Project R-5321

Titel

Careville Limburg : Moving Care (Onderzoek)

Abstract

De zorginnovatieproeftuin 'CareVille Limburg: Moving Care' is gelokaliseerd in de regio Genk-Hasselt en heeft tot doel om te fungeren als een innovatief testplatform/ecosysteem waarin zorginnovaties op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden ontwikkeld en getoetst om bij te dragen aan de belangrijke toekomstige maatschappelijke uitdagingen voor een blijvende kwalitatieve en financieel haalbare ouderenzorg. CareVille Limburg richt zich op het thema zorgmobiliteit. Het doel van CareVille Limburg is om door een innovatieve versterking van de 'zorgmobiliteit' de oudere persoon langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis te laten wonen. We kiezen voor deze focusbenadering vanuit de eigenheid van de regio van de proeftuin (grotere landelijke regio met verspreide thuiszorg) en de specifieke competenties die reeds aanwezig zijn in het regionale zorginnovatieve ecosysteem. In onze benadering omvat zorgmobiliteit zowel de mobiliteit van de zorgvrager (vb. mobiliteit versterken, sociale participatie versterken, beweging doorheen de transmurale keten bevorderen,...); de mobiliteit van het zorgproduct of zorgproces (efficiënte zorgproducten en processen aan huis brengen vb. medicatie, telemonitoring), doch ook de mobiliteit van de zorgverlener (vb. efficiënte zorg- en dienstverlening aan huis, beweging van zorgverleners doorheen de transmurale keten,...). We focussen op innovaties die deze mobiliteitsaspecten versterken vanuit een bijzondere gerichtheid op de noden van de zorgvrager en zorggebruiker (zorgvrager staat centraal). De proeftuin streeft er dus naar om van de huidige, vooral aanbodgestuurde, benadering te evolueren naar de zorgvraag en doelgerichte zorg. De proeftuin zal bijzondere aandacht hebben voor de effectieve realisatie van de innovaties door het versterken van de acceptatie van innovaties door de gebruikers. Naast de succesvolle uitvoering van innovatieve proeftuinprojecten zoals opgenomen in deze aanvraag, zal de proeftuin ook worden ingezet als broedplaats voor nieuwe innovaties. De proeftuin wordt gekoppeld aan een sterk interdisciplinair platform van zorgactoren, overheid en bedrijfsleven. Innovaties die inspelen op de grote uitdagingen van de zorg en die ingebed zijn in de beleidsvisies krijgen daarom bijzondere aandacht via de concrete projecten (vb. aandacht voor chronische zorg, problematiek comorbiditeiten, geestelijke gezondheid, zorgvrager-gerichte participatieve innovaties, multidisciplinaire aanpak ouderenzorg, ...).

Periode

01 februari 2014 - 31 januari 2017