Expertise

Het onderzoek van de onderzoeksgroep CERG situeert zich binnen twee onderzoekslijnen. In de eerste onderzoekslijn wordt het gedrag van structuurcomponenten in beton en andere (semi-) brosse materialen bestudeerd. Een eerste zwaartepunt van deze onderzoekslijn ligt in de studie van het gedrag van structuurcomponenten in gebouwen. De klemtoon ligt op de ontwikkeling van eindige-elementenmodellen die toelaten om residuele sterkte, levensduur en schade te bepalen in metselwerk- en betonconstructies. De invloed van verscheidene ingrepen in het gebouw op de stabiliteit en de draagstructuur wordt bestudeerd en geanalyseerd. Dit omhelst zowel de invloed van het veranderen van mechanische belastingen door herinrichting van het gebouw als het veranderen van thermische en hygrische omstandigheden door bouwfysische aanpassingen. Bovendien worden de resultaten van deze onderzoeken vergeleken met experimentele resultaten uit het eigen onderzoekslabo. Aan de hand van het vastgestelde schadepatroon en in combinatie met de numerieke resultaten zal men proberen schade te voorkomen.  Een tweede zwaartepunt in deze onderzoekslijn is het wegontwerp. Het onderzoek concentreert zich voornamelijk op de diagnose en prognose van structurele schade bij wegdekverhardingen. De overkoepelende einddoelstelling van deze onderzoekslijn is om te komen tot praktische aanbevelingen inzake uitvoering en ontwerp van gebouwen en civieltechnische constructies in beton en andere (semi-) brosse materialen. De tweede onderzoekslijn "wegontwerp en wegergonomie" sluit aan bij een recente internationale trend van het zogenaamde gebruiksvriendelijk (d.w.z. ergonomisch) ontwerpen. De kern van het onderzoek bestaat erin het effect van wegenbouwkundige aspecten op het rijgedrag te analyseren. Enerzijds wordt het effect van het eigenlijke wegontwerp (i.e., geometrie en dwarsprofiel) op het rijgedrag bestudeerd. Anderzijds wordt er gekeken naar de invloed van bijkomende begeleidende en ondersteunende infrastructurele inrichtingen (i.e., signalisatie, markeringen, poortconstructies, etc.) op het rijgedrag. De uitvoering van dit onderzoek gebeurt voornamelijk aan de hand van een rijsimulator die toelaat het rijgedrag nauwkeurig te observeren in allerhande wegomgevingen en verkeerssituaties (zoals kruispunten, knooppunt- en aansluitingscomplexen, weefvakken enz.). 
Dienstverlening:
De dienstverlening wordt uitgevoerd in het domein van: materiaalproeven, eindige-elementenstudies van civieltechnische problemen en experimentele studies.

Trefwoorden

beton, metselwerk, mobiliteit, modellering semi-brosse materialen, schadegedrag van bouwmaterialen, wegergonomie, wegontwerp

Verantwoordelijke

Herve DEGEE

Medewerkers

 • Elif Tuba APPAVURAVTHER SUMICHRAST
 • Keila BAPTISTA DE SOUZA
 • Rajarshi DAS
 • Herve DEGEE
 • Dan DRAGAN
 • Tine ENGELEN
 • Marija FERKO
 • Jose GOUVEIA HENRIQUES
 • Bane IBSA TOLA
 • Jan LEURAERS
 • Stef MAAS
 • Ali PIRDAVANI
 • Chathura RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE
 • Rik STEENSELS
 • Pavlos TAFIDIS
 • Frederik TRUYERS
 • Glenn VAN VUGT
 • Bram VANDOREN
 • Giovanni VANROELEN
 • Ali YEGANEH

Publicaties

Meer info

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht