Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEDAGEN FACULTEIT RECHTEN


De faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt organiseert, naast de Themis bijscholingen, regelmatig studiedagen en actualiasessies rond verschillende topics.

Datum

Topic

Type

23/04/2015
30/04/2015

Overheid en Eigendom

actualia

10/02/2015

De verborgen (ver)leider: de invloed van het EU-recht op het sociaal recht

studiedag

08/12/2014
10/12/2014

Familiaal vermogensrecht

actualia

27/11/2014

Bescherming van het Onroerend Erfgoed

studiedag

18/11/2014

Bestuursrecht: De samenwerking tussen de gemeente en het OCMW
vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief 

studiedag

10/10/2014

Familierecht

actualia

 

 

Programma detailsActualia Overheid en Eigendom

Donderdag 23 april 2015 om 13.30 uur.
Katholieke Hogeschool VIVES – campus Brugge
Auditorium Montanus
Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

en

Donderdag 30 april 2015 om 13u.30
Universiteit Hasselt
Campus Hasselt - Aula Louis Roppe
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

 

TOELICHTING

Het eigendomsrecht werd door de grondwetgever zo wezenlijk bevonden dat het grondwettelijk werd beschermd. De bescherming van het eigendomsrecht werd zelfs erkend als mensenrecht.

Tijdens deze studiedag worden belangrijke zeer actuele tendenzen en praktijken inzake het eigendomsrecht getoetst aan het grondwettelijk en Europeesrechtelijk normenkader. Niels Appermont, aspirant FWO-Vlaanderen, onderzoekt de legitimiteit van gemeentelijke verhaalbelastingreglementen in het licht van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM. Mattias Verbeeck, advocaat te Brussel, onderzoekt de positie van intercommunales die overgaan tot onteigening om (bedrijfs)huisvestingsprojecten te realiseren in het licht van de Europeesrechtelijke regels inzake mededinging. Stijn Verbist licht, aan de hand actuele rechtspraak, de actuele tendensen in het onteigeningsrecht toe. Sven Boullart tot slot, zal de onteigeningsdreiging en de rechtsbescherming in dat verband, via alle mogelijke benaderingswijzen onderzoeken.

Deze studiedag is onmisbaar voor wie vandaag wordt geconfronteerd met concrete vragen rond eigendomsbescherming en onteigening, in het bijzonder ambtenaren, advocaten, magistraten, notarissen en landmeters.


 

PROGRAMMA

13.30 Onthaal
14.00 Inleiding door de voorzitter
Hasselt: Prof. dr. Anne Mie Draye, decaan UHasselt
Brugge: Drs. Willem Verrijdt, referendaris Grondwettelijk Hof
14.10 De overeenstemming van gemeentelijke verhaalbelastingreglementen met artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Drs. Niels Appermont, aspirant FWO-Vlaanderen
14.50 Onteigening door intercommunales in het licht van het Europees mededingingsrecht
Mr. Mattias Verbeeck, advocaat
15.30 Pauze met Limburgse vlaai
15.50 Actualia onteigeningsrecht (Recente rechtspraak en wetgeving)
Dr. Stijn Verbist, doctor-assistent UHasselt
16.30 Rechtsbescherming inzake onteigeningsdreiging
Drs. Sven Boullart, praktijkassistent UHasselt
17.30 Slotwoord van de voorzitter

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs
De prijs bedraagt 125 euro en omvat deelname aan de studienamiddag, het verslagboek (uitgegeven door Intersentia) en de koffiepauze.
Het boek zal beschikbaar zijn op de studienamiddag.

Permanente vorming
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies (4 juridische punten) en de Nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is aangevraagd.

De erkenning door de Federale Raad van landmetersexperten werd goedgekeurd.

INSCHRIJVING

    Inschrijven
     vóór 20 april 2015

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met vermelding van alle gegevens.

Deze activiteit is vrijgesteld van BTW. De bevestigingsmail met betaalverzoek kan u - indien gewenst - in uw boekhouding opnemen (vrijstelling vanwege art. 44 WBTW).


MEER INFORMATIE

Universiteit Hasselt
Faculteit Rechten
Tel. 011/26.87.67
faculteitrechten@uhasselt.be

 


De verborgen (ver)leider: de invloed van het EU-recht op het sociaal recht

Dinsdag 10 februari 2015 om 16u.30
Universiteit Hasselt
Campus Hasselt
lokaal FR-2.03
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

 

TOELICHTING

Zoals veel andere rechtstakken wordt ook het Belgisch sociaal recht in aanzienlijke mate beïnvloed door het Europees recht. De veelheid aan en eigenheid van de rechtsbronnen en de specifieke terminologie van de Europese rechtspraak zorgen ervoor dat de impact van het Europees recht op het Belgisch sociaal recht voor de praktijkjurist niet altijd even duidelijk is.

