Gezondheidspromotie en beweging

Dienstverlening

Hartaandoeningen

Een multicenter, geblindeerd, gerandomiseerd, 12 maanden durend onderzoek met parallelle groepen om de klinische en kosteneffectiviteit van een nieuwe hybride inspanningsinterventie te vergelijken met de gebruikelijke zorg: het PRIORITY-project (FWO-TBM |T004420N)


Het huidige onderzoeksvoorstel heeft tot doel een hybride inspanningsinterventie in te zetten bij 450 patiënten in de drie stadia van hartfalen (HF) (dwz stadium A, B en C) representatief (met betrekking tot stadium, leeftijd, geslacht, sociaal-economische achtergrond) voor de Vlaamse bevolking, en de klinische effectiviteit ervan door middel van een eenjarige gerandomiseerde gecontroleerde multicenterstudie te valideren.

We voeren een groot gerandomiseerd, gecontroleerd multicenter inspanningsonderzoek uit waarin het aantal patiënten wordt vergeleken met een klinisch relevante verbetering van de maximale zuurstofopname na op de persoon afgestemde hybride oefentherapie (dwz een combinatie van begeleide met thuistrainingssessies) of gebruikelijke zorg bij patiënten met HF podium A/B/C.

We veronderstellen ook dat gepersonaliseerde oefentherapie, geleverd volgens onze hybride inspanningsinterventie, een groter deel van de patiënten ertoe zal aanzetten om op lange termijn een actieve levensstijl aan te nemen en te behouden. Ten slotte zal PRIORITY, gebruikmakend van een machine learning-benadering, modellen ontwikkelen die patiënten kunnen identificeren die meer geneigd zijn om 1) oefentherapie te volgen en 2) gunstig te reageren op de PRIORITY-oefeninterventie om een meer gepersonaliseerde interventiestrategie en oefenprogramma mogelijk te maken om de therapeutische effectiviteit ervan te maximaliseren.

Dominique Hansen

Functie
Gewoon Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211292126

Kenneth Verboven

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269315
1819 RWS 2019.04.04 Inwendige Kine 11 2

COPD

COPD en longkanker zijn ziekten met een hoge mortaliteit. 5% van alle sterfgevallen wereldwijd wordt veroorzaakt door COPD en longkanker is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Beide ziekten worden gekenmerkt door extrapulmonale gevolgen. Spierzwakte, verminderde inspanningstolerantie, lichamelijke inactiviteit en een afname van de kwaliteit van leven wordt gezien bij patiënten met COPD en longkanker. Het doel van dit onderzoek – in samenwerking met ZOL Genk - is om meer inzicht te geven in deze uitkomsten.

In de eerste studie zullen we stabiele COPD-patiënten vergelijken met patiënten tijdens een acute exacerbatie (AE). Patiënten met een AE worden ook prospectief gevolgd tijdens en één maand na ziekenhuisopname. Doelen zijn: (1) het onderzoeken van de prognostische waarde van de beoordeling van lichamelijk functioneren tijdens AE in termen van ziekenhuisopname en mortaliteit en (2) het onderzoeken van de invloed van AE op lichamelijk functioneren en symptomen.

In de tweede studie zullen we patiënten includeren met een primaire diagnose van NSCLC die een behandeling zullen ondergaan. Voor, tijdens en na de behandeling vinden er testen plaats. De doelstellingen van het onderzoek zijn: (1) lichamelijk functioneren vóór aanvang van de behandeling bij longkankerpatiënten onderzoeken in vergelijking met gezonde controles, (2) veranderingen in lichamelijk functioneren en symptomen in de loop van de behandeling bij longkankerpatiënten onderzoeken en (3) de relatie tussen fysieke toestand na behandeling voor longkanker en comorbiditeit, ziekenhuisopnames en sterfte.

Evaluaties in beide onderzoeken omvatten tests om fysiek functioneren te meten (functionele inspanningscapaciteit, spierkracht, balans, fysieke activiteit) en vragenlijsten om symptomen te meten.

Blank

Chris Burtin

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211268996
Shoot Reval Proefpersonen LR 82 Spiegel

Kanker

Patiënten die behandeld zijn voor longkanker hebben soms een gedaalde fysieke fitheid en gedaalde dagelijkse fysieke activiteit. Fysieke training (voor fysieke fitheid) en beweegcoaching (voor fysieke activiteit) zijn wetenschappelijk onderbouwde strategieën om deze problemen aan te pakken bij verschillende vormen van kanker en chronische aandoeningen (bv. patiënten met chronisch longlijden).

Het is belangrijk om deze bestaande strategieën 1) aan te passen aan de specifieke noden van patiënten met longkanker; 2) aan te tonen dat ze haalbaar en effectief zijn bij deze patiëntengroep; en 3) na te gaan in welke mate ze ook de levenskwaliteit en symptomen positief kunnen beïnvloeden.

In deze studie zullen we – in samenwerking met de Universiteit Gent en het Jessa Ziekenhuis Hasselt - 126 patiënten met NSCLC die 3 tot 9 maanden geleden een longoperatie ondergingen via toeval verdelen over drie groepen: één groep die beweegcoaching krijgt (gericht op de thuissituatie), één groep die driemaal per week inspanningstraining zal volgen in het ziekenhuis onder begeleiding en één groep die de standaard medische opvolging krijgt (net zoals de andere twee groepen).

