Project R-5868

Titel

De rol van informeel publiek vervoer en "Bus Rapid Transit (BRT)" op de armmoedereductie onder de gebruikers van het systeem in Dar es Salaam stad, Tanzania. (Onderzoek)

Abstract

In de afgelopen jaren is er een toename in het gebruik van informele openbare vervoerswijzen in Dar es Salaam. Deze trend werkt als katalysator op een aantal factoren, zoals een ondermaats aanbod in openbaar vervoer (daladala bussen), een slecht wegennetwerk dat geassocieerd wordt met verkeerscongestie en een onaangepaste stadsplanning dat het gebruik van gemotoriseerd vervoer aanmoedigt en het gebruik van niet-gemotoriseerd vervoer ontmoedigt. Het openbaar vervoer in Dar es Salaam blijft de enige beschikbare optie voor een meerderheid die niet beschikt over een eigen wagen. Dit openbaar vervoer slaagt er echter niet in om aan de groeiende transportvraag te voldoen; hierdoor blijft de toegankelijkheid van het openbaar vervoer een groot probleem voor de arme bevolking in de stad. Reizen van het ene deel van de stad naar het andere brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals lange afstanden, hoge vervoerskosten en een gebrekkige toegang tot busvervoer. Als gevolg van het ondermaatse aanbod aan openbaar vervoer zijn informele openbare vervoersmodi ontstaan en als paddestoelen uit de grond geschoten in bijna elk deel van de stad. Anderzijds heeft de regering ingestemd tot de oprichting van het Bus Rapid Transit (BRT)-systeem als oplossing voor de transportproblemen in Dar es Salaam. Het blijft echter maar de vraag of het Bus Rapid Transitsysteem zal tegemoetkomen aan de noden van alle gebruikers en zo niet, wie er wel gebruik van zal kunnen maken. Daarom heeft dit onderzoek als doel de rol te evalueren die het informele openbare vervoer speelt om tegemoet te komen aan de vervoersarmoede bij de gebruikers, en de mate waarin nieuwe constructies van het Bus Rapid Transit (BRT)-systeem zal voldoen aan de verplaatsingsbehoeften van verschillende gebruikers. De studie zal zich in het bijzonder richten op de volgende onderzoeksvragen: Wie zijn de gebruikers van het informele openbare vervoer? Welke rol speelt het informele openbare vervoer bij de bestrijding van vervoersarmoede? In welke mate komt het Bus Rapid Transit (BRT)-systeem tegemoet aan de transportbehoeften van de gebruikers? Wat zijn de interventiemaatregelen om het informele en het formele openbare vervoer in Dar es Salaam (BRT) te integreren? De studie zal gebruikmaken van een gemengde onderzoeksaanpak, dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen bevat. In deze studie zal men sociale uitsluitings- en duurzame jobsbenaderingen gebruiken om de rol van het informele openbare vervoer met betrekking tot de bestrijding van vervoersarmoede te begrijpen, analyseren en beoordelen. Primaire data zal verzameld worden door middel van onderzoekstechnieken zoals diepte-interviews, vragenlijsten, focusgroepen, smartphones en GPS-toestellen, terwijl secundaire data gecorrigeerd zal worden door gebruik van de bibliotheek, overheidsdocumenten en het internet. Data zal geanalyseerd worden met behulp van Microsoft Excel, SPSS en QGIS/ArcGIS, grafieken, tabellen, citaten en beschrijvingen.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2018