Project R-11989

Titel

Preventieve rechtsbescherming bij de toekenning van subsidies: naar een beter gecoördineerd rechtskader onder invloed van het recht van de Europese Unie? (Onderzoek)

Abstract

Overheden op verschillende Belgische beleidsniveaus kennen subsidies toe aan (dezelfde) ondernemingen in een belangrijk aantal domeinen. Die procedures tot subsidieverlening zijn echter niet altijd even coherent of transparent, wat subsidiemisbruik in de hand kan werken. Recente schandalen in Vlaanderen vormen daar een illustratie van. Om subsidiemisbruik te herstellen, maakt het recht traditioneel gebruik van middelen (audits, strafrechtelijke vervolging, terugvordering) die vaak slechts aangewend kunnen worden wanneer het misbruik zich al deels heeft voorgedaan. De vraag rijst echter of, op basis van het recht van de Europese Unie in het algemeen en het staatssteunrecht in het bijzonder, subsidieverlenende overheden niet meer mogelijkheden tot preventieve rechtsbescherming (waaronder ruimere hoor- en transparantieplichten) kunnen of moeten bieden om latere misbruikkansen te verminderen. Dit project onderzoekt in welke mate en op welke wijze dergelijke rechtsbescherming georganiseerd kan en/of moet worden. Het analyseert meer bepaald hoe Belgische subsidieprocedures in de context van groene energiesteun en steun aan startende ondernemingen op federaal, regionaal/communautair en provinciaal/lokaal niveau zich verhouden tot Europese beginselen van behoorlijk bestuur alvorens concrete suggesties te doen voor een beter aangepast rechtskader.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2022