Er wordt onderzocht in hoeverre deze interventies een positieve invloed hebben op fysieke fitheid, fysieke activiteit, levenskwaliteit en ervaren symptomen, zowel op kortere (na 12 weken interventie) als op langere termijn (12 weken na het beëindigen van de interventie). Inbreng van ervaringsdeskundigen (patiënten) is in deze studie cruciaal, zowel bij het op voorhand finetunen van de beweegcoaching interventie (tijdens een voorafgaande pilootstudie) als het achteraf inschatten van de haalbaarheid.

Chris Burtin

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211268996
Blank
1819 RWS 2019.04.04 Inwendige Kine 03

Type 2 diabetes & obesitas

Preventie van hartfalen bij type 2 diabetes door trainingsinterventie: de PROTECTION-studie (FWO - G095221N)
Het doel van dit project is om de onafhankelijke impact van inspanningsvolume en intensiteit tijdens een 6 maanden durende inspanningsinterventie op de hartfunctie bij T2DM-patiënten te onderzoeken. In totaal zullen 182 patiënten met diabetes type 2 worden ingeschreven, waarvan 100 door verzegelde enveloppe willekeurig worden verdeeld in 4 subgroepen (verschillende trainingsinterventies en 1 controlegroep) in Hasselt, en 82 patiënten zullen worden ingeschreven in een enkele behandelarm ( bewegingsinterventie) aan de KU Leuven. Door gegevens van 25 patiënten per behandelarm te combineren, zal het mogelijk zijn om de onafhankelijke impact van verschillende inspanningsvolumes en -intensiteiten aan de UHasselt te onderzoeken.
Door gebruik te maken van 1 grotere behandelarm aan de KU Leuven, waarin een grotere groep patiënten wordt bestudeerd (n=107 in totaal samen met UHasselt), zal het mogelijk zijn om de impact van gewone fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap, motivatie te onderzoeken , en dieet (door UGent) over de klinische voordelen van lichaamsbeweging. Uitkomsten zijn: hartfunctie (inclusief GLS), middelomtrek en lichaamsgewicht, glykemische controle (HbA1c, glucose, insuline), lipidenprofiel (totaal cholesterol, HDL, LDL, vrije vetzuren, triglyceriden), bloedinflammatoire markers (cytokines), piek zuurstofopnamecapaciteit en werkbelastingscapaciteit met onderzoek van zuurstofextractie door NIRS, fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap, dieet, motivatie.

Het optimaliseren van de cardiometabole gezondheid van pre-adolescente kinderen door middel van fysieke activiteit op school: het Health and Academic Performance with Happy Children (HAPCH) project (Erasmus+ KA2)
De prevalentie van overgewicht en obesitas onder kinderen en adolescenten blijft toenemen, ondanks aanzienlijke inspanningen van (inter)nationale organisaties en campagnes. Volgens klinische normen zijn gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging (PA) belangrijke leefstijlfactoren om overgewicht te voorkomen. Hoewel kinderen 5 dagen per week 8-10 uur op school doorbrengen, brengen ze hun tijd voornamelijk zittend door tijdens de lessen. Dit biedt een enorme kans om PA in schoolomgevingen te vergroten.
Het doel van dit project is het implementeren van een PA-interventie op school (>45 min matig-intensieve PA/dag) bij 500 pre-adolescente kinderen (7-12 jaar) in België, waarbij sedentaire leeractiviteiten worden omgezet in actieve leeractiviteiten, met als doel het ontstaan van overgewicht te voorkomen en hierbij een verbetering of behoud van de cardiometabole gezondheid te bieden. Uitkomsten zijn: middelomtrek en gewicht, handgreepsterkte, uithoudingsvermogen, bloeddruk, PA, voeding en cognitie.

Kenneth Verboven

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269315

Dominique Hansen

Functie
Gewoon Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211269362
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 04

Revalidatie bij lage rugpijn

Directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn in België (The Direct-Physio Trial)

Lage rugpijn (LRP) is wereldwijd dé nummer één oorzaak van beperking. Toenemend ziekteverzuim en hoge medische kosten maken dat optimalisatie van het zorgpad noodzakelijk is. Vroegtijdige of directe toegang tot kinesitherapie heeft al geleid tot een betere klinische uitkomst, verminderd gebruik van de gezondheidszorg en lagere kosten, en is ook reeds geïmplementeerd in andere Europese landen (bv. Nederland, het Verenigd Koninkrijk).

Ondanks deze positieve uitkomsten, is directe toegang tot kinesitherapie nog nooit in België bestudeerd. Het doel van deze studie is daarom om de toegevoegde waarde van directe toegang tot kinesitherapie in termen van pijn, beperking en kosteneffectiviteit bij acute LRP te onderzoeken in vergelijking met het gebruikelijke zorgpad met verwijzing door een huisarts. In deze studie zullen 600 volwassenen acute LRP, met een duur > 24 uur en < 6 weken, gerekruteerd worden en willekeurig toegewezen worden aan hetzij het gebruikelijke zorgtraject met verwijzing door de huisarts of het experimentele traject met directe toegang tot kinesitherapie. Primaire uitkomsten zijn pijnintensiteit, -locatie, en beperking.

