Project R-4702

Titel

Voorbereidend werk in de analyse en rapportage van gegevens over multi-resistentie in antimicrobiële resistent geïsoleerde gegevens bekomen uit rapporterende landen voor het jaar 2012

Abstract

Het Europees voedselagentschap (EFSA) is enerzijds verantwoordelijk voor de coördinatie van de jaarlijkse rapportage van zoönose, zoönose verwekkers, antimicrobiële resistentie (AMR) en uitbraken van voedsel besmettingen in de Europese Unie (in het kader van Richtlijn 2003/99/ EG), en anderzijds voor het analyseren en samenvatten van de verzamelde gegevens. Tot en met 2010, werden cijfers over antimicrobiële resistentie in dieren en voedsel op geaggregeerd niveau (dwz aantallen reinculturen die resistent zijn voor een bepaalde antimicrobiële stof per aantal geteste reinculturen) verzameld en verwerkt. Gegevens op het niveau van een reincultuur laten echter meer diepgaande analyses van de weerstand - waaronder multi-resistentie patronen van reinculturen en een beschrijving van klonale verspreiding van resistente stammen toe. Hiertoe werd in 2010 een proefproject uitgevoerd bij vrijwillig deelnemende landen, in 2011 werden gegevens verzameld bij 13 lidstaten en in 2012 bij 15 lidstaten. Dit rapport bespreekt de verwerking van multi-resistentie, co-resistentie en volledige gevoeligheidspatronen in geïsoleerde AMR gegevens, zoals Salmonella, Campylobacter, indicator E. coli en indicator enterococci reinculturen bij voedsel en dieren (stalen van 2012). Bijkomend worden verschillende technieken aangewend om clusters van gelijkaardige multiresistente patronen te beschrijven, de technieken worden geïllustreerd op specifieke subsets. Tenslotte, wordt ook ingegaan op een mogelijke tijdstrend betreffende de resistentie voor bepaalde antimicrobiële stoffen.

Periode

27 augustus 2013 - 19 december 2013