Project R-7141

Titel

Langetermijnmonitoring van de hermeandering van de verlegde Witte Nete in Dessel 2016-2021 (Onderzoek)

Abstract

De doelstelling van deze langetermijn monitoring is het aantonen van de blijvende effectiviteit van deze kunstmatige hermeandering, een maatregel die opgelegd werd via een MER. Postevaluatieve onderzoeksprogramma's die de fauna en flora opvolgen zijn niet courant in Vlaanderen of Europa. Nochtans zijn ze uiterst gewenst om een antwoord te bieden op de vraag of bijvoorbeeld mitigerende maatregelen het beoogde effect hebben of om na te gaan of bijkomende ingrepen en aanpassingen van de reeds genomen maatregelen nodig zijn om negatieve effecten als nog bij te sturen. Deze monitoring dient duidelijk te maken of het waargenomen herstel van de macro-invertebraten- en visgemeenschap niet een tijdelijk, maar ook een duurzaam fenomeen is in het (semi-)natuurlijk functioneren van de waterloop. Het belang van het optreden van rivierkundige processen zoals erosie en sedimentatie dient onderzocht te worden, zowel naar habitatdiversiteit als naar biodiversiteit. Bijkomend kan langetermijn monitoring ook ondersteuning geven over het toe te passen beheer.

Periode

01 februari 2016 - 30 november 2022