Aan de hand van enkele actuele thema’s bespreken de onderzoekers van de Eenheid Sociaal Recht de relevantie van de Europese rechtspraak voor de sociaalrechtelijke praktijk.

PROGRAMMA

16.30 Onthaal
17.00 Tips en tricks voor het aanvechten van discriminatie op de arbeidsmarkt
Prof. dr. Petra Foubert, Hoogleraar
Nilde Marocchi, Mandaatassistent
Elisa Veronesi, Doctoraatsbursaal
18.00 Overdracht van jaarlijkse vakantie bij ambtenaren
Elisabeth Aerts, FWO-navorser
18.30 Internationaal transport en arbeidsrechtelijk IPR
 
Prof. dr. Johan Peeters, Docent
19.00  Afsluitende drink

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs

De prijs bedraagt 30 euro en omvat deelname aan de studieavond, de presentaties die ter plekke wordt uitgedeeld en de afsluitende drink.

Permanente vorming

Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd.

 

INSCHRIJVING

Inschrijven
 vóór 5 februari 2015

MEER INFORMATIE

Secretariaat:
Isabelle Smeers
011 26 87 67
faculteitrechten@uhasselt.be

 


Studieavond 'Actualia familiaal vermogensrecht'

Maandag 8 december 2014 om 18.00u.
Universiteit Hasselt - Auditorium Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42 - 3500 Hasselt

(Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein)

OF

Donderdag 11 december 2014 om 18.00u.
Gerechtsgebouw Brugge
Zittingszaal A
Kazernevest 3, 8000 Brugge

(Parking ‘advocaten’, toegang via Kazernevest)

 

Patrimonium, dat vanaf 2014 door die Keure wordt uitgegeven, biedt jaarlijks een actualisering van het familiaal vermogensrecht aan de hand van recente wetgeving en wetsvoorstellen, alsook van rechtspraak en rechtsleer. Verder worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. Ten slotte worden tien voor de praktijk relevante vraagpunten beantwoord.

Patrimonium 2014 illustreert dat het familiaal vermogensrecht ook dit jaar volop in beweging is.

Op wetgevend vlak moet onder meer worden gewezen op de wetten van 14 januari 2013 en 21 december 2013 die de publicatievoorschriften inzake huwelijkscontracten en wijzigingsakten uniformiseren en vereenvoudigen, de wet van 25 april 2014 waarbij een verklaring van verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving voortaan ook kan worden afgelegd ten overstaan van een notaris, de wet van 22 mei 2014 die de regels vastlegt voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik en de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van de familieen jeugdrechtbank. De wetten van 21 januari 2013 en 17 maart 2013 hervormen de beschermingsstatuten en voeren een globaal statuut voor beschermde meerderjarigen in.

Op jurisprudentieel vlak kan onder meer worden gewezen op belangwekkende arresten van het Hof van Cassatie inzake de bedrieglijke afhaling van gemeenschapsgelden kort voor de inleiding van de echtscheidingsprocedure, de niet-toepasbaarheid van artikel 815 BW op vrijwillige onverdeeldheden en de mogelijke vergoedingsaanspraken van het gemeenschappelijk vermogen ten aanzien van de voor het eigen vermogen klussende echtgenoot.

Dit zijn slechts enkele van de talrijke ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht die uitvoerig worden geanalyseerd in Patrimonium 2014 en die tevens door Prof. Dr. W. Pintens, Raadsheer S. Mosselmans, Raadsheer B. Van Den Bergh, Mr. G. Deknudt en Prof. Dr. Ch. Declerck zullen worden toegelicht op de twee studieavonden.


Accreditaties/ permanente vorming

De erkenning voor 3 punten door de Orde van Vlaamse Balies werd aangevraagd. Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.


Prijs

Deelname studieavond en koffie met broodjes:  € 65

Het boek Patrimonium 2014 € 95 (i.p.v.  € 110)
€ 88 met abonnement


Bijkomende inlichtingen

Universiteit Hasselt
Faculteit Rechten
tel 011 / 26 87 67 • fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be


Programma

Voorzitterschap in Hasselt: Prof. Dr. Walter Pintens
Voorzitterschap in Brugge: Sven Mosselmans

18.00u Ontvangst deelnemers
18.30u Verwelkoming door de voorzitter
Prof. Dr. Walter Pintens
Em. gewoon hoogleraar KU Leuven
Hon. Professor Saarbrücken
Sven Mosselmans
Raadsheer Hof van Beroep te Gent
Academisch consulent UGent
18.40u M zkt V voor vennootschap en relatie
Bart Van Den Bergh
Raadsheer Hof van Beroep te Antwerpen
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt
19.20u Actualia giften
Mr. Guillaume Deknudt
Advocaat
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt
20.00u Actualia huwelijksvermogensrecht
Prof. Dr. Charlotte Declerck
Docent UHasselt
Advocaat
20.40u Vraagstelling
21.00u Slotwoord door de voorzitter

