Project R-13349

Titel

Wijzigbaarheid van arbeidsvoorwaarden in internationale organisaties. (Onderzoek)

Abstract

Dit rapport is de weergave van het op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederland) verrichte onderzoek naar de wijzigbaarheid van arbeidsvoorwaarden bij internationale organisaties. De belangrijkste onderzoeksvraag is aan welke voorwaarden moet worden voldaan om wijzigingen in arbeidsvoorwaarden door te voeren, aangezien er een spanningsveld bestaat tussen de wijzigbaarheid van arbeidsvoorwaarden van personeel werkzaam bij internationale organisaties en het leerstuk van verworven rechten en legitieme verwachtingen. De belangrijkste vraag die wordt beoordeeld wanneer een beroep op schending van verworven rechten wordt gedaan, kan zeer kort worden samengevat als de vraag of de wijziging redelijkerwijs van invloed had kunnen zijn op de keuze van de werknemer om de aanstelling al dan niet te aanvaarden. Dit is uiteraard een subjectieve beoordeling die moet worden gemaakt. De beoordeling zal voornamelijk gebaseerd zijn op de vraag of het gewijzigde beding als fundamenteel of essentieel moet worden beschouwd, zodat het evenwicht van de contractuele verplichtingen wordt beïnvloed. Hoewel het sterk ontwikkelde beginsel van verworven rechten de indruk zou kunnen wekken dat werknemers in hoge mate beschermd zijn tegen wijzigingen in hun arbeidsvoorwaarden, moet worden benadrukt dat klachten slechts in een relatief klein aantal gevallen succesvol zijn. Het kan verbazing wekken dat de (vermeende) bescherming die personeelsleden veronderstellen te genieten op grond van de beginselen van verworven rechten en legitieme verwachtingen wordt overschat. Hoewel personeelsleden zich vaak beroepen op een schending van deze beginselen, wordt een dergelijke schending in de meeste uitspraken niet bevestigd. De bescherming van het personeel vanuit het perspectieve van de legitieme verwachtingen moet ook sterk genuanceerd worden. Ongeacht de (enigszins verschillende) benadering door de verschillende jurisdictionele mechanismen, moeten alle gegeven toezeggingen (beloften, verwachtingen, enz.) in overeenstemming zijn met de regels. Wanneer die regels worden gewijzigd (voor zover zij geen inbreuk maken op een verworven recht), kan de "legitieme verwachting" ophouden te bestaan. Naast de naleving van het beginsel van verworven rechten en legitieme verwachtingen, moeten organisaties waakzaam zijn om alle (algemene) beginselen in acht te nemen - en in een context van gewijzigde arbeidsvoorwaarden in het bijzonder letten op de beginselen van non-retroactiviteit en de zorgplicht. In antwoord op de vraag aan welke voorwaarden moet worden voldaan om wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden door te voeren, blijkt dat de belangrijkste factor voor organisaties erin bestaat ervoor te zorgen dat deze wijzigingen het contractuele evenwicht tussen werkgever en werknemer niet verstoren en dat de algemene beginselen van het internationale ambtenarenapparaat (goede trouw, non-retroactiviteit, zorgplicht, enz.) worden nageleefd.

Periode

01 juli 2022 - 31 december 2022