Onderzoek

Goed academisch onderzoek is het draagvlak voor goed academisch onderwijs en is een belangrijke schakel in de innovatieketen.

Korte brochure over onderzoek aan UHasselt (pdf, 2,5 MB)

Onderzoek Header2 Onderzoek Header2
1440
academisch personeel in 2023
855
doctoraatsstudenten in 2023
1290
peer-reviewed publicaties in 2023
35
THE Young Universities Ranking

Onze onderzoeksinstituten

Biomedisch Onderzoeks Instituut (BIOMED)

BIOMED verricht multidisciplinair onderzoek in drie belangrijke ziektedomeinen: immunologie, neurowetenschappen en cardiovasculaire aandoeningen en wil wetenschappelijke ontdekkingen vertalen naar toepassingen die bijdragen tot een gezonde samenleving, in lijn met de civic ambitie van de Universiteit Hasselt.

Centrum voor Milieukunde (CMK)

CMK-onderzoek richt zich op milieu-uitdagingen met een hoge maatschappelijke urgentie die de grenzen van specifieke disciplines overschrijden, zoals bijvoorbeeld lucht- en bodemverontreiniging en de bijbehorende gezondheidseffecten, verlies aan biodiversiteit en wereldwijde klimaatverandering.

Data Science Institute (DSI)

DSI brengt data wetenschappers uit verschillende disciplines samen om concepten, methoden en software voor data contextualisatie, data extractie, integratie, analyse, modellering, interpretatie en het delen van data te vernieuwen. Samen met onze partners in de gezondheids-, milieu, logistieke en andere sectoren passen we onze methoden en software toe op belangrijke maatschappelijke uitdagingen, steeds met een 'open science' aanpak.

Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec)

Imo-imomec brengt chemici, fysici en ingenieurs samen om multidisciplinair materiaalonderzoek uit te voeren. Dit met een focus op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen: energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren & materialen voor gezondheidszorg en kwantumtechnologieën.

Onze onderzoekscentra

Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

Het onderzoek van het Expertisecentrum voor Digitale Media focust op verschillende kerncompetenties: Visual Computing, Networked & Secure Systems, Intelligible Interactive Systems, Computational Science, Computational Design & Fabrication and Data Intelligence & Computation. EDM is actief in het volledige spectrum van het onderzoeks-continuüm: van fundamenteel tot basis- en toegepast onderzoek, alsook contractonderzoek.

Limburg Clinical Research Center (LCRC)

Het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is een unieke samenwerking tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Door de brug te slaan tussen academisch onderzoek en de klinische praktijk willen we de gezondheidszorg verbeteren. Als internationaal georiënteerd academisch-medisch kenniscentrum in Limburg wil het LCRC een belangrijke stimulans vormen voor topmedische zorg, academisch onderwijs en healthcare-innovatie in Limburg en Vlaanderen.

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)

Bij IMOB geven we vorm aan de mobiliteit van de toekomst door wetenschappelijk onderbouwde oplossingen aan te reiken voor de grote uitdagingen waarmee de maatschappij en de industrie geconfronteerd worden.

Onze Onderzoeksdomeinen

Bedrijfseconomische Wetenschappen

Goed academisch onderzoek is het draagvlak voor kwalitatief academisch onderwijs en is een belangrijke schakel in de innovatieketen. Het onderzoek van de faculteit BEW richt zich op een aantal speerpuntdomeinen. Verschillende van deze speerpuntthema's zijn nauw verbonden met sociaal-economische uitdagingen en opportuniteiten in de regio: ondernemerschap en het bestuur van familiebedrijven, milieueconomie, logistiek en diversiteit in organisaties zijn enkele voorbeelden.

Bouwkunde (CERG)

De onderzoeksgroep bouwkunde (CERG) leg haar focus op het analytische, numerieke en experimentele ontwerp van zowel gebouwstructuren als weginfrastructuur. CERG wil, met behulp van deze multidisciplinaire analysemethodes, praktische tools ontwikkelen die de brug slaan tussen fundamenteel onderzoek en het praktijkveld.

REVAL

De onderzoeksgroep REVAL van de faculteit Revalidatiewetenschappen focust op interdisciplinair en technologie-ondersteund onderzoek binnen de revalidatie, met aandacht voor klinische toepassingen en richtlijnen in de praktijk. Hierbij staat het individu centraal met als doel het functioneren, de gezondheid en het welbevinden van ieder persoon te bevorderen. Via het dienstverlening platform ReLab is ook contractonderzoek mogelijk.

Architectuur en Kunst

ArcK: onderzoek in architectuur en interieurarchitectuur

ArcK verricht multidisciplinair onderzoek naar de gebouwde omgeving rond belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ons ontwerpgericht onderzoek is gestructureerd volgens vijf kernthema's: "herbestemming van erfgoed", "duurzaamheid van gebouwen", "participatie in ruimtelijke transformatieprocessen", "beleving, welbevinden en inclusie", en "artistiek onderzoek". Het onderzoek van ArcK sluit daarbij naadloos aan bij de civic ambitie van onze universiteit.

Architectuur en Kunst

MAD: onderzoek in de kunsten 

MAD-Research (Media, Arts & Design) wil de toon zetten in het artistieke onderzoeksveld en exploreert de complexe relatie tussen media, kunst en maatschappij. De focus ligt op onderzoek gebaseerd op de publieke ruimte, onderzoek dat het (kunst)object benadert vanuit een cross-disciplinaire aanpak, en onderzoek naar verschillende media die de grenzen vervagen van traditionele tekst en beeld.

Rechten

Centrum voor Overheid en Recht (CORe)

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) is de onderzoeksgroep van de faculteit Rechten, die bestaat uit een unieke samenwerking over de verschillende rechtsdomeinen heen. Het onderzoek van CORe focust zich op de verhoudingen tussen burgers en overheid, bijvoorbeeld in het staatsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht en fiscaal recht. Daarnaast gebeurt er onderzoek naar de relaties tussen de burgers onderling, bijvoorbeeld in het familierecht, contractenrecht, vermogensrecht, economisch en sociaal recht. CORe gelooft hierbij sterk in de meerwaarde van multidisciplinariteit.