 

INSCHRIJVING

    Inschrijven
     vóór 1 december 2014

     

 


Bescherming van het Onroerend Erfgoed

Donderdag 27 november 2014 om 13u.30
Universiteit Hasselt
Campus Hasselt
Auditorium Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

 

TOELICHTING

Op 1 januari 2015 treden het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Uitvoeringsbesluit Onroerenderfgoeddecreet van 16 mei 2014 in werking. Deze teksten wijzigingen alle aspecten van het onroerend erfgoedrecht ingrijpend. Tijdens deze studienamiddag van het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt worden de belangrijkste aspecten van de nieuwe regeling thematisch toegelicht door specialisten ter zake. Anne Mie Draye geeft een algemene inleiding en gaat dieper in op de betrokken actoren en instanties, de inventarisatie en de (rechtsgevolgen van de) bescherming. Stijn Verbist analyseert de nieuwe  beschermingsprocedure en de rechtsbescherming van betrokken houders van zakelijke rechten. Stijn Aerts bespreekt de linken tussen onroerend erfgoedrecht en andere bestuursrechtelijke domeinen. Marc Boes tot slot brengt helderheid in het complexe vraagstuk van de handhaving.  Deze studiedag is onmisbaar voor wie met (de juridische aspecten van) erfgoed geconfronteerd wordt: advocaten, notarissen, architecten, ambtenaren…

Op de studiedag wordt een verslagboek ter beschikking gesteld en een codex Onroerend Erfgoedrecht, waarin de tekst van het decreet en het uitvoeringsbesluit worden opgenomen.

PROGRAMMA

Onder het voorzitterschap van Prof. dr. Bert DEMARSIN
(KU Leuven, Campus Brussel)

13.30 Onthaal
14.00 Inleiding door de Voorzitter
14.10 Prof. dr. Anne Mie DRAYE (UHasselt):
Algemene inleiding, instanties en actoren, inventarisatie en bescherming
14.50 Dr. Stijn VERBIST (UHasselt, advocaat):
Beschermingsprocedures en rechtsbescherming
15.30 Pauze met koffie en Limburgse vlaai
15.50 Drs. Stijn AERTS (KU Leuven, Campus Brussel)
Interactie van het onroerend erfgoedrecht met andere bestuursrechtelijke domeinen
16.30 Prof. dr. Marc BOES (KU Leuven, advocaat):
Handhaving
17.10  Vragenronde
17.30 Slotwoord door de voorzitter

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs
De prijs bedraagt 155 € en omvat deelname aan de studienamiddag, het verslagboek, de codex (uitgever Intersentia) en de koffiepauze.
De publicaties zullen beschikbaar zijn op de studiedag.

Betaling
Gelieve voor 20 november 2014 de som van 155 € te storten op rekeningnummer BE77 0010 1870 7942

Permanente vorming
Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies:
De erkenning werd aangevraagd voor 4 juridische punten
Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.
 
Erkenning door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding:
Tussenkomst door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd.

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.
 
Erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen:
Dossiernr.: 14/19324 - 3 uren

INSCHRIJVING

    Inschrijven
     vóór 20 november 2014


MEER INFORMATIE

Voor de studienamiddag in Hasselt:
Faculteit Rechten
Tel. 011/26.87.67
faculteitrechten@uhasselt.be


De samenwerking tussen de gemeente en het OCMW vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief

Dinsdag 18 november 2014 om 13u.00
Universiteit Hasselt
Campus Hasselt - Aula Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

 

TOELICHTING

De wisselwerking tussen gemeenten en OCMW’s is de jongste jaren sterk geëvolueerd. Het OCMW geraakt steeds sterker vervlochten met de gemeente waarin het werkzaam is. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord gaat nog een stap verder en stipt aan dat het OCMW geïntegreerd dient te worden in de gemeente op wiens grondgebied het zijn taken uitvoert. Het regeerakkoord geeft aan een uitzondering te willen maken voor de centrumsteden.

Deze studiedag komt daarom precies op tijd. Hij analyseert het bestaande juridische kader en werpt een blik op de toekomst door aan te stippen hoe de samen- en de wisselwerking tussen gemeente en OCMW nog sterker ontwikkeld kan worden. De juridische en praktische modellen van samenwerking worden weergegeven en besproken. Bovendien wordt er bijzondere aandacht besteed aan de situatie van het personeel. Bij een groeiende integratie zijn het immers die mensen die het sterkst getroffen zullen worden door zulke integratie.