Secundair zal een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd worden om de kosten van acute LRP en de behandeling ervan voor zowel de patiënt als de maatschappij in kaart te brengen. Secundaire uitkomsten zijn overtuigingen en cognities met betrekking tot LRP, levenskwaliteit, arbeidsongeschiktheid, aantal opflakkeringen en het algemene therapie-effect. Alle uitkomsten worden geëvalueerd bij aanvang, aan het einde van de interventie, en 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar na inclusie.

De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden om het zorgpad voor acute LRP in België te optimaliseren. De studie werd goedgekeurd door het Medisch Ethisch Comité van UHasselt (ID number CME2021/066). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met AXXON, KU Leuven, UAntwerpen en UCLouvain, en wordt gefinancierd door RIZIV-INAMI.

Lotte Janssens

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+32 1129174

Annick Timmermans

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.
Burnout Natuur

Stresspreventie

Dit onderzoek focust op preventieve, natuurgebaseerde en technologie-ondersteunde screening en interventies rond stress (op het werk) en bevordering van mentaal welzijn.

Key words: stress; burnout; prevention; nature-based intervention; wearables; digital health

Projectvoorbeelden:

  • Herbronnen in de natuur bij dreigende burn-out: multidisciplinair natuurgebaseerd preventieprogramma

Met dit project willen we preventief ingrijpen in de ontwikkeling van burn-out door vroegtijdig stressgerelateerde klachten te detecteren en aan te pakken.

Specifiek willen we kijken naar de impact van evidence-based multidisciplinaire interventies én van herbronning in de natuur op stressgerelateerde klachten, en willen we de preventieve invloed van deze interventies op de ontwikkeling van een burn-out onderzoeken.

Katleen Bogaerts

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269332
Blank
Blank

Beroerte

Het effect van een intensief oefenprogramma op activiteitsbeperkingen in het acute stadium van een beroerte te Benin.

Doel: het ontwikkelen van een intensief oefenprogramma voor het acute stadium van een beroerte in Benin en het evalueren van de effecten van dit programma op activiteitsbeperkingen Methodologie: Dit doctoraatsproject omvat vier studies. (1) De eerste studie is een systematische review en meta-analyse van de methodologie en effecten van lichaamsbeweging in de eerste twee weken na een beroerte. Het is beperkt tot RCT's die in de Engelse of Franse taal worden gepubliceerd zonder tijdslimiet. (2) De tweede studie is een longitudinale studie naar de huidige revalidatiepraktijk in Benin en het natuurlijk herstel na een beroerte. Deelnemers aan de studie worden gerekruteerd in 5 revalidatiecentra.


Naast de beoordeling door patiënten, bevat het protocol een overzicht van gevoerde praktijken door clinici. (3) De derde studie zal een pilootstudie zijn naar de haalbaarheid en effectiviteit van een intensief revalidatieoefenprogramma in het acute stadium van een beroerte in Benin. De experimentele interventie bestaat uit twee intensieve revalidatiesessies van 60 minuten per dag, 5 dagen per week, gedurende 4 weken (in totaal 40 uur). (4) Het laatste onderzoek zal een longitudinaal enkelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd
onderzoek zijn naar de effectiviteit van een intensief oefenprogramma in de acute fase van een beroerte op klinische uitkomst en veranderingen in BDNF in het bloed. De experimentele interventie zal worden ontworpen op basis van de resultaten van de pilotstudie en de literatuurstudie, terwijl de controle-interventie een conventionele fysiotherapie zal zijn.

Effectiviteit van gemeenschapsgerichte fysieke training voor mensen met een beroerte in Benin

Deze studie beoogt het ontwikkelen van een op de gemeenschap gebaseerd lichamelijk activiteitenprogramma voor overlevenden van een beroerte in Benin en het evalueren van de effecten ervan op stoornissen, activiteitsbeperkingen, beperkingen in deelname en kwaliteit van leven.

Dit doctoraatsproject omvat vier studies: (1) een systematische review en meta-analyse van een inhoud en effectiviteit van gemeenschapsgerichte revalidatie op de kwaliteit van leven bij overlevenden van een beroerte, (2) een transversale studie naar de deelname aan fysieke activiteit bij overlevenden van een beroerte in de gemeenschap in Benin: synergie tussen motivatie en moderne technologieën, (3) een pilotstudie naar de haalbaarheid en effecten van een 12 weken durend gemeenschapsprogramma met de WalkWithMe-applicatie op loopprestaties en kwaliteit van leven bij overlevenden van een beroerte in Benin en (4) een longitudinale, enkelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar de effectiviteit van een WalkWithMe app-programmagroep en een community-based fysieke activiteitsgroep bij het functioneren van patiënten met een beroerte.

Renaud Amanzonwe

Peter Feys

Functie
Prof. dr.

Dominique Hansen

Functie
Prof. dr.

Ines Noukpo