te zullen nemen voor de in totaal circa 50.000 medewerkers. De bestuurders en hun ambtelijk ondersteuners met een taak in publieke veiligheid zijn verbonden aan de diensten en via de diensten eveneens verbonden aan EMRIC.
Periode project: 1/09/2018to31/08/2021

Andere projecten van Centrum Overheid en Recht (CORe) :

Details van Centrum Overheid en Recht (CORe) :