PROGRAMMA

13.00 Onthaal
13.30 Inleiding: De gewijzigde context voor gemeenten en OCMW’s
Prof. dr. Alexander De Becker (Hoofddocent UHasselt)
14.00 De juridische samenwerkingsvormen tussen de gemeente en het OCMW
Karen Deckers (Mandaatassistent UHasselt)
14.30 Koffiepauze
14.45 Samenwerkingsvormen en de impact ervan in de praktijk: een bestuurskundige benadering
Prof. dr. Johan Ackaert (Hoofddocent UHasselt) en Sofie Hennau (Doctoraatsbursaal UHasselt, SBOV)
15.15 Een juridische analyse van de uitwisseling van personeel tussen gemeenten en OCMW’s
Elisabeth Aerts (FWO-Onderzoeker UHasselt)
15.45 Vragenronde
16.00 Afsluiting met borrel

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs
De prijs bedraagt 120 € en omvat deelname aan de studienamiddag, het verslagboek (uitgever Die Keure), koffie en Limburgse vlaai.
Het boek zal begin 2015 beschikbaar zijn.

Betaling
Gelieve voor 11 november 2014 de som van 120 € te storten op rekeningnummer BE77 0010 1870 7942 (BIC:GEBABEBB) op naan van de Universiteit Hasselt, met vermelding van naam + 18/11/2014 + COREBSRSTU

Permanente vorming
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en de nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.

Tussenkomst voor het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd.

INSCHRIJVING

    Inschrijven
     vóór 11 november 2014


MEER INFORMATIE

Voor de studienamiddag in Hasselt:
Faculteit Rechten
Tel. 011/26.87.67
faculteitrechten@uhasselt.be


Actualia Familierecht

Vrijdag 10 oktober 2014 om 13.30u
Universiteit Hasselt
Auditorium Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

OF

Vrijdag 17 oktober 2014 om 13.30u
KU Leuven - Kulak
Aula A 305
Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Er is parkeergelegenheid aan gebouw A

 

TOELICHTING

Het familierecht ondergaat opnieuw grondige wijzigingen als gevolg van nieuwe wetgeving. Op 1 september 2014 treden zowel de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank als de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regeling inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid in werking. Kort voor de ontbinding van het parlement werden het nieuwe naamrecht (wet van 8 mei 2014) en de regeling inzake het meemoederschap (wet van 5 mei 2014) gestemd.

Tijdens deze studienamiddag brengen Prof. dr. I. Boone, Prof. dr. Ch. Declerck, Prof. dr. B. Vanlerberghe en S. Mosselmans een academische én praktijkgerichte uiteenzetting over deze actuele ontwikkelingen in het familierecht.

Alle bijdragen worden opgenomen in een boek, uitgegeven door die Keure.


PROGRAMMA


13.30 Onthaal deelnemers
14.00 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
Hasselt: prof. dr. Walter Pintens, em. gewoon hoogleraar KU Leuven
Kortrijk: Bart Wylleman, raadsheer Hof van Cassatie
14.10 De familie- en jeugdrechtbank
Prof. dr. Beatrix Vanlerberghe, docent Universiteit Antwerpen,
advocaat bij het Hof van Cassatie
14.50 Het nieuwe naamrecht
Prof. dr. Ingrid Boone, hoofddocent KU Leuven-Kulak
15.30 Vragenronde
15.40 Pauze
16.00 De beschermde meerderjarigen
Sven Mosselmans, raadsheer Hof van Beroep te Gent
16.40 De nieuwe rechtspositie van de meemoeder
Prof. dr. Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocaat
17.20 Vragenronde

De prijs bedraagt 120 EUR en omvat de deelname aan de studienamiddag (Hasselt of Kortrijk), de syllabus die ter plekke wordt uitgedeeld, het verslagboek dat nadien wordt toegestuurd (uitgever die Keure) en koffie met gebak.

 

PERMANENTE VORMING

Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies:
Dossiernr.: 2014-00085 (Hasselt) en 2014-00086 (Kortrijk)  - 4 juridische punten
Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Erkenning door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding:
Het IGO neemt voor de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde de inschrijvingskosten (incl. het verslagboek) ten laste, zijnde 75 euro. (MAG/2014.023-267 en PERS/2014.023-267)
Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

Erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen:
Dossiernr.: 18758 - 3 uren 

 

INSCHRIJVING

Deelname in Kortrijk
Hier inschrijven vóór 10 oktober 2014

    Deelname in Hasselt
Inschrijven
     vóór 3 oktober 2014


MEER INFORMATIE

Voor de studienamiddag in Hasselt:
Faculteit Rechten
Tel. 011/26.87.67
faculteitrechten@uhasselt.be

Voor de studienamiddag in Kortrijk:
Mevr. Mieke Denys
Tel. 016/32.54.11
law.congresservice@kuleuven.be