MILESTONE

VLAIO cluster-SBO project MILESTONE wil verschillende technologische interventies ontwikkelen en testen om de moeilijke werkomstandigheden, stress en negatieve gezondheidseffecten voor chauffeurs te verminderen, en bedrijfsplanning te verbeteren. MILESTONE is momenteel op zoek naar bedrijven en chauffeurs die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek.

Adobestock 50096198 (1) Adobestock 50096198 (1)
Adobestock 64234043 (1)

Doelstellingen & aanpak

Professionele chauffeurs in het goederenvervoer hebben moeilijke, uitputtende en stresserende werkomstandigheden, met voorname gezondheidsproblemen; met belangrijke impact op de verkeersveiligheid. Volgens de International Road Transport Union wordt Europa geconfronteerd met het meest acute chauffeurstekort in decennia.

MILESTONE heeft 4 concrete doelstellingen:

 • Inzicht in de impact van persoonlijke toestand en stressfactoren op rijgedrag en verkeersveiligheid
 • Ontwikkeling van systeem-interventie om bestuurders binnen "stresstolerantiezone" te houden
 • Ontwikkeling van job-faciliterende oplossingen
 • Implementatie van de MILESTONE-interventie en job-faciliterende oplossingen

Gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek beoogt MILESTONE 4 concrete valorisatiedoelstellingen, waarmee verschillende doelgroepen worden aangesproken:

 • Advies/richtlijnen over gezondheid en werkomstandigheden (‘quality of life’ van chauffeurs, maatschappelijke impact)
 • Verbeterde planning bij transportbedrijven (‘quality of service’ van bedrijven)
 • Mobiele, gepersonaliseerde interventies om stress te verminderen (‘quality of life’ van chauffeurs)
 • Technologische job-ondersteunende oplossingen (‘quality of life’ van chauffeurs, maatschappelijke impact)

Aanpak 

MILESTONE zal 160 professionele chauffeurs opvolgen op verschillende momenten, verspreid over 3 fases in de komende 3 jaar.

Tijdens een eerste fase in het najaar van 2022 zullen we het rijgedrag (via een app) en de stressniveaus (via een wearable) van 160 chauffeurs in Vlaanderen monitoren, om de relatie tussen stressniveaus en rijparameters te onderzoeken. Op basis hiervan zullen we technologische interventies ontwikkelen, die in een tweede fase ook getest worden.

Klik hier door naar een uitgebreide toelichting over de aanpak in 3 fases. 

Beeld Chauffeur (Gespiegeld)

Deelnemers gezocht voor eerste fase

Voor fase 1A zijn we momenteel op zoek naar 60 professionele chauffeurs die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek. Voor fase 1B zijn we op zoek naar 160 professionele chauffeurs die interesse hebben om deel te nemen.

We gaan als volgt te werk:

Fase 1A (60 deelnemers) – start najaar 2022

 • 360° screening: u vult enkele vragenlijsten in omtrent uw persoonlijke kenmerken, algemene gezondheid en werkgerelateerde kenmerken (online of via papieren vragenlijst, volgens uw eigen voorkeur).
 • Labotesten:
  • U neemt deel aan labotesten, uitgevoerd in de Body & Mind Rooms van de KU Leuven, waarbij uw slaperigheid, stress en thermisch comfort gemeten wordt tijdens experimenten in een gecontroleerde omgeving (1u-2).
 • U neemt deel aan een slaaponderzoek, uitgevoerd in het Slaapcentrum van UZA. U ondergaat hierbij een standaard slaapregistratie (1 nacht).
 • Rijsimulator:
  • U neemt deel aan een rijsimulatoronderzoek bij IMOB, waarin u enkele korte ritten in de rijsimulator aflegt (1u).
 • Focusgroep:
  • U neemt deel aan een focusgroep om externe factoren m.b.t. stress of slaapproblemen in kaart te brengen (1u30-2u, online of op locatie), of om een mogelijke interventie te bespreken of uit te testen.

Voor deelname aan fase 1A ontvangt u

 • een forfaitaire onkostenvergoeding van €250
 • een medisch rapport van uw slaaponderzoek (ter waarde van €280)

Fase 1B (160 deelnemers) – start voorjaar 2023

 • 360° screening: u vult enkele vragenlijsten in omtrent uw persoonlijke kenmerken, algemene gezondheid en werkgerelateerde kenmerken (online of via papieren vragenlijst, volgens uw eigen voorkeur).
 • Ritten op de weg
  • U wordt gemonitord tijdens ritten op de weg gedurende 1 maand, waarbij u uw dagelijkse professionele activiteiten uitvoert en rijdt zoals gewoonlijk. U draagt hierbij een wearable (registratie van slaapkwantiteit en stress), en uw rijgedrag en tripkarakteristieken worden via een app in kaart gebracht. Via enkele simpele sensoren in de cabine meten we de temperatuur, vochtigheid, etc.

