Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Themis, juridische vorming 2015-2016

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

THEMIS, JURIDISCHE VORMING 2015-2016

Themis, School voor Postacademische Juridische Vorming is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten K.U.Leuven, KULAK, HUBrussel en UHasselt.

Gespreid over drie academiejaren wordt op deze vier campussen door de respectievelijke titularissen van de juridische basishoofdvakken een overzicht gegeven van de nieuwe tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het betrokken vakgebied. Periodiek wordt dit eveneens gedaan voor de meer functionele rechtsgebieden.

 

Planning 2015-2016 in Hasselt

  • 27-10-2015: Insolventie- en Beslagrecht

  • 01-12-2015: Verbintenissenrecht

  • 22-03-2016: Familiaal Vermogensrecht

  • 26-04-2016: Straf- en Strafprocesrecht

 

ProgrammadetailsInsolventie- en Beslagrecht

coördinator: prof. dr. Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar KU Leuven, Instituut voor Handels- en Insolventierecht

voorzitters: Koenraad Moens, raadsheer Hof van Beroep te Brussel (Leuven), Eric Dursin, raadsheer Hof van Beroep te Gent (Kortrijk), Edward Hulpiau, kamervoorzitter Hof van Beroep te Antwerpen (Hasselt), Bruno Lybeer, raadsheer Hof van Beroep (Brussel)

 

Programma

Recente rechtspraak inzake zakelijke zekerheden en insolventieprocedures
Roel Fransis, vrijwillig medewerker Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven, advocaat
Aan de hand van de (cassatie)rechtspraak (2012-2015) worden de recente evoluties in het insolventierecht geschetst.

Eigendomsvoorbehoud naar huidig en komend recht
Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven en KULAK
Dorothy Gruyaert, doctoraatsassistent KU Leuven
Het eigendomsvoorbehoud is een voor de praktijk zeer belangrijke commerciële zekerheid. Toch is ze niet zonder risico's. In deze lezing komen de valkuilen aan bod evenals de vraag hoe er contractueel het hoofd kan worden aan geboden.

Curatorenaansprakelijkheid: risico's voor de curatoren en mogelijkheden voor schuldeisers
Joeri Vananroye, docent KU Leuven
Gillis Lindemans, doctorandusbursaal KU Leuven
Deze bijdrage geeft een overzicht van enkele veel voorkomende problemen bij de afwikkeling van een faillement waarbij de mogelijke aansprakelijkheid van de curator in het vizier komt van de schuldeisers om via curatorenaansprakelijkheid mee te wegen op de faillissementsafwikkeling.

Inhoud van de verbintenis en aansprakelijkheid van de borg
Matthias Storme, gewoon hoogleraar Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven
Deze lezing handelt over de precieze omvang van de verbintenissen van de borg, en met name de vraag voor welke schulden en in wlke omvang een borg precies borg staat in alle gevallen waarin de situatie wijzigt. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de alle sommen-borgtocht.

Praktisch

Datum 
27 oktober 2015 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)


Verbintenissenrecht

coördinator: Prof. dr. Sophie Stijns, gewoon hoogleraar KU Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht

voorzitters: Ilse Samoy, hoofddocent KU Leuven en UHasselt, Instituut voor Verbintenissenrecht (Leuven), Trees Vuylsteke, advocaat aan de Balie (Kortrijk), Béatrice Ponet, raadsheer Hof van Beroep Antwerpen, docent UA en Voorzitter Commissie Onrechtmatige Bedingen (Hasselt) en Bert Demarsin, hoofddocent KU Leuven, Campusdecaan (Brussel)

 

Programma

Actualia inzake overdracht van schulden en schuldvorderingen en inzake derdenwerking van contracten
Annick De Boeck, hoofddocent KU Leuven-Campus Brussel, advocaat
Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven en UA, advocaat
Valérie Withofs, doctor-assistent KU Leuven
In deze bijdrage komen in de eerste plaats de klassieke leerstukken van derdenwerking aan de orde (derdemedeplichtigheid, beding ten behoeve van een derde, sterkmaking, rechtstreekse vordering). Vervolgens komt ook de belangrijkste rechtspraak in verband met cessie en schuldoverdracht aan bod, met de nadruk op hun tegenwerpelijkheid aan derden. Ook een nieuwe visie op de contractoverdracht wordt uit de doeken gedaan.

Actuele ontwikkelingen inzake de totstandkoming en nietigheid van contracten en contractuele bedingen
Frederik Peeraer, assistent Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven
De aandacht zal gaan naar opvallende evoluties sinds 2012 met betrekking tot het voorwerp, de oorzaak en het verval als sanctie voor het verdwijnen van een van die vereisten na de totstandkoming van het contract. Daarnaast worden recente ontwikkelingen inzake de partiële nietigheid van contracten en van bedingen toegelicht.

