Project R-4576

Titel

BOF Bila: Modeling CD4 count of HIV/AIDS patients' before and after the initiation of Antiretroviral therapy (ART) in Amhara Region, Northwest Ethiopia. (Onderzoek)

Abstract

Introductie van antiretrovirale therapie ( ART ) heeft 2,5 miljoen sterfgevallen voorkomen in lage - en midden-inkomenslanden wereldwijd sinds 1995. Sub-Sahara Afrika is goed voor de overgrote meerderheid van de vermeden sterfgevallen: ongeveer 1,8 miljoen. Meer dan 8 miljoen mensen hadden toegang tot antiretrovirale therapie in 2011 in lage en midden-inkomenslanden deze geven 20% verhoging vanaf 2010. In Ethiopië werd het cumulatieve aantal patiënten die ooit zijn begonnen met de behandeling 268.934 , en 246.347 nemen momenteel de behandeling, bestaande uit 76,6 % dekking van het geschatte totale aantal HIV- positieve patiënten die de ART behandeling vereisen . Amhara Region is de eerste van zeer getroffen regio's door HIV/aids in Ethiopië waar de gemiddelde prevalentie 2,7% (9,9% stedelijke en rurale 1.5) was. Van de totale HIV positieve populatie kregen slechts 63.147 toegang tot ART in deze regio. De criteria om ART behandeling te laten beginnen worden CD4-celtelling, virale lading, WHO klinische fase, aanwezigheid van co-infectie en totale lymfocyt telling overwogen. De behandeling dient te worden gestart bij alle patiënten met CD4-tellingen van minder dan 350/mm3 ongeacht de symptomen. Het basisprincipe van antiretrovirale therapie is immuun herstel door het bereiken van een maximale terugwinning van CD4-cellen met permanente en aanhoudende virologische onderdrukking, vermindering van hospitalisatie tempo's, opportunistische infecties en sterfgevallen in verband met HIV-infectie. Het project heeft als doel de CD4 telling en overleving van HIV/AIDS-patiënten die momenteel op ART behandeling zijn om het tempo van HIV progressie te onderzoeken. Survival analyse zal gebruikt worden om correlaten van overlijden van HIV/AIDS-patiënten te identificeren nadat ze beginnen met ART drugs. Bovendien zullen semi-parametrische gemengde effect model en Bayesiaanse benadering worden gebruikt om de CD4-celtellingen te modelleren met de andere verklarende variabelen in het document. Gezamenlijke modellering zal gebruikt worden om de overlevingsstatus en de ontwikkeling van CD4 telling van de patiënten modelleren. De ontwikkelde methodiek wordt toegepast op het cohort van HIV / AIDS- patiënten die op zijn follow-up bij de ART klinieken in de regio Amhara, Ethiopië . Er waren in totaal 10.862 patiënten die ART klinieken bezochten sinds de start van het programma. 7.334 van deze patiënten begonnen ooit ART terwijl 3.528 op pre-ART follow-up zijn. Een totaal van 971 patiënten begon ART sinds 2009 en hebben een leeftijd hoger dan 14 en hebben ten minste twee CD4celtelling metingen. De opgenomen variabelen zijn geslacht, leeftijd, ontmoetingsdatum, ART startdatum, datum afspraak, functionele status, WHO fase, de basis en de follow-up CD4-celtelling, origineel regimen en het follow-up regime. Een follow-up CD4-celtelling werd uitgevoerd op intervallen van 3 en 6 maanden, respectievelijk. De studie is goedgekeurd door het kernproces van onderzoek en gemeenschapsdienstverlening van de University of Gondar. Een toestemmingsbrief werd verkregen van de medisch directeur van het ziekenhuis .

Periode

01 september 2013 - 30 juni 2016