Gebruiksvoorwaarden & Privacy

Bij gebruik van deze website aanvaarden de gebruikers onderstaande algemene voorwaarden.

Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt de Universiteit Hasselt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze website en zijn inhoud. Universiteit Hasselt raadt u dan ook aan om regelmatig deze website te consulteren. De meest recente versie van de algemene voorwaarden vindt u altijd op deze pagina’s.

Gebruiksvoorwaarden

a. Algemeen

Universiteit Hasselt streeft ernaar dat alle informatie op haar website zo zorgvuldig en volledig mogelijk is opgesteld en zo juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is op basis van de huidige stand van kennis. Daarvoor doet Universiteit Hasselt alle mogelijke inspanningen. Desondanks kan Universiteit Hasselt niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op haar website ten alle tijde volledig, juist of bijgewerkt is. Indien nodig, kan Universiteit Hasselt de informatie op haar website eenzijdig aanpassen en/of aanvullen.

De inhoud van elke webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt niet noodzakelijk Universiteit Hasselt. De publicatie van officiële teksten zoals bv. wetteksten, decreten, … heeft geen officieel karakter.

Op of via deze website kan u met hyperlinks doorverwezen worden naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Universiteit Hasselt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud en/of de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Universiteit Hasselt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Universiteit Hasselt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersyste(e)m(en).

Als de informatie op deze website onjuistheden vertoont, zal Universiteit Hasselt al het mogelijke doen om deze zo snel mogelijk weg te werken. Indien u onjuistheden vaststelt tijdens uw bezoek, kan u contact opnemen met de beheerder van de website web@uhasselt.be . Universiteit Hasselt doet voorts ook al het mogelijke om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Universiteit Hasselt kan echter niet garanderen dat de website nooit onderhevig zal zijn aan onderbrekingen en andere technische problemen.

b. Auteursrechtenclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het afdrukken van deze teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik. Verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Universiteit Hasselt. Zonder die toestemming is elk niet-privégebruik verboden.

Citeren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. Reproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, verboden is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan Universiteit Hasselt houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

c. Persoonsgegevens

Universiteit Hasselt hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Ondanks de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens verstrekt moeten worden, vraagt Universiteit Hasselt in bepaalde gevallen toch om de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Die verstrekte persoonsgegevens zullen door Universiteit Hasselt behandeld worden in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en alle uitvoerende/latere regelgeving.

Universiteit Hasselt hanteert daarbij de volgende principes:

 • de persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt-in’.
 • Universiteit Hasselt treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

In de privacyverklaring  vindt u meer informatie over de wijze waarop de Universiteit Hasselt met persoonsgegevens omgaat.

d. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Privacyverklaring

Zoals veel andere instellingen verwerkt ook Universiteit Hasselt persoonsgegevens. Universiteit Hasselt hecht zeer veel belang aan de bescherming van deze gegevens en streeft ernaar dat deze gegevens op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier worden behandeld en dat de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd is.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij en de regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt Universiteit Hasselt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. Universiteit Hasselt raadt u dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Om u een overzicht te geven van de relevante informatie hebben we ze voor u per onderwerp gesorteerd.

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Universiteit Hasselt, gevestigd te Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door haar rector, is de verantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Universiteit Hasselt onderstreept het belang van het op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met persoonsgegevens van haar medewerkers, studenten, onderzoekers en bezoekers. Voor vragen kan u steeds terecht bij dpo@uhasselt.be.

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Universiteit Hasselt verzamelt persoonsgegevens vanuit haar drieledige opdracht (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening) en uiteraard ook als werkgever en als contractant. In bepaalde gevallen (bv. onderwijs, werkgever ) gebeurt dit om aan specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen, elders omwille van een contractuele basis of een geïnformeerde toestemming.

Universiteit Hasselt waakt erover dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling.

De voornaamste doeleinden waarvoor Universiteit Hasselt persoonsgegevens verwerkt, zijn:

Onderwijs:

Universiteit Hasselt verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van onderwijs en de (administratieve) onderwijsondersteuning ervan.

