menu

Architectuur


Architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR

In de tweejarige masteropleiding staan individuele keuzes centraal. Je kan jouw internationale competenties als ontwerper versterken door een stage of studieverblijf in het buitenland, of in de internationale ontwerpstudio. Daarnaast kies je tussen vier keuzetrajecten: seminarie Stedenbouw, seminarie Beelding, seminarie Bouwkundig concept of seminarie Cultuur. Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef. De masterproef bestaat uit twee delen: een masterscriptie die begeleid wordt vanuit het seminarie van jouw keuze, en een masterproject dat uitgewerkt wordt in de ontwerpstudio, al dan niet gekoppeld aan de masterscriptie. Met het masterproject, een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopdracht, toont de student zijn bekwaamheid om creatief, zelfstandig en vernieuwend te zijn in het domein van de architectuur.

Seminarie Stedenbouw

Tot enkele jaren geleden kon iedereen in Vlaanderen bouwen hoe en waar hij dat wilde: een Spaanse villa in een verkaveling, een kasteeltje in een bos, een bedrijf in een natuurgebied… Geen wonder dat de Vlaming de meest tevreden Europeaan is als het gaat om zijn woonomgeving.

Een minder positief gevolg is dat onze woonomgeving erg versnipperd is. Zo is er in Vlaanderen overal gebouwd, maar nergens heel veel. Dit maakt dat het aanleggen van wegen, rioleringen en telefonie erg duur is, dat er geen plaats is voor grote bouwprogramma’s zoals gevangenissen, energiecentrales of kindercrèches, dat Vlaanderen geen open landschappen meer heeft, dat er amper collectieve ruimte is...

In het seminarie Stedenbouw ga je op zoek naar manieren om dit fragmentatieproces te stoppen. Je leert radicale ingrepen te ontwerpen die de nevelstad drastisch kunnen hertekenen. Je tracht ‘realistische utopieën’ via kaarten en collages te visualiseren. Deze utopieën moeten beleidsvoerders en bouwheren ervan kunnen overtuigen dat er ook anders gebouwd kan worden.

Seminarie Beelding

Beelding verwijst naar de beeldende dimensie van het vakgebied architectuur. Het drukt de creatieve dimensie uit van de wijze waarop de architect in de cultuur met ruimte omgaat. Tijdens dit seminarie bestudeer je architectuur in de context van andere hedendaagse kunstdisciplines. Kennismaken met en begrijpen van architectuur en het ontwikkelen van een eigen hedendaagse architectuurtaal, is enkel mogelijk wanneer je beschikt over een ruime culturele bagage. Die bagage volgt logischerwijze uit een brede culturele interesse en vraagt van jou een onderzoekende, ontvankelijke houding.

Binnen het seminarie Beelding onderzoek je de raakvlakken tussen architectuur en aanverwante hedendaagse kunstvormen. Je komt in contact met gekozen kunstvormen, actuele beoefenaars hiervan en hun theoretici. Onder meer beeldende kunst, industriële vormgeving en productie, grafische vormgeving, fotografie, muziek, gastronomie… komen aan bod.

Seminarie Bouwkundig concept

In dit seminarie verdiep je je in het bouwtechnische aspect van architectuur aan de hand van recente innovatieve projecten en te herbestemmen gebouwen. Daarbij besteed je vooral aandacht aan elementen, zoals de eigenzinnige materiaalkeuze en detaillering, die als basis van en voedingsbodem voor het seminariewerk dienen.

Een belangrijke rol in dit seminarie is weggelegd voor het concept ‘duurzame architectuur’. Je bestudeert ‘duurzaamheid’ niet alleen vanuit het oogpunt van toegepaste duurzame technieken, maar ook vanuit het geheel van architectonische waarden. Te denken valt dan aan ‘duurzaam bouwen’, ‘universal design’ en ‘herbestemming’.

Seminarie Cultuur

Het seminarie Cultuur focust op de conceptuele en sociale dimensie van de architectuurdiscipline. Dat gebeurt onder de noemer ‘democratie en architectuur’. Het seminarie linkt recente stromingen in de internationale architectuurwereld (theoretisch en praktisch) en de actuele ontwikkelingen in het (filosofische) denken over de democratie in wording aan elkaar. Het speerpunt van de onderzoeksgroep, herbestemming, wordt in het seminarie belicht via de insteek van het cultuurgegeven ‘religieus erfgoed’ en het sociaal gegeven van ‘groepswonen’.

In het seminarie wordt in groep gewerkt. Teksten worden kritisch besproken, je werkt een onderzoeksactie uit die aansluit bij een van de lopende doctoraten en je bezoekt een architectuurtentoonstelling van internationaal niveau (zoals de Architectuurbiënnale Venetië). Daarnaast zijn er ook individuele momenten waarbij je je eigen onderzoek bespreekt en uitvoert. Dat onderzoek ondersteunt de masterscriptie en het masterproject.