Project R-6638

Titel

Kwantificeren van de impact van schoolvakanties en weekends op de verspreiding van griepachtige ziektes: een multischaal benadering (Onderzoek)

Abstract

Het is bekend dat kinderen vaak de aanzet geven voor een griepepidemie en dat hun sociale leven en bewegingsruimte (mobiliteit) op lesdagen significant varieert met hun sociale leven en mobiliteit tijdens vakanties. Schoolvakanties kunnen dus een aanzienlijke invloed hebben op de verspreiding van een griepepidemie. De kwantificering van een dergelijk fenomeen zou beter begrip geven van de dynamiek verspreiding van griep binnen een populatie en biedt ook belangrijke informatie en richtlijnen voor de gezondheidszorg in termen van bijvoorbeeld controle-beleid, zoals het sluiten van scholen en selectieve vaccinaties. Veel studies hebben het effect van schoolsluitingen al onderzocht, maar ofwel op heel ruwe schaal zonder rekening te houden met de ruimtelijke structuur [1,2] of, wanneer de ruimtelijke structuur in aanmerking werd genomen, met behulp van een zeer gestileerd model [3]: tot nu toe, heeft nog niemand geprobeerd om dit probleem onder meer realistische veronderstellingen op te lossen. Tijdens deze samenwerking willen we een hoge-resolutie, data-gedreven ruimtelijk model voor griepverspreiding ontwikkelen dat gegevens uit verschillende bronnen (Census, enquêtes, Air Traffic) gebruikt. We zijn van plan om een leeftijdsgebonden gestructureerd metapopulatie model te gebruiken, met demografische gegevens en mobiliteitsgegevens uit Census en gegevens over het sociale leven verzamelt via vragenlijsten op basis van de POLYMOD (FP5-6) benadering [4]. Het model zal de verspreiding van griep simuleren op gemeenteschaal, rekeninghoudend met fluctuaties in sociale interacties en bewegingsstromen tussen week en weekends en tussen openings- en sluitingstijden van scholen. Om dit data-gedreven meta-populatie model te bouwen op nationaal niveau, voor zowel België en Frankrijk zullen we eerst socio-economische, contactgegevens en mobiliteitsgegevens verzamelen uit verschillende bronnen zoals Census, mobiliteitsenquêtes, volksgezondheid, ministerie van onderwijs, enz.. Deze stappen zijn specifiek voor elk land en resulteren voor elk land in een opdeling van de bevolking in kinderen en verschillende categorieën volwassenen, de schoolkalender, het mobiliteitsnetwerk en de contactmatrix voor gewone weken en weekends en voor vakantieweken en vakantieweekends. We beginnen met België, gezien de kleinere grootte van het land, een lagere complexiteit van het mobiliteitsnetwerk en de onmiddellijke beschikbaarheid van gegevens over sociale contacten die reeds door het Belgische team werden geanalyseerd. De code wordt dan aangepast aan de Franse case door de integratie van de Franse gegevens en er wordt rekening gehouden met additionele lagen (zoals bijvoorbeeld luchtverkeersnetwerk).

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2017