Dolf Nivelle, oud-directeur van onze opleiding, overleden

We vernemen vandaag helaas het overlijden van Dolf Nivelle (1930), oud-directeur van onze opleiding en architect van het gebouw op de campus Diepenbeek.

We sadly announce the death of Dolf Nivelle (1930), former director of our faculty, and architect of the building on the Diepenbeek campus.

ark_dolf Nivelle_Screen Shot 2016 06 03 At 15.52.24 ark_dolf Nivelle_Screen Shot 2016 06 03 At 15.52.24

Dolf Nivelle (1930 - 2022)

Vóór de jaren 1950 beschikte Limburg niet over kunstonderwijs in de vorm van dag- of hoger onderwijs. Er bestonden enkel kunstacademies (onder andere in Hasselt, St.-Truiden, Tongeren en Genk) die zich beperkten tot avondonderwijs. Ze focusten hoofdzakelijk op tekenonderricht.

In 1955 kwam hier verandering in onder impuls van griffier Karel Van Bockrijck, voorzitter van de Limburgse kunstkringen, de bestendige deputatie en van toenmalig gouverneur Louis Roppe. Ze ijverden ervoor dat getalenteerde jongeren een opleiding zouden krijgen binnen de provincie Limburg. Zo werd in Hasselt de Provinciale School voor Ambachtelijke Kunst en Bouwkundig Tekenen opgericht. De school opteerde voor het model van het Gentse Sint-Lucasinstituut. Er werd besloten om Broeder Henricus, werkzaam aan Sint- Lucas Gent en afkomstig uit Winterslag, aan te stellen als directeur van de nieuwe provinciale kunstschool. Reeds vanaf het prille begin was Nivelle er actief als leraar.

In 1970 werd de school gesplitst in twee afzonderlijke instellingen: enerzijds het Provinciaal Instituut voor Plastische Kunsten en anderzijds het Provinciaal Hoger Architectuurinstituut (PHAI) met Nivelle als directeur.

Onder zijn directeurschap kwam er een onderwijsniveau tot stand dat tot ver buiten Limburg gewaardeerd werd. Zowel studenten als architecten hebben in de loop van deze periode heel wat nationale en internationale prijzen behaald. In 1987 nam het toenmalige Provinciaal Hoger Architectuurinstituut haar intrek in het nieuwe schoolgebouw op de universitaire campus in Diepenbeek, tevens een ontwerp van Nivelle.


In de jaren negentig werd alle provinciaal onderwijs samengebracht in de toenmalige PHL (nu PXL). De latere aansluiting bij Universiteit Hasselt was een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze opleiding.

Wij wensen de familie en vrienden van Dolf alle sterkte.


Rouwbrief Dolf Nivelle (pdf, 116 KB).

Enkele referenties naar het werk van Dolf Nivelle:

Dolf Nivelle (1930 - 2022)

We sadly announce the death of Dolf Nivelle (1930), former director of our faculty, and architect of the building on the Diepenbeek campus.

Before the 1950s, Limburg had no art education in the form of day or higher education. There were only art academies (in Hasselt, St.-Truiden, Tongeren and Genk, among others) that were limited to evening classes. They mainly focused on teaching drawing.

In 1955, this changed under the impetus of registrar Karel Van Bockrijck, chairman of the 'Limburgse Kunstkringen', the Deputation and then-governor Louis Roppe. They campaigned for talented young people to receive training within the province of Limburg. Thus, the Provinciale School voor Ambachtelijke Kunst en Bouwkundig Tekenen (translated freely as: Provincial School for Crafts and Architectural Drawing) was founded in Hasselt. The school opted for the model of the Sint-Luca's Institute in Ghent. It was decided to appoint Friar Henricus, employed at Sint-Lucas Ghent and from Winterslag, as director of the new provincial art school. Even from the very beginning, Nivelle was active there as a teacher.

In 1970, the school was split into two separate institutions: the Provinciaal Instituut voor Plastische Kunsten on the one hand and the Provinciaal Hoger Architectuurinstituut (PHAI) on the other, with Nivelle as director.

Under his directorship, a level of education emerged that was appreciated far beyond Limburg. Both students and architects won many national and international awards during this period. In 1987, the then Provinciaal Hoger Architectuurinstituut moved into the new school building on the university campus in Diepenbeek, also designed by Nivelle.

In the 1990s, all provincial education faded into the then PHL (now PXL). The later affiliation Hasselt University was an important step in the development of our education.

We wish Dolf's family and friends every strength.

The picture is taken from the first architectural documentary from Architectuurwijzer (2012).