Project R-2122

Titel

Naar een innovatief genderbeleid gericht op het management van de Vlaamse Overheid. (Onderzoek)

Abstract

Het onderzoek wil de doorstroming van vrouwen naar het middenmanagement van de Vlaamse overheid bevorderen. Om dit te realiseren stellen we een onderzoeksproject voor met drie luiken: 1. Literatuurstudie Aan de hand van een literatuurstudie willen we een overzicht geven van in het buitenland gebruikte innovatieve HR-instrumenten om het aandeel vrouwen in managementfuncties te vergroten. We beperken ons tot Nederland en de Scandinavische landen. Voorbeelden van deze instrumenten zijn quotaregelingen, het integreren van streefcijfers in de evaluatie en verloning van het topmanagement, gendergevoelige toepassing van talentmanagement 2. Empirisch luik Aan de hand van empirisch onderzoek bij verschillende doelgroepen willen we ten eerste nagaan welke genderspecifieke knelpunten er bij de Vlaamse overheid bestaan bij de doorstroming van vrouwen naar functies op het niveau N-1. We gaan er van uit dat de verschillen in de loopbaan tussen mannen en vrouwen zowel te wijten kunnen zijn aan het verschillend profiel van mannen en vrouwen enerzijds als aan specifieke organisatieprocessen bij de Vlaamse overheid anderzijds. We benaderen de volgende doelgroepen: (1) mannen en vrouwen met managementpotentieel die reeds bij de Vlaamse overheid werken, (2) vrouwelijke leidinggevenden op niveau N-1 en (3) leidinggevenden (mannen en vrouwen) op niveau N. Tijdens het empirisch onderzoek zullen we ten tweede nagaan hoe deze doelgroepen staan ten opzichte van de HR-instrumenten die we in de literatuurstudie geïdentificeerd hebben. 3. Beleidsaanbevelingen Op basis van de literatuurstudie en het empirisch luik zullen we aanbevelingen formuleren over de maatregelen die de Vlaamse overheid kan nemen om het aandeel vrouwen in het middenmanagement te verhogen. We gaan na of de buitenlandse voorbeelden inspiratie kunnen bieden om de gedetecteerde knelpunten in de loopbaan aan te pakken.

Periode

01 januari 2010 - 31 mei 2010