Project R-9322

Titel

Innovatie- en Implementatieversneller voor Complexe Revalidatie Technologie

Abstract

i2-CoRT brengt actuele kennis en ervaring van revalidatiecentra en kenniscentra, (KMO-)bedrijven en organisaties uit de gezondheidszorg evenals patienten(organisaties) samen om de innovatie en implementatie van revalidatietechnologie te versnellen. I2-CoRT speelt in op de volgende uitdagingen. De revalidatie van mensen met ernstige aandoeningen en blijvende beperkingen staat onder grote druk door de stijgende vergrijzing en ouderdomsproblematiek. Zowel de kwaliteit als de omvang van het revalidatieaanbod dreigt achter te blijven c.q. te verslechteren. De inzet van revalidatietechnologie (RT) biedt uitstekende mogelijkheden om ook in de toekomst een kwalitatief hoogstaande revalidatiezorg te ondersteunen/waarborgen. Echter, veel RT innovaties komen niet tot wasdom en worden niet geïmplementeerd in de revalidatiezorg. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de essentiële kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgdomein-experts (behandelaren & patiënten), innovatieve (MKB)bedrijven en relevante kennisinstellingen achter blijft. Ook wordt technologie vaak verkeerd ingezet in de revalidatie (omdat een gedegen effecttoetsing ontbreekt), waardoor patiënten mogelijk schade kunnen oplopen. i2-CoRT beoogt zowel de ontwikkeling als de implementatie van complexe RT innovaties te versnellen, waardoor de kwaliteit, de toetsing en de beschikbaarheid van innovatieve RT producten in de revalidatiezorg verhoogd wordt. Twee innig met elkaar samenhangende tracés worden gevolgd, te weten a) een procedureel en infrastructureel tracé (= ontwikkeling van 2 klinische testcentra in de nabijheid van revalidatiecentra met een netwerk van kennisinstellingen en bedrijven daaromheen), en b) een inhoudelijk concreet product-georiënteerd tracé (= 'model'-trajecten waarbij concrete RT innovatie-ideeën uitgewerkt worden en als voorbeelden dienen om de procedures uit tracé a) te toetsen). Het i2-CoRT project bestaat uit 20 werkpakketten. UHasselt-EDM leidt het werkpakket over "The development of sensor-based technology for identification and assessment of arm-hand skill performance and to objectively measure the quality of arm-hand skill performance" en heeft eveneens een belangrijke bijdrage in het werkpakket "The development of a new dexterous robot concept with which so-called client-centred, taskoriented arm-hand training". Bovendien draagt UHasselt-EDM bij aan de Standard Operating Procedures vanuit een User Experience perspectief, en is EDM betrokken in enkele andere werkpakketten.

Periode

01 mei 2018 - 30 april 2021