Project R-13714

Titel

Een betrouwbaar en valide protocol voor het beoordelen van actiewaarneming en imitatievaardigheden bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (Onderzoek)

Abstract

ACHTERGROND Actie observatie (AO) en imitatie vaardigheden worden beschouwd als fundamenteel voor het leren en het consolideren van motorische vaardigheden, maar zijn vaak aangetast bij kinderen met DCD. We hebben onlangs een nieuw protocol voor de beoordeling van AO en imitatievaardigheden. DOEL (1) De psychometrische eigenschappen van het protocol bevestigen. (2) Vergelijken van AO en imitatie vaardigheden bij kinderen met DCD en kinderen met eenzelfde leeftijd en typische ontwikkeling. (3) AO en imitatievaardigheden correleren met motorische prestaties. imitatievaardigheden met motorische prestaties. METHODE 23 kinderen met DCD (gemiddelde leeftijd 7,8j, SD 1,4) en 21 TD kinderen (gemiddelde leeftijd 7,8j, SD 1) werden geïncludeerd. De imitatietest omvatte 12 betekenisvolle (MF) en 20 betekenisloze gebaren (NMF). De AO-test bestaat uit observatie en uitvoering van twee assemblagetaken. Items van beide tests worden beoordeeld op een 4-puntenschaal. Voor de constructvaliditeit werd de mABC-2 test gebruikt. RESULTATEN Voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werden uitstekende intraclass correlatiecoëfficiënten gerapporteerd voor alle tests (ICC > 0,92). Een significant verschil tussen de DCD en TD groep werd gevonden voor AO vaardigheden (p=.03) en voor NMF en MF tests (p<0,0001). Voor constructvaliditeit werden significante correlaties gerapporteerd tussen alle tests en de mABC-2 test (totale score en handvaardigheidsdomein, r tussen 0,32 en 0.60). DISCUSSIE EN CONCLUSIE De resultaten ondersteunen de psychometrische eigenschappen van het protocol. AO en imitatievaardigheden zijn verminderd bij kinderen met DCD en gerelateerd aan lagere motorische competentie. De studie stimuleert het gebruik van het protocol voor klinisch werk en onderzoek

Periode

06 juli 2022 - 09 juli 2022