Voor deelname aan fase 1B ontvangt u

 • een forfaitaire onkostenvergoeding van €75

Interesse in MILESTONE als chauffeur?

Wenst u meer informatie over dit project of heeft u interesse om deel te nemen als chauffeur? Aarzel dan niet om u aan te melden zodat wij u kunnen contacteren.

Shutterstock 380276014
Rijsimulator DSS

Meerwaarde voor chauffeurs & transportbedrijven

Ontdek waarom deelname aan MILESTONE, als chauffeur of als transportbedrijf, een unieke opportuniteit is!

Meerwaarde voor chauffeurs

Waarom is deelname aan MILESTONE voordelig voor u als chauffeur?

 • U krijgt een forfaitaire vergoeding voor deelname aan de verschillende onderzoeken. Voor deelname aan fase 1A krijgt u een vergoeding van €250.
 • U krijgt een medisch rapport van uw slaaponderzoek (ter waarde van €280)
 • U krijgt inzicht in allerhande gegevens over uw gezondheid (o.a. uw slaap en stressniveaus), en u krijgt meer inzicht in gegevens over uw rijgedrag.
 • U werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij we als onderzoekers een beter inzicht krijgen in de relatie tussen slaapkwaliteit, slaperigheid, stress, thermisch comfort en rijgedrag. Deze kennis stelt ons in staat om technologische interventies te ontwikkelen, gericht op het verbeteren van de moeizame werkomstandigheden van professionele chauffeurs.
 • Afhankelijk van de interventie waaraan u deelneemt, krijgt u ook concrete tips en feedback om uw stressniveaus te verminderen, om aandachtiger te rijden, etc.
 • MILESTONE wenst het beroep van professionele chauffeur aantrekkelijker te maken, en leidt tot meer geconcentreerde chauffeurs, met een veiliger rijgedrag als gevolg.

Meerwaarde voor transportbedrijven

Deelname aan MILESTONE leidt tot voordelen op verschillende perspectieven, zowel vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid als vanuit economisch, financieel en gezondheidsoogpunt. Ontdek meer voordelen voor bedrijven in onderstaand menu.

Waarom is deelname aan MILESTONE voordelig voor uw bedrijf?

 • Economie: MILESTONE wil het beroep van chauffeur aantrekkelijker maken en zal zorgen voor minder uitval van chauffeurs.
 • Gezondheid: MILESTONE leidt tot beter inzicht in de mentale toestand van chauffeurs en zal specifieke interventies ontwikkelen die gericht zijn op uw chauffeurs en op uw bedrijf. Dat leidt tot betere bedrijfsplanning.
 • Lagere kosten: Uw bedrijf krijgt voordeel omdat er minder schade wordt gereden en uw chauffeurs minder brandstof zullen verbruiken.
 • Veiligheid: MILESTONE zorgt ervoor dat uw chauffeurs veiliger zullen rijden, met minder ongevalsrisico’s tot gevolg.

Meer specifiek onderscheiden we de volgende projectresultaten:

 • Advies/richtlijnen over werkomstandigheden en gezondheidsimpact van chauffeur

De stressniveaus van chauffeurs worden 24/7 gemeten, om de invloed van zowel trip-gerelateerde, werkgerelateerde als externe factoren van stress in kaart te brengen. Er worden richtlijnen opgesteld voor diverse actoren, o.a. voor werkgevers (richtlijnen m.b.t. planning, voor verladers (‘hoe respectvol omgaan met chauffeurs’), en trainingscentra. Door de verbeterde kennis kunnen nieuwe gezondheids-gerelateerde modules in code95 (beroepskwalificatie chauffeurs) ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Er kan meer specifiek advies op maat gegeven worden aan chauffeurs omtrent de aanpak van slaapproblemen, stresssituaties en slaperigheid.

