Project R-3156

Titel

Het modelleren van ladingconsolidatie vanuit het standpunt van verzenders en vervoerders.

Abstract

De recente trend naar logistieke samenwerking tussen verschillende bedrijven in de supply chain wordt gedreven door de constante druk op deze bedrijven om steeds efficiënter te produceren. Bedrijven die zich op hetzelfde marktniveau bevinden, kunnen er voor opteren hun goederenstromen te bundelen. Mogelijke opportuniteiten die voortvloeien uit deze ladingsconsolidatie zijn een toename in productiviteit (betere benutting van transportcapaciteit, reductie van het aantal lege transporten en lagere kosten van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten van de organisatie behoren), een stijging in service niveau en een meer competitieve marktpositie. Het doel van mijn doctoraatsonderzoek is het bestuderen van consolidatie van ladingen, enerzijds vanuit het standpunt van verzenders en anderzijds vanuit het standpunt van vervoerders. Wat verzenders betreft, is het eerste doel van mijn onderzoek het ontwikkelen van een theoretisch kader voor de modellering van samenwerking tussen deze verzenders. Meer specifiek is het de bedoeling een model te creëren dat de beslissingen van verzenders ondersteunt aangaande de kwantificering van samenwerkingsopportuniteiten en de analyse van de gepaste strategie voor deze samenwerking onder verschillende omstandigheden. Om dit doel te bereiken zal in een eerste onderzoeksfase een mathematisch model ontwikkeld worden op basis van de minimalisatie van totale logistieke kosten dat de mogelijke economische voordelen van samenwerking tussen verzenders kan aangeven. Vervolgens zal een gedetailleerd discrete event simulatie model, dat het mathematisch model uit de vorige fase incorporeert, geconstrueerd worden om het beslissingsproces van de verzender na te bootsen. De tweede doelstelling van mijn doctoraatsonderzoek is het ondersteunen van de operationele planning die gepaard gaat met samenwerking tussen vervoerders. Hiervoor zal in eerste instantie de gemeenschappelijke operationele planning van meerdere vervoerders geformuleerd worden als een rittenplanningsprobleem. Daarna zullen heuristieken ontwikkeld worden die, in een korte tijdspanne zoals vereist in de realiteit, kwaliteitsvolle oplossingen kunnen genereren .

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2015