Project R-11922

Titel

EHRA-PATHS : Multimorbiditeit aanpakken bij oudere patiënten met voorkamerfibrillatie via interdisciplinaire, op maat gemaakte zorgpaden waar de patiënt centraal staat (Onderzoek)

Abstract

Het optimaliseren van de zorg voor patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF) is hoognodig. Boven de leeftijd van 65 jaar, heeft 7.8% van de bevolking VKF. Dit aantal zal echter nog verder stijgen door de vergrijzing van de populatie en het frequent voorkomen van verschillende risicofactoren. Deze patiënten hebben vaak te kampen met multimorbiditeit (93.5%) en polyfarmacie (76.5%). 65-plussers met VKF hebben gemiddeld 5 comorbiditeiten. Het is belangrijk om het volledige beleid voor VKF patiënten te verbeteren, en niet enkel de ritmestoornis aan te pakken, om op die manier ook de druk op de patiënten, het gezondheidssysteem en de economie te doen afnemen. Het EHRA-PATHS project heeft als doel om innovatieve systematische zorgtrajecten uit te werken om multimorbiditeit aan te pakken bij oudere VKF patiënten. We veronderstellen dat een dergelijk goed gestructureerd, interdisciplinair en op de patiënt afgestemd zorgprogramma haalbaar en effectief is binnen alle zorgsystemen in Europa. Binnen dit project zijn er 5 verschillende doelstellingen: 1. Door middel van verschillende registratiestudies zullen multimorbiditeit, polyfarmacie en verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke VKF patiënten beter in kaart gebracht worden. 2. Er zal een Europese studie uitgevoerd worden om de huidige klinische praktijk en de noden met betrekking tot de behandeling en opvolging van multimorbide VKF patiënten in kaart te brengen. 3. Er zullen nieuwe software-ondersteunde interdisciplinaire, patiëntgerichte zorgpaden uitgewerkt en geïmplementeerd worden voor het detecteren, behandelen en opvolgen van multimorbiditeit en polyfarmacie bij oudere VKF patiënten met een focus op het unieke profiel van elke patiënt. 4. Er zal een tweedelige evaluatie plaatsvinden. Een eerste observationele studie zal gevolgd worden door een Europese cluster gerandomiseerde studie waarbij de impact van nieuw ontwikkelde holistische zorgpaden zal geëvalueerd worden op basis van enkele belangrijke uitkomstparameters. Er zal tevens een kosten-utiliteitsanalyse uitgevoerd worden. 5. Het verspreiden van de inzichten, zorgpaden en implementatiestrategie uit het project naar patiënten, artsen, ziekenhuizen, andere zorgmedewerkers en regelgevende instanties. Het consortium combineert een uitgebreide expertise van verscheidene specialismen met de steun van ESC en EHRA om de uitkomsten van multimorbide VKF patiënten te verbeteren.

Periode

01 april 2021 - 31 maart 2026