 • Verbeterde planningsvoorwaarden voor transportbedrijven

Het monitoren van stress en vermoeidheid bij chauffeurs, kan (door deze individuele data te koppelen aan het planningssysteem) leiden tot een verbeterde planning. Op basis hiervan kunnen automatische suggesties voor de verdere planning aangepast worden (bv. rustigere periode plannen als de chauffeur te veel stress heeft, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties), of kan een waarschuwing gegeven worden aan de dispatcher om de planning manueel aan te passen of contact op te nemen met de chauffeur. Op geaggregeerd niveau kunnen inzichten over de omstandigheden waarin stress typisch voorkomt bij chauffeurs, leiden tot aanpassingen in het planningssysteem; met een verbeterde verkeersveiligheid, meer ecologisch rijgedrag en minder schadegevallen (meer geconcentreerd rijgedrag) tot gevolg.

 • Mobiele, gepersonaliseerde interventie voor chauffeurs om stress te verminderen

Er wordt een mobiele interventie voor chauffeurs zelf ontwikkeld, o.b.v. gebruikersgericht ontwerp en in co-creatie met chauffeurs (aangepast aan hun voorkeuren en noden). Chauffeurs krijgen enerzijds real-time triggers op momenten dat ze teveel acute stress ervaren, en/of post-trip feedback over de voorbije tijdsperiode om chronische stress te verminderen, m.b.v. gamification aspecten (tips en tricks, doelstellingen, badges, etc.). Deze interventie kan ingebed worden in een bredere aanpak van stress- of gezondheidspreventie (bv. blended coaching), of aan waarschuwingssystemen in het voertuig zelf.

 • Technologische oplossingen om werkomstandigheden te verbeteren

Op basis van de geïdentificeerde problemen van chauffeurs, worden er verschillende technologische oplossingen uitgewerkt om hun werkomstandigheden te verbeteren. De economische haalbaarheid en verdere valorisatiestappen voor elke oplossing worden onderzocht. Een voorbeeld is een zogenaamde sensorbox die de omgevingskwaliteit van de voertuigcabine meet (lichtintensiteit, temperatuur, trillingen, etc.), en de ideale omstandigheden aangeeft, om vervolgens oplossingen uit te werken om de ‘cabine domotica’ te verbeteren i.f.v. een verbeterde slaapkwaliteit voor chauffeurs.

MILESTONE beoogt 4 concrete valorisatieobjectieven, waarmee verschillende doelgroepen worden aangesproken:

 • Advies/richtlijnen over gezondheid en werkomstandigheden (‘quality of life’ van chauffeurs, maatschappelijke impact)
 • Verbeterde planning bij transportbedrijven (‘quality of service’ van bedrijven)
 • Mobiele, gepersonaliseerde interventies om stress te verminderen (‘quality of life’ van chauffeurs)
 • Technologische job-ondersteunende oplossingen (‘quality of life’ van chauffeurs, maatschappelijke impact)

Interesse in MILESTONE als bedrijf?

Wenst u meer informatie over dit project of heeft u interesse om deel te nemen als bedrijf? Aarzel dan niet om u aan te melden zodat wij u kunnen contacteren.

Adobestock 66267664

Meer over MILESTONE

Doelgroep

MILESTONE focust op transportbedrijven en professionele chauffeurs, zowel voor lange als korte afstandsritten en pakjesbezorging.

Aanpak fase 1, 2 & 3

Tijdens een eerste fase van het onderzoek gaan we objectief in kaart brengen wat de relatie is tussen slaapkwaliteit, slaperigheid, stress en thermisch comfort (nl. aanvoelen van de omgeving als koud, neutraal of warm), en het rijgedrag. Dit zullen we onderzoeken door het monitoren van uw rijgedrag via een trip in de rijsimulator en tijdens ritten op de weg. Tijdens deze ritten meten we ook uw persoonlijke mentale en fysiologische toestand (nl. veranderingen in het lichaam zoals een snellere hartslag of snellere ademhaling) via een wearable, oftewel een slim, compact elektronisch apparaat dat wordt gedragen aan de pols.

Tijdens een tweede fase wordt een technologische interventie ontwikkeld, in co-creatie (gezamenlijk) met professionele bestuurders. Na workshops met chauffeurs zal de interventie ontwikkeld en getest worden door een kleine groep chauffeurs o.b.v. bruikbaarheid en technische aspecten.

Tijdens een derde fase van het onderzoek gaan we vervolgens na wat de impact is van deze interventie, bestaande uit het krijgen van real-time triggers (bv. signaal of trilling op uw smartphone) op momenten dat u acute stress ervaart, gepersonaliseerde feedback om uw chronische stressniveaus te verminderen, oefentherapie met hoge intensiteit trainingsoefeningen, of een combinatie van bovenstaande.

Financiering

MILESTONE is een VLAIO cluster-SBO project. Het project ontvangt 1.7 miljoen euro van VLAIO via speerpuntcluster VIL.