Hieronder worden onder meer begrepen: het bijhouden van een studentenadministratie, het vastleggen van studieresultaten, de afgifte van diploma’s en certificaten, ontwikkelen en schrijven van managementrapportages en rapportages in het kader van het kwaliteitszorgsysteem (inclusief accreditatieonderzoeken), het verlenen van studieadvies en studiebegeleiding, het verzekeren van de procedures voor de verkiezing van medezeggenschapsraden …

Personeel:

Universiteit Hasselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van het personeelsbeleid. Hieronder wordt onder meer begrepen het zoeken, selecteren en werven van nieuwe medewerkers, het sluiten van contracten, extralegale voordelen, vakbond gerelateerde zaken, registreren van verlof en ziekte …

Bedrijfsvoering en financiën:

Universiteit Hasselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering, beleid, administratie en financiën. Hieronder worden onder meer begrepen het bijhouden van de financiële administratie, juridische procedures, het beheren van inkoop- en betaalsystemen, het beheren van contacten en contracten met dienstverleners, consumenten …

Facilitair beheer:

Universiteit Hasselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van facilitair beheer. Dit omvat onder meer het verzekeren van de gezondheid en veiligheid van personeel, studenten en bezoekers, de toegang en het beheer van de campus en de (geautomatiseerde) systemen, het onderhouden van contacten met diensten en partijen die zorg dragen voor de gebouwen, voor de bereikbaarheid van campussen en voor parkeerfaciliteiten …

Marketing en communicatie:

Universiteit Hasselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van marketing en communicatie. Dit omvat onder meer het selecteren en werven van aankomende systemen, het kunnen uitvoeren van marktonderzoek, het afsluiten en naleven van contracten met andere onderwijsinstellingen, het beheren van klanten en relaties, het zorg dragen voor een effectieve marketing van de Universiteit Hasselt naar buiten toe, het beheren van bibliotheek en uitleensysteem …

Wetenschappelijk onderzoek:

Universiteit Hasselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers verbonden aan Universiteit Hasselt verwerven, analyseren en beheren grote hoeveelheden gegevens die noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek.

Met al deze gegevens wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid omgesprongen en ze zijn niet vrij toegankelijk. De medewerkers en personen die in opdracht van Universiteit Hasselt werken met dergelijke gegevens, hebben hier alleen toegang toe voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Bovendien werkt Universiteit Hasselt continu aan passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatieveiligheid.

Categorieën van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten van een universiteit, is het mogelijk dat Universiteit Hasselt de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum en –plaats
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Interactiegegevens (IP-adres, cookies, surf- en klikgedrag, informatie uit contactformulieren …)
 • Beelden (foto’s en video’s)
 • Informatie over studiekeuze, studievoortgang en studieresultaten
 • Gegevens verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek

In principe worden deze (persoons)gegevens direct door de betrokkenen aan de Universiteit Hasselt bekend gemaakt. In voorkomende gevallen kan het echter gebeuren dat Universiteit Hasselt ook persoonsgegevens van derden ontvangt. Als Universiteit Hasselt werken wij vaak samen met universiteiten, onderzoekscentra en (internationale) organisaties in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU. In het kader van dergelijke samenwerkingen kunnen persoonsgegevens ook aan deze instellingen worden verstrekt. Uiteraard gebeurt dit altijd in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving en zal er altijd een zo strikt mogelijke bewaartermijn van de gegevens worden overeengekomen.

Doorgifte van gegevens aan derden

Universiteit Hasselt zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. Persoonsgegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, of wanneer de betrokkene zelf expliciet ingestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

Universiteit Hasselt kan derden de opdracht geven om taken uit te voeren. In dat geval zal Universiteit Hasselt een overeenkomst afsluiten met deze derde partij (verwerkersovereenkomst) waarin vastgelegd wordt dat deze partij op een rechtmatige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier om zal gaan met de mogelijk verstrekte persoonsgegevens.

Buiten voornoemde gevallen zal Universiteit Hasselt uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij ze daartoe wettelijk verplicht zijn.