Jurisprudentiële ontwikkelingen rond beëindigingsbedingen
Sophie Stijns, gewoon hoogleraar KU Leuven, Directeur Instituut voor Verbintenissenrecht
Flavie Vermander, docent UA, advocaat
Het zorgzaam “afbreken” van contracten is een dagelijkse zorg voor rechtspraktizijnen en ondernemers. Contractuele bedingen kunnen een vlotte beëindiging organiseren, liefst zonder vooraf een rechter te moeten vatten. Deze bijdrage vergelijkt, met voorbeelden, de voor- en nadelen, in het licht van de opmerkelijke evoluties in de recente rechtspraak, van uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en opzeggingsbedingen.

Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten
Sanne Jansen, aspirant FWO-Vlaanderen, Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven
De recente ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming worden toegelicht in twee luiken: enerzijds de remedies bij niet-toerekenbare tekortkomingen (zoals overmacht en imprevisie) en anderzijds de remedies bij toerekenbare tekortkomingen (zoals de uitvoering in natura en de ontbinding).  

 

Praktisch

Datum
1 december 2015 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)


Familiaal Vermogensrecht

coördinatoren: Prof. dr. Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven, directeur Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht, Prof. dr. Johan Du Mongh, docent KU Leuven, KULAK en KU Leuven Campus Brussel, advocaat en Prof. dr. Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocate

voorzitters: Frank Buyssens, notaris en gastdocent KU Leuven (Leuven), Stefaan Laga, notaris (Kortrijk), Nan Torfs, gewoon hoogleraar UHasselt (Hasselt) en Walter Pintens, emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven (Brussel)

 

Programma

Casestudies over de erfrechtverordening
Elise Goossens, assistente Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht KU Leuven
Het publiek ontvangt een aantal concrete casestudies over de Erfrechtverordening. Aan de hand daarvan overloopt de spreker de implicaties van deze Verordening voor het Belgische recht.

Clausules over de testamentuitvoerder en het beheer van de nalatenschap
Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven, directeur Rector Dillemans Instituut, advocaat
Elisabeth Adriaens, assistente Instituut voor Rechtsvergelijking en Rector Dillemans Instituut KU Leuven

Het publiek ontvangt een aantal clausules over de testamentuitvoerder en het beheer van de nalatenschap en kan hier vragen of bedenkingen bij formuleren. De spreker analyseert op kritische wijze de sterke en zwakke punten van deze clausules.

Valorisatie van zorgarbeid in het huwelijksvermogens- en erfrecht
Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocate
aan de hand van een aantal concrete voorbeelden wordt onderzocht op welke wijze zorgarbeid, dit is huishoudelijk werk, zorg voor kinderen of zorgbehoevende familieleden, vandaag wordt gevaloriseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht.

Actualia familiaal vermogensrecht
Johan Du Mongh, docent KU Leuven en KULAK, advocaat
De spreker gaat in op een aantal actuele ontwikkelingen en cases in het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht.

 

Praktisch

Datum
22 maart 2015 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

 Straf- en Strafprocesrecht

coördinator: Prof. dr. Frank Verbruggen, hoogleraar KU Leuven - Instituut voor Strafrecht, advocaat

voorzitters: Patrick Vits, Procureur des Konings Leuven (Leuven), Patrick Arnou, advocaat balie Brussel (Kortrijk), Tony Heeren, voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt (Hasselt)


Programma

Europese ontwikkelingen met een weerslag op de Belgische rechtspraktijk
Frank Verbruggen, hoogleraar Instituut voor Strafrecht KU Leuven, gastdocent UHasselt, advocaat
Overzicht van de belangrijkste EU-instrumenten en hun Belgische omzettingswetten en van de rechtspraak die ze interpreteert: wederzijdse erkenning van veroordelingen, EAB, toegang tot en bijstand van een advocaat, grensoverschrijdende probatie, Ne bis in idem, … analyse van die arresten in de enorme stroom van rechtspraak van het EHRM en het HJEU van de voorbije drie jaar die voor de Belgische strafrechtspraktijk bijzonder van belang kunnen zijn.

Recente wetgeving en rechtspraak inzake (hoofd- en bijkomende) straffen en straftoemeting
Bart Spriet, docent Instituut voor Strafrecht KU Leuven, gastdocent UHasselt, advocaat
Overzicht van enkele recente wetten die o.m. twee nieuwe hoofdstraffen voor natuurlijke personen invoeren (straf onder elektronisch toezicht en autonome probatiestraf, die vergeleken worden met de werkstraf en de probatiewet), een aantal belangrijke bijkomende straffen wijzigen (zoals verbeurdverklaring en rijverbod), en de herziening van opschorting en uitstel uitbreiden in verkeerszaken.Behoudens nieuwe wetgeving wordt ook recente en voor de praktijk relevante rechtspraak over straffen (o.m. verbeurdverklaring) en straftoemeting (o.m. voortgezet misdrijf) besproken.

Strafprocedure
Raf Verstraeten, buitengewoon hoogleraar Instituut voor Strafrecht KU Leuven, advocaat
Recente ontwikkelingen en knelpunten in het strafprocesrecht: overzicht van de relevante evoluties in het strafprocesrecht en aanduiding en bespreking van de (voorstellen tot) hervorming van het strafprocesrecht.

 

Praktisch

Datum
26 april 2015  (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)