Project R-5212

Titel

Naar een rijkere benadering van gezinsvriendelijke HRpraktijken. De visie van meerdere stakeholders geïntegreerd. (Onderzoek)

Abstract

Organisaties over heel de wereld bieden steeds meer werk-leef praktijken (bv. telewerk en deeltijds werk) aan hun werknemers. Echter, in vele organisaties, blijven deze praktijken vrijwel grotendeels onderbenut en ervaren de werknemers die er gebruik van maken niet altijd de verwachte positieve effecten. De huidige literatuur is onvoldoende om deze observaties te verklaren. Ons project wil dit onderzoek bevorderen door (1) een multi-stakeholder perspectief toepassen en (2) integreren van antecedent en uitkomst modellen. Met betrekking tot (1), includeren we de belangen van twee belangrijke doch grotendeels onderbestudeerde stake-holders, dit zijn de echtgenote/echtgenoot van de werknemer/werkneemster en zijn/haar supervisor, en kijken we vervolgens naar hun belangen vanuit een carrière en een work-design perspectief, respectievelijk. In verband met (2) bestuderen we niet enkel antecedent en uitkomst modellen van werk-leven benutting afzonderlijk, we ontwikkelen en testen ook verschillende geïntegreerde modellen. We definiëren 8 doelstellingen, die door middel van een mixed-method studie zullen worden aangepakt, met combinatie van twee veldonderzoeken (dit zijn een verkennende interview studie en een longitudinale multilevel survey onderzoek) en twee experimentele vignet studies. De output van het project zullen 8 internationale, peer-reviewed artikels en 2 PhDs.

Periode

01 januari 2014 - 04 juni 2021