Rechten van de betrokkene

Na een overgangsperiode van 2 jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder "GDPR") op 25 mei 2018 definitief in werking. Deze Europese verordening geeft individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de bescherming ervan. Zo kunnen individuen in voorkomende gevallen, afhankelijk van de juridische grondslag op basis waarvan Universiteit Hasselt deze persoonsgegevens verwerkt, het recht krijgen om:

 • na te vragen welke persoonsgegevens van hen worden bijgehouden en, in het geval deze gegevens door een derde partij aan de Universiteit Hasselt zijn verstrekt, informatie over de bron van deze gegevens na te vragen;
 • te verzoeken gegevens te corrigeren wanneer zij foutief zijn;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt;
 • te vragen bepaalde gegevens aan te leveren die betrokkene kan overdragen aan een andere organisatie;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens in het kader van volledig geautomatiseerde verwerkingen (direct marketing, profiling …);

Indien u een van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen kan u hiervoor met ons contact opnemen via dpo@uhasselt.be.

Indien u verder vragen heeft over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, kan u zich richten tot dpo@uhasselt.be.

Tot slot kan u indien u van mening bent dat Universiteit Hasselt onterecht uw gegevens heeft verwerkt, klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo hebt u technische cookies (bv. bij taalinstellingen, voorkeursinstellingen ...), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw bezoek- en klikgedrag op de website gaan volgen en bijhouden).

Cookies helpen om uw bezoek aan onze website te optimaliseren en u de best mogelijke gebruikservaring te bieden, om technische keuzes te herinneren (bv. een taalkeuze, een nieuwsbrief …). Wanneer u onze website op een ander moment weer bezoekt, kan de informatie die in de cookie zit opgeslagen weer door onze servers worden uitgelezen.

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons:

 • om eventuele fouten identificeren;
 • zodat u bepaalde instellingen tijdens en tussen bezoeken aan onze website slechts eenmalig hoeft te maken;
 • zodat u bepaalde pagina’s kunt delen via sociale media zoals Facebook en Twitter;
 • om de site te optimaliseren en de ervan inhoud verbeteren.

Als u onze website wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Welke cookies gebruikt deze website

Universiteit Hasselt gebruikt onder andere volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de inhoud van de website up-to-date gehouden wordt en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden als men op de website van Universiteit Hasselt wil surfen.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en aangenamer gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.

Deze cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het aanmelden als Universiteit Hasselt-gebruiker op de website. Met behulp van deze cookie wordt u tijdens de duur van uw bezoek aan de website herkend als aangemelde gebruiker en moet u niet op iedere pagina opnieuw aanmelden.

Dit zijn tijdelijke cookies en worden verwijderd wanneer de browser gesloten wordt.

Google Analytics

Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Doel van deze tracking cookies is nagaan hoeveel bezoekers onze website bezoeken en hoe deze bezoekers onze website gebruiken met het oog op de verbetering van onze diensten en online portalen.

Deze cookies identificeren u niet als een individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld, ook IP-adressen worden geanonimiseerd .

Sociale Media (externe cookies)

Op nieuwsberichten toont Universiteit Hasselt sociale media ‘buttons’ die geladen worden met behulp van een aantal cookies. Deze buttons laten u als gebruiker toe om deze berichten verder te verspreiden via uw persoonlijke sociale media kanaal. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Cookies voor marketingdoeleinden:

De meeste cookies voor marketingdoeleinden volgen gebruikers via het IP-adres over websites heen en kunnen op die manier mogelijk sommige persoonlijke gegevens verzamelen.

Het doel van deze cookies is het beter afstemmen van advertenties op interesses en behoeften van de bezoekers.

Targetting cookies

Deze cookies worden gebruikt voor het optimaliseren van onze SEA campagnes. SEA staat voor Search Engine Advertising, hiermee wordt het betaald adverteren in de zoekmachine bedoeld.

Facebook targetting – adverteren via Facebook

Deze cookies worden gebruikt om relevante boodschappen te tonen aan specifieke, mogelijk geïnteresseerde, gebruikers.

Kan u cookies vermijden of verwijderen

Als u wil vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kan u dat instellen via de internetopties van uw browser. Bij de tab ‘privacy’ kan u specifiëren welke cookies u al dan niet wenst te ontvangen.

Cookies verwijderen kan u ook via de internetopties van uw browser en dit via ‘browsergeschiedenis verwijderen’.

Universiteit Hasselt gebruikt cookies om statistieken bij te houden en zo uw bezoek aan onze website te verbeteren en te vergemakkelijken. Het is daarom aangeraden om cookies ingeschakeld te houden in uw browser.

Meer info op www.